Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2020 - 2021 mang lại các dạng bài tập ngay cạnh với câu chữ SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 công tác mới của cục GD&ĐT giúp các em học viên lớp 3 tham khảo, chuẩn bị cho bài bác thi học kì 2 lớp 3 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: De cương on tập tiếng anh lớp 3 hk2

Đồng thời, cũng góp thầy cô khi lý giải ôn tập cho những em học sinh của mình. Kề bên đó, bao gồm thể đọc thêm đề cương môn Toán, giờ đồng hồ Việt. Vậy mời thầy cô và các em học viên cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của girbakalim.net:

Đề cương ôn thi kì 2 môn giờ Anh lớp 3 năm 2020 - 2021

I. Odd one out.

1. Cat

2. Fine

3. Where

4. Under

5. In

6. Garden

7. Dog

rabbit

five

What

next

on

fish tank

mouse

parrot

nine

Do

near

of

flower

goldfish

pet

twelve

How

behind

front

pot table

cat


II. Circle a, b or c.

1. I have five...............

a. Rabbit b. Goldfishc. Dog

2. Do you have .........parrots?

a. Anyb. Some c. A

3. The cats are next to lớn the flower........

a. Cageb. Tankc. Pot

4. ........are the parrots? - They’re in the cage.

a. How many b. What c. Where

5. The dog is in......of the fish tank.

a. Nextb. Onc. Front

III. Read và write.

A. My name is Phong. Today I am in the park with my friends. We are doing sports & playing games. Some of the boys & I are playing football. Some of the girls are skipping. My friend Mai is cycling. Nam and Quan are flying kites. We are happy in the park.

1. The children are in the.....................

2. Some of the boys are.....................

3. Some of the girls are.....................

4. Mai is.....................

5. Nam and Quan are.....................

B. Hello! My name is Nam. I am nine years old. My family is in Hue. It is in central Viet Nam. Hue is near domain authority Nang but far from Nha Trang. There are a lot of mountains & trees in my place.


1. Nam’s family is ..................................

2. He is ...............................years old.

3. Hue is ........................ Viet Nam..

4. Hue is ............................ Nha Trang?

5. There are a lot of …………………and …………………in Nam’s place.

IV. Fill in the blanks.

1. I have a lot of........... (pets / toy)

2. She has one...........(dogs / cat) & three......... (goldfish / parrot)

3. The parrots are in the......... (cage / fish tank)

4. Where are your......... ? (rabbit / cats)

5. They’re......... The table (next / under)

6. My pets are .........the garden (in / on)

7. Do you have .........goldfish? (any / an)

8. The rabbit is next khổng lồ the flower......... . (cage / pot)

9. I have two trucks, one doll và a......... (planes / kite)

10. Peter và Tom......... Ships. (like / likes)

V. Find a mistake and correct it.

1. Vị you have some cats?

...............................................................

2. I has a lot of pets.

...............................................................

3. The dogs is in front of the house.

...............................................................

4. Where are the rabbit?

...............................................................


5. He’s is in the garden.

...............................................................

6. The rabbits are next in the flower pot.

...............................................................

7. The goldfishes are in the fish tank.

...............................................................

8. What toy do you like?

...............................................................

9. Linda lượt thích dolls và kites.

...............................................................

10. Peter & Tony like truck and ships.

...............................................................

VI - Reorder the words to lớn make sentences.

1. Lot / I / have / pets / a / of /.

...............................................................

2. Are / cage / The / in / parrots / the / .

...............................................................

3. Goldfish / Where / are / the / ?

...............................................................

4. Fish tank / cats / are / The / behind / the /.

...............................................................

5. Bởi / have / trucks / you / any / ?

...............................................................

6. Like / you / bởi vì / toys / What /?

...............................................................

7. Likes / dogs / He / and / parrots /.

...............................................................

8. Many / How / have / you / vày / goldfish / ?

...............................................................

9. He / five / plane / has / và /a / ships /.

...............................................................


10. In / listening / Hoa / is / music / the / khổng lồ / room /.

...............................................................

11. Mother / My / dinner / cooking / is /.

...............................................................

12. A / picture / is / drawing / He /.

...............................................................

13. Skipping / The / yard / the / are / girls / in /.

...............................................................

VII – Read và do the task.

This is Jane. She is ten years old. She has a cat, two dogs, two parrots and three rabbits. They are all in the garden. She also likes toys. She has five dolls and two ships. Her friend Jack has three trucks & four planes. Jane is cleaning the floor in the living room. Jack is playing with his toys in the playroom. She likes singing and drawing. He likes playing the piano. They cycle & fly their kites after school. The weather is sunny today. Jane lives in Ha Noi. Jack lives in Ho bỏ ra Minh City

TrueFalse
1. Jane has eight pets.
2. She doesn’t like toys.
3. Jack is Jane’s brother.
4. He lượt thích planes và trucks.
5. She is cleaning the floor.
6. He is watching TV.
7. She likes singing.
8. It’s rainy today.
9. Jane lives far from Jack.
10. They skate after school.

Xem thêm: Naoh Nóng Chảy Có Dẫn Điện Không Dẫn Điện Được, Chất Nào Sau Đây Không Dẫn Điện Được

.....