Tính diện tích s hình tam giác có:a) Độ lâu năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.b) Độ lâu năm đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.Tính diện tích tam giác.

Bạn đang xem: Công thức tính độ dài đáy hình tam giác


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ lâu năm đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích s hình tam giác ta đem độ nhiều năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac8 imes 62=24 ;(cm^2))

b) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac2,3 imes 1,22= 1,38 ;(dm^2)) 


Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ lâu năm đáy là 5m và độ cao là 24dm;

b) Độ dài đáy là 42,5m và độ cao là 5,2m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích s hình tam giác ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi (5m = 50dm)

Diện tích tam giác đó là:

(displaystyle 50 imes 24 over 2 = 600,left( dm^2 ight))

b) diện tích s tam giác kia là: 

(displaystyle 42,5 imes 5,2 over 2 = 110,5,left( m^2 ight))

girbakalim.net


Lý thuyết

Diện tích hình tam giác

Quy tắc: hy vọng tính diện tích hình tam giác ta rước độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho $2$.


*

Chú ý: Muốn tính diện tích s tam giác vuông ta lấy độ lâu năm hai cạnh góc vuông nhân với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho (2).

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình tam giác bao gồm độ lâu năm đáy là (13cm) và chiều cao là (8cm).

Cách giải:

Diện tích hình tam giác đó là:

(13 imes 8:2 = 52(cm^2))

Đáp số: (52cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tam giác bao gồm độ dài đáy là (2m) và chiều cao là (15dm).

Cách giải:

Đổi (2m = 20dm)

Diện tích hình tam giác đó là:

(20 imes 15:2 = 150(dm^2))

Đáp số: (150cm^2).

3) một số trong những dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích s tam giác khi biết độ lâu năm đáy và chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2)

((S) là diện tích, (a) là độ lâu năm đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính độ dài đáy lúc biết diện tích và chiều cao

Phương pháp: Từ phương pháp tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta có công thức tính độ lâu năm đáy như sau: (a = dfracS imes 2h) hoặc (a = S imes 2:h).

Xem thêm: Bảo Bọc Là Gì - Bảo Bọc Nghĩa Là Gì

Dạng 3: Tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài đáy

Phương pháp: Từ cách làm tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta bao gồm công thức tính độ cao như sau: (h = dfracS imes 2a) hoặc (h = S imes 2:a).