x^2x^msquarelog_msquaresqrtsquare throotsquarelegefracmsquaremsquarecdotdivx^circpileft(square ight)^"fracddxfracpartialpartial xintint_msquare^msquarelimsuminfty heta(f:circ:g)H_2O


Bạn đang xem: Hàm (fleft( x ight)=cos 2x+5) là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

▭:longdigirbakalim.netsion▭ imes wostack▭▭+ wostack▭▭- wostack▭▭left( ight) imes squarefracsquaresquare

*
*

oldmathrmBasicoldalphaetagammaoldmathrmABGammaoldsincosoldgediv ightarrowoldoverlinexspacemathbbCforalloldsumspaceintspaceproductoldeginpmatrixsquare&square\square&squareendpmatrixoldH_2O

square^2
x^squaresqrtsquare throotsquarefracmsquaremsquarelog_msquarepi hetainftyintfracddx
gelecdotdivx^circ(square)|square|(f:circ:g)f(x)lne^square
left(square ight)^"fracpartialpartial xint_msquare^msquarelimsumsincos ancotcscsec
alphaetagammadeltazetaeta hetaiotakappalambdamu
uxipi hosigma auupsilonphichipsiomega
ABGammaDeltaEZHThetaKLambdaM
NXiPiPSigmaTUpsilonPhiXPsiOmega
sincos ancotseccscsinhcosh anhcothsech
arcsinarccosarctanarccotarcsecarccscarcsinharccosharctanharccotharcsech
egincasessquare\squareendcasesegincasessquare\square\squareendcases= edivcdot imes" class="padButton pad-button-15">>lege
(square)▭:longdigirbakalim.netsion▭ imes wostack▭▭+ wostack▭▭- wostack▭▭square!x^circ ightarrowlfloorsquare floorlceilsquare ceil
overlinesquarevecsquareinforall otinexistmathbbRmathbbCmathbbNmathbbZemptyset
veewedge egopluscapcupsquare^csubsetsubsetesupersetsupersete
int intintintintintint_square^squareint_square^squareint_square^squareint_square^squareint_square^squareint_square^squaresumprod
limlim _x o infty lim _x o 0+lim _x o 0-fracddxfracd^2dx^2left(square ight)^"left(square ight)^""fracpartialpartial x
(2 imes2)(2 imes3)(3 imes3)(3 imes2)(4 imes2)(4 imes3)(4 imes4)(3 imes4)(2 imes4)(5 imes5)
(1 imes2)(1 imes3)(1 imes4)(1 imes5)(1 imes6)(2 imes1)(3 imes1)(4 imes1)(5 imes1)(6 imes1)(7 imes1)
mathrmRadianmathrmĐộsquare!()%mathrmxóa
arcsinsinsqrtsquare789div
arccoscosln456 imes
arctan anlog123-
piex^square0.old=+

Các Hoạt Động Được sử dụng Nhiều Nhất

mathrmrút:gọnmathrmgiải:chomathrmnghịch:đảo mathrmtiếp:tuyếnmathrmđường:thẳngXem tất Cảdiện tíchđường tiệm cậnđiểm tới hạnđạo hàmmiềngiá trị riêngvectơ riêngkhai triểncác điểm rất trịthừa sốđạo hàm ẩncác điểm uốnhệ số chặnnghịch đảolaplacenghịch đảo laplacephân số từng phần phạm girbakalim.nethệ số gócrút gọngiải cho thêm tiếp tuyếntaylorđỉnhtiêu chuẩn chỉnh hình họctiêu chuẩn xen kẽtiêu chuẩn chỉnh lồng nhautiêu chuẩn chỉnh chuỗi ptiêu chuẩn chỉnh nghiệm

Tiếp Tục
Liên quan liêu »Đồ Thị »Dòng Số »Tương từ bỏ nhau »Ví Dụ »
*

Our online expert tutors can answer this problem


Xem thêm: Phân Biệt Tết Thanh Minh Trung Quốc, Tết Thanh Minh Là Gì

Get step-by-step solutions from expert tutors as fast as 15-30 minutes.Your first 5 questions are on us!