Để giải các bài toán tương quan tới hình tam giác ở lớp 5 những em học sinh cần ghi nhớ các công thức tính diện tích, chiều cao, đáy.

Bạn đang xem: Công thức tính chiều cao hình tam giác lớp 5

– Tam giác tất cả 3 cạnh, 3 đỉnh.

– Đường cao của tam giác là đoạn thẳng kẻ từ đỉnh cùng vuông góc với đáy. Độ nhiều năm của đường cao là chiều cao của tam giác.

Lý thuyết tam giác ABC

Cho hình tam giác ABC, các cạnh AB, AC cùng BC; đường cao AH.

Đường cao AH là đoạn thẳng kẻ từ đỉnh A với vuông góc với đáy BC.

Khi đó:

– Công thức tính chu vi tam giác:

*
;

– Công thức tính diện tích tam giác:

*

* Chú ý: Với tam giác vuông: có diện tích bằng một nửa tích nhị cạnh góc vuông.

Xem thêm: Trái Cà Na Tiếng Anh Là Gì ? Trái Cà Na Có Tác Dụng Gì? Trái Cà Na Tiếng Anh Là Gì

Tức là:

*

– Công thức tính chiều cao tam giác:

*

– Công thức tính cạnh đáy tam giác:

*

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1:Một hình tam giác gồm đáy 15cm cùng chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

Giải:

Diện tích hình tam giác là:

15 x 2,4 : 2 = 18 (cm2)

Đáp số: 18cm2

Ví dụ 2:Một hình tam giác gồm đáy 12cm và chiều cao 25mm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

Giải:

Đổi: 25mm = 2,5 cm

Diện tích hình tam giác đó là:

12 x 2,5 : 2 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Ví dụ 3:Một lăng tẩm hình tam giác gồm diện tích 129m2, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

Giải:

Cạnh đáy của tam giác đó là:

129 x 2 : 24 = 10,75 (m)

Đáp số: 10,75m

Ví dụ 4:Một tấm bảng quảng cáo hình tam giác tất cả tổng cạnh đáy với chiều cao là 28m, cạnh đáy hơn chiều cao 12m. Tính diện tích tấm bảng quảng cáo đó ?

Giải:

Độ lâu năm cạnh đáy là:

(28 12) : 2 = 20 (m)

Độ dài chiều cao là:

28 – 20 = 8 (m)

Diện tích tấm bảng quảng cáo là:

20 x 8 : 2 = 80 (m2)

Đáp số: 80m2

Ví dụ 5:Một hình chữ nhật tất cả diện tích 630cm2 cùng diện tích này bằng 70% diện tích hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác, biết chiều cao là 2,4dm ?

Giải:

Đổi: 2,4dm = 24cm

Diện tích hình tam giác là:

630 : 70% = 900 (cm2)

Cạnh đáy hình tam giác là:

900 x 2 : 24 = 75 (cm)

Đáp số: 75cm

Ví dụ 6: Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm diện tích 60464mm2 với diện tích này bằng diện tích tấm bìa hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác, biết chiều cao tấm bìa là 24cm ?

Giải:

Đổi 24cm = 240mm

Diện tích hình tam giác là:

60464 : = 45348 (mm2)

Cạnh đáy tấm bìa hình tam giác là:

45348 x 2 : 240 = 377,9 (mm)

Đáp số: 377,9mm

Ví dụ 7: mang lại tam giác ABC vuông góc tại B, chu vi là 37dm. Cạnh AB bằng cạnh AC, cạnh BC bằng

*
cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?

Giải:

Ta có:

*
với
*

Cạnh AC là 15 phần bằng nhau thì cạnh AB là 10 phần với BC là 12 phần như thế.

Độ dài cạnh AB là:

37 : (15 10 12) x 10 = 10 (dm)

Độ lâu năm cạnh AC là:

37 : (15 10 12) x 15 = 15 (dm)

Độ lâu năm cạnh BC là:

37 – 10 – 15 = 12 (dm)

Diện tích hình tam giác ABC là:

10 x 12 : 2 = 60 (dm2)

Đáp số: 60dm2

Ví dụ 8: mang đến tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bằng cạnh AC, cạnh BC bằng

*
cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?

Giải:

Cạnh AC là 3 phần bằng nhau thì cạnh AB là 4 phần và cạnh BC là 5 phần như thế

Độ dài cạnh AB là:

90 : ( 3 4 5 ) x 4 = 30 (cm)

Độ dài cạnh AC là:

90 : (3 4 5) x 3 = 22,5 (cm)

Diện tích hình tam giác ABC là:

30 x 22,5 : 2 = 337,5 (cm2)

Đáp số: 337,5 cm2

Ví dụ 9:Một thửa đất hình tam giác tất cả chiều cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4 m thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu m2?

Giải:

Nếu kéo dãn dài đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tăng thêm là:

10 x 4 : 2 = đôi mươi (m2)

Đáp số: 20m2

Ví dụ 10:Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dãn dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265 m2. Tính diện tích hình tam giác ABC đó ?

Giải:

Độ dài chiều cao của hình tam giác là:

5,265 x 2 : 2,7 = 3,9 (m)

Diện tích hình tam giác ABC là:

3,5 x 3,9 : 2 = 6,825 (m2)

Đáp số: 6,825 m2

Bài tập về nhà

Bài 1:Một khu vườn hình tam giác có diện tích 384m2, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

Bài 2:Một dòng sân hình tam giác bao gồm cạnh đáy là 36m với gấp 3 lần chiều cao. Tính diện tích chiếc sân hình tam giác đó ?

Bài 3:Cho hình tam giác vuông ABC (góc A là góc vuông). Biết độ dài cạnh AC là 12dm, độ lâu năm cạnh AB là 90cm. Hãy tính diện tích hình tam giác ABC ?

Bài 4:Cho hình tam giác vuông ABC tại A. Biết AC = 2,2dm, AB = 50cm. Hãy tính diện tích hình tam giác ABC ?

Bài 5:Hình tam giác MNP gồm chiều cao MH = 25cm và bao gồm diện tích là 2dm2. Tính độ dài đáy NP của hình tam giác đó ?

Bài 6:Một cửa hàng ăn lạ có hình dạng là 1 tam giác gồm tổng cạnh đáy cùng chiều cao là 24m, cạnh đáy bằngfrac15chiều cao. Tính diện tích cửa hàng ăn đó ?

Bài 7:Cho tam giác ABC gồm đáy BC = 2cm. Hỏi phải kéo dãn dài BC thêm từng nào để được tam giác ABD có diện tích gấp rưỡi diện tích tam giác ABC ?

Bài 8: Một hình tam giác có cạnh đáy bằng chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 30dm thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 27m2. Tính diện tích hình tam giác đó ?

Bài 9:Một hình tam giác bao gồm cạnh đáy bằng 7/4 chiều cao. Nếu kéo dãn dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 30m2. Tính diện tích hình tam giác đó ?

Bài 10:Cho một tam giác ABC vuông ở A. Nếu kéo dài AC về phía C một đoạn CD dài 8cm thì tam giác ABC trở thành tam giác vuông cân ABD và diện tích tăng thêm 144cm2. Tính diện tích tam giác vuông ABC ?