Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43.43 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Công thức tính các hình

CÔNG THỨC TÍNH CHU VI – DIỆN TÍCH CÁC HÌNH HỌC• Hình vuông1. Tính chất : Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông, 4 cạnh dài bằng nhau.Cạnh kí hiệu là a.a2. Công thức tính chu vi : Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy số đo của một cạnhnhân với 4.Công thức:P=a.43. Công thức tính diện tích : Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy số đo một cạnhnhân với chính nóCông thức:S=a.a• Hình chữ nhật1. Tính chất : Hình chữ nhật là hình tứ giác có 4 góc vuông. Hai chiều dài bằngnhau, hai chiều rộng bằng nhau. Kí hiệu chiều dài là a, chiều rộng là b.ab2. Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài cộng vớichiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.Công thức:P=(a+b).2- Muốn tìm chiều dài, ta lấy chu vi chia 2 rồi trừ đi chiều rộngCông thức:a = P: 2 – b- Muốn tìm chiều rộng, ta lấy chu vi chia 2 rồi trừ đi chiều dàiCông thức:b=P:2–a3. Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều dài nhân
với số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo)Công thức:S=a.b- Muốn tìm chiều dài ta lấy diện tích chia cho chiều rộngCông thức:a=S:b- Muốn tìm chiều rộng, ta lấy diện tích chia cho chiều dàiCông thức:b=S:a• Hình bình hành1. Tính chất : Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện và song song và bằng nhau.Kí hiệu: đáy là a, chiều cao là hha2. Tính chu vi : Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh3. Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy dộ dài đáy nhân vớichiều cao (cùng đơn vị đo)Công thức:S=a.h- Muốn tìm độ dài đáy, ta lấy diện tích chia cho chiều caoCông thức:a=S:h- Muốn tìm chiều cao, ta lấy diện tích chia cho độ dài đáyCông thức:h=S:a•1.
-Hình thoiTính chất :Hình thoi có hai cặp canh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhauHình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm củamỗi đườngKí hiệu hai đường chéo là m và n2. Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy số đo một cạnh nhân với 43. Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ dài hai đường chéochia cho 2m.nCông thức:S=2•1.-Hình thangTính chất :Hình thang có một cặp cạnh đối diện song songChiều cao là đoạn thẳng ở giữa hai đáy và vuông góc với hai đáyKí hiệu : đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, chiều cao là hbha
2. Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhânvới chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2(a + b) . hCông thức:S=2Hoặc : Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy trung bình cộng hai đáy nhân với chiềucao(a + b)Công thức:S=.h2- Tính tổng hai đáy : Lấy diện tích nhân 2 rồi chia cho chiều caoCông thức:(a + b) = S . 2 : h- Trung bình cộng hai đáy : diện tích chia cho chiều cao(a + b)Công thức:=S:h2- Độ dài đáy lớn : Ta lấy diện tích nhân 2, rồi chia cho chiều cao rồi trừ cho độ dàiđáy béCông thức:a=S.2:h–b- Độ dài đáy bé : Ta lấy diện tích nhân với 2, chia cho chiều cao rồi trừ đi độ dàiđáy lớnCông thức:b=S.2:h–a- Tính chiều cao : Lấy diện tích nhân 2 rồi chia cho tổng độ dài hai đáy
Công thức:h = S . 2 : (a + b)Hoặc: Tính chiều cao : Lấy diện tích chia cho trung bình cộng của hai đáy(a + b)Công thức:h=S:2•1.-Hình tam giácTính chất :Hình tam giác có 3 cạnh, ba góc, 3 đỉnhChiều cao là đoạn thẳng hạ từ đỉnh vuông góc với cạnh đối diệnKí hiệu đáy là a, chiều cao là hha2. Tính chu vi : Chu vi hình tam giác là tổng độ dài của 3 cạnh3. tính diện tích : Muốn tính diện tích,ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùngđơn vị đo) rồi chia cho 2công thức:S=a.h:2- Tính cạnh đáy : Ta lấy diện tích nhân với 2 rồi chia cho chiều caoCông thức:a=S.2:h
- Tính chiều cao : Ta lấy diện tích nhân với 2 rồi chia cho cạnh đáyCông thức:h=S.2:a•1.-Hình trònTính chất :Hình tròn có tất cả các bán kính bằng nhauĐường bao quanh hình tròn gọi là đường trònĐiểm chính giữa hình tròn là tâmĐoạn thẳng nối tâm với một điểm trên hình tròn gọi là bán kính. Kí hiệu là rĐoạn thẳng đi qua tâm nối hai điểm của hình tròn với nhau gọi là đường kính.Đường kính gấp 2 lần bán kính. Kí hiệu là drd2. Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14Công thức:C = d . 3,14Hoặc : Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14Công thức:C = r . 2 . 3,14- Tính đường kính : Lấy chu vi chia cho số 3,14Công thức:d = C : 3,14- Tính bán kính : Lấy chu vi chia 2 rồi chia cho số 3,14Công thức:r = C : 2 : 3,14
3. Tính diện tích : Muốn tính diện tích hình tròn, lấy bán kính nhân với bán kính rồinhân với số 3,14Công thức:S = r . r . 3,14•1.-Hình hộp chữ nhậtTính chất : Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 2 mặt đáy, 4 mặt bên8 đỉnh và 12 cạnhCó 3 kích thước: chiều dài (a), chiều rộng (b), chiều cao (c)acb2. Tính diện tích xung quanh : Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật,ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)Công thức:Sxq = P (đáy) . cHoặcSxq = (a + b) . 2 . c- Muốn tìm chu vi đáy, ta lấy diện tích xung quanh chia cho chiều caoCông thức:P (đáy) = Sxq : c- Muốn tìm chiều cao, ta lấy diện tích xung quanh chia cho chu vi đáyCông thức:c = Sxq : P (đáy)
- Muốn tìm tổng hai đáy, ta lấy diện tích xung quanh chia hai rồi chia cho chiềucaoCông thức:(a + b) = Sxq : 2 : c- Muốn tìm chiều dài, lấy diện tích xung quanh chia cho 2, chia cho chiều cao rồitrừ đi chiều rộngCông thức:a = Sxq : 2 : c – b- Muốn tìm chiều rộng, lấy diện tích xung quanh chia cho 2, chia cho chiều cao rồitrừ đi chiều dàiCông thức:b = Sxq : 2 : c – a3. Tính diện tích toàn phần : Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật,ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáyCông thức:Stp = Sxq + S (2 đáy)HoặcStp = (a + b) . 2 . c + a . b . 2- Muốn tìm diện tích đáy ta lấy chiều dài nhân với chiều rộngCông thức:S (đáy) = a . b- Muốn tìm chiều dài, ta lấy diện tích đáy chia cho chiều rộngCông thức:a = S (đáy) : b- Muốn tìm chiều rộng, ta lấy diện tích đáy chia cho chiều dàiCông thức:b = S (đáy) : a4. Tính thể tích hình hộp chữ nhật : Ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhânvới chiều cao (cùng đơn vị đo)Công thức:


Xem thêm: (Mean In Witness Whereof Nghĩa Là Gì Dễ Hiểu Nhất, In Witness Whereof Dịch Là Gì

V=a.b.c- Muốn tìm chiều dài, lấy thể tích chia cho hiều rộng rồi chia tiếp cho chiều caoCông thức:a=V:b:c- Muốn tìm chiều rộng, lấy thể tích chia cho chiều dài rồi chia tiếp cho chiều rộngCông thức:b=V:a:c- Muốn tìm chiều cao, lấy thể tích chia cho chiều dài rồi chia tiếp cho chiều rộngCông thức:c=V:a:bHoặc : lấy thể tích chia cho diện tích đáyCông thức:c = V : S (đáy)•1.-Hình lập phươngTính chất : Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.Có 8 đỉnh, 12 cạnh dài bằng nhauKí hiệu cạnh là aa2. Tính diện tích xung quanh : Muốn tính diện tích xung quanh hình lập phương talấy diện tích 1 mặt nhân với 4Công thức:Sxq = a . a . 43 Tính diện tích toàn phần : Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta