Bạn gồm biết, gắng nào là nồng độ tỷ lệ (C%) và nồng độ mol (CM) của dung dịch? Công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch là như thế nào? Trong nội dung bài viết hôm nay, chúng ta cùng tò mò khái niệm cũng tương tự công thức của những loại độ đậm đặc này nhé!


Công thức tính nồng độ xác suất (C%) cùng nồng độ mol (CM) của dung dịchI. Cách làm tính nồng độ tỷ lệ (C%) của dung dịchII. Công thức tính nồng độ mol (CM) của dung dịch

Công thức tính nồng độ tỷ lệ (C%) cùng nồng độ mol (CM) của dung dịch

Nồng độ phần trăm và mật độ mol là gì?


*

nong-do-phan-tram-nong-do-mol-la-gi


I. Phương pháp tính nồng độ tỷ lệ (C%) của dung dịch

1. định nghĩa nồng độ phần trăm

Nồng độ tỷ lệ (C%) của dung dịch là đại lượng đến ta biết số gam hóa học tan có trong 100 gam dung dịch.

Bạn đang xem: Công thức tính nồng độ mol của dung dịch

2. Công thức tính mật độ phần trăm

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

mct: cân nặng của hóa học tan (gam)mdd: khối lượng của dung dịch (gam)mdung dịch = mdung môi  + mchất tan3. Ví dụ phương pháp tính nồng độ tỷ lệ (C%) của dung dịch

Ví dụ 1: tổng hợp 30 gam muối ăn uống NaCl và 90 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch trên.

⇒ cân nặng của dung dịch NaCl:

mdd = 30 + 90 = 120 (gam)

⇒ Nồng độ tỷ lệ của dung dịch NaCl:

C% = (30/120) x 100% = 25%.

Ví dụ 2: mang lại dung dịch H2SO4 có nồng độ 28%. Tính khối lượng H2SO4 có trong 300 gam dung dịch.

⇒ cân nặng của H2SO4 gồm trong 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)

Công thức tính nồng độ xác suất và phương pháp tính độ đậm đặc mol


*

cong-thuc-tinh-nong-do-phan-tram-va-nong-do-mol-dung-dich


II. Cách làm tính độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

1. định nghĩa nồng độ mol

Nồng độ mol (CM) của hỗn hợp là đại lượng cho ta biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

2. Phương pháp tính độ đậm đặc mol

CM = n/V (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

n: số mol hóa học tanV: thể tích dung dịch (lít)Đơn vị mol/l còn được viết là M.3. Ví dụ phương pháp tính nồng độ mol (CM) của dung dịch

Ví dụ 1: vào 250 ml dd tất cả hòa chảy 16 g CuSO4. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch trên.

⇒ Số mol CuSO4 trong dung dịch là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ mật độ mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

– Ví dụ 2: Trộn 1 lít dd con đường 2M với 3 lít dung dịch con đường 0,5M. Tính độ đậm đặc mol của dd đường sau thời điểm trộn vào nhau.

Ta có:

Số mol đường trong dd 1: n1 = 2 x 1 = 2 (mol)Số mol đường trong dd 2: n2 = 0,5 x 3 = 1,5 (mol)Thê tích của dd sau khi trộn: Vdd = 1 + 3 = 4 (lít)

⇒ nồng độ mol của dung dịch đường sau thời điểm trộn vào nhau:

CM = (2 + 1,5) / 4 = 0,875 (M)

Bài tập tính nồng độ phần trăm (C%) cùng nồng độ mol (CM) của dung dịch

Câu 1. Chọn câu vấn đáp đúng: bằng phương pháp nào ta đạt được 200 g dung dịch BaCl2 5%?

Hòa rã 190 g BaCl2 vào 10 g nước.Hòa tung 10 g BaCl2trong 190 g nước.Hòa tung 100 g BaCl2trong 100 g nước.Hòa tan 200 g BaCl2trong 10 g nước.Hòa tan 10 g BaCl2trong 200 g nước.

Đáp án: B

Câu 2. Tính mật độ mol (CM) của 850 ml dd bao gồm hòa tan đôi mươi g KNO3. Chọn hiệu quả đúng:

0,233 M23,3 M2,33 M233 M

Đáp án: A

– chỉ dẫn giải:

Ta có:

Số mol của KNO3 là: nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol)Nồng độ mol của dung dịch là: cm = 0,198/0,85 = 0,233 M.

Câu 3. Tính độ đậm đặc mol (CM) của các dung dịch sau:

a) 1 mol KCl vào 750 ml dung dịch.

⇒ CM = 1/0,75 = 1,33 (M)

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch

⇒ CM = 0,5/1,5 = 0,333 (M)

c) 400 g CuSO4 trong 4 lí dung dịch

– Ta có, số mol CuSO4 là: nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

⇒ CM = 2,5/4 = 0,625 (M)

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch

⇒ CM = 0,06/1,5 = 0,04 (M)

Câu 4. Tính số mol cùng số gam chất tan của các dung dịch sau:

a) 1 lít dd NaCl 0,5 M

Số mol NaCl: nNaCl = 0,5 x 1 = 0,5 (mol)Khối lượng NaCl: mNaCl = 0,5 x 58,5 = 29,25 (g)

b) 500 ml dd KNO3 2 M

Số mol KNO3: nKNO3 = 2 x 0,5 = 1 (mol)Khối lượng KNO3: mKNO3 = 1 x 101 = 101 (g)

c) 250 ml dd CaCl2 0,1 M

Số mol CaCl2: nCaCl2 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)Khối lượng CaCl2: mCaCl2 = 0,025 x 111 = 2,775 (g)

d) 2 lít dd Na2SO4 0,3 M

Số mol Na2SO4: nNa2SO4 = 0,3 x 2 = 0,6 (mol)Khối lượng Na2SO4: mNa2SO4 = 0,6 x 142 = 85,2 (g)

Câu 5. Tính nồng độ phần trăm (C%) của các dung dịch sau:

a) 20 g KCl vào 600 g dung dịch

⇒ C% = (20/600) x 100% = 3,33%

b) 32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịch

⇒ C% = (32/2000) x 100% = 1,6%

c) 75 g K2SO4 vào 1500 g dung dịch

⇒ C% = (75/1500) x 100% = 5%

Câu 6. Tính số gam hóa học tan cần dùng làm pha chế những dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9 M

Số mol NaCl: nNaCl = 0,9 x 2,5 = 2,25 (mol)Khối lượng NaCl đề xuất dùng là: mNaCl = 2,25 x 58,5 = 131,625 (g)

b) 50 g dd MgCl2 4%

Khối lượng hóa học tan MgCl2 đề nghị dùng là: mMgCl2 = (4 x 50)/100 = 2 (g)

c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 M

Số mol MgSO4: nMgSO4 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)Khối lượng MgSO4 phải dùng là: mMgSO4 = 0,025 x 120 = 3 (g)

Câu 7. Ở 25 °C, độ chảy của NaCl là 36 g, của đường là 204 g. Tính nồng độ xác suất (C%) của những dd bão hòa NaCl và mặt đường ở hỗn hợp trên.

Xem thêm: Các Bài Toán Lớp 2 Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 2, Tuyển Tập 37 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2

Giải:

Ta có, độ tan (S) của một chất trong nước là số gam hóa học đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo ra thành dung dịch bão hòa ở 1 nhiệt độ xác định.