Lý thuyết hoá hữu cơ không hề ít vì vậy phần bài bác tập cũng rất đa dạng. Để những em làm tốt các dạng bài tập phần hóa hữu cơ, con kiến Guru cung ứng cho những em Các phương pháp hoá học tập lớp 11 để giúp giải nhanh việc hiđrocabon.

Bạn đang xem: Công thức hóa 11

*

I. Những công thức hoá học tập lớp 11: Toán đốt cháy Hidrocacbon

- Công thức tổng quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc

CnH2n + 2 -2k cùng với k là số link π cùng vòng trong hiđrocabon.

- Công thức tính số π + v: π + v =

- Phương trình đốt cháy:

- phụ thuộc số mol CO2 với H2O sau phản nghịch ứng ta có thể xác định được các loại hợp chất.

Quan hệ mol CO2 cùng H2O

Loại hiđrocabon

Phương trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

- Các định hình thức bảo toàn thường sử dụng:

+ Bảo toàn khối lượng:

+ Bảo toàn nguyên tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(trong thành phần phân tử chỉ chứ C cùng H).

- công thức tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

- Đối với các bài toán đốt cháy tất cả hổn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ khối lượng mol trung bình:

hoặc hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: khi số C mức độ vừa phải là số nguyên (bằng trung bình cộng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 chất bởi nhau.

- Bài toán sử dụng hỗn hợp sản phẩm để liên tục cho tham gia phản ứng:

+ Dẫn thành phầm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối khan,.... Rồi dẫn qua bình 2 đựng hỗn hợp bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình 1 tăng = mH2O (hấp thụ nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (hấp thụ CO2).

+ Dẫn cục bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình tăng = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 với nước).

+ trọng lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa .

+ khối lượng dung dịch giảm: m dd sút = m kết tủa – (mCO2 + mH20 ).

+ Lọc bỏ kết tủa, hâm sôi dung dịch lại nhận được kết tủa nữa:

PT:

*

Các bí quyết hoá học lớp 11

II. Các công thức hoá học lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1)

- Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới gồm đồng phân.

- bí quyết tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C với nối đôi, mỗi C sẽ links với 2 nhóm cầm (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi vẫn còn 2C và H nhóm thế.

Nếu đề bài yêu ước tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu yêu mong tính đồng phân (bao bao gồm đồng phân hình học) đang là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin tất cả đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối bố và không tồn tại đồng phân hình học.

- Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối ba, từng C đang liên kết với 1 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C mang nối bố sẽ còn 2C cùng H là nhóm thế.

Ta bao gồm 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- công thức tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

- CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH tốt CnH2n+2O (n ≥ 1).

- Ancol bao gồm đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí nhóm OH.

- công thức tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

- CTTQ của ete no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

- công thức tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- công thức tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

- CTTQ của anđehit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối song ở team chức CHO.

- phương pháp tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

- CTTQ của xeton no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở nhóm chức CO.

- phương pháp tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

- CTTQ của axit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối đôi ở nhóm chức COOH.

- công thức tính số đồng phân:

III. Các công thức hoá học lớp 11: làm phản ứng nỗ lực Halogen

- Đây là bội phản ứng đặc trưng của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Halogen tỉ lệ thành phần 1 : 1 chiếm được dẫn xuất monohalogen.

- Yêu ước của đề: khẳng định công thức ankan

- PT:

hoặc

- Dữ kiện: đề bài bác sẽ mang lại %C, %H, giỏi %Halogen.

- bí quyết tính:

Kết hợp với dữ khiếu nại đề cho, search n.

- Sau khi xác minh được CTPT, dựa vào số lượng hàng hóa thế để tìm CTCT của ankan. Lúc phản ứng cùng với halogen cho sản phẩm duy nhất, ankan vẫn là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

- Ankan + Halogen tỉ trọng 1 : 2, 1 : 3, ...

- Yêu mong của đề: xác minh công thức của dẫn xuất halogen.

- Dữ kiện: đề bài sẽ mang lại %C, %H, hay %Halogen với CTPT của ankan.

- PT:

- công thức tính: (ví dụ cùng với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Những công thức hoá học lớp 11: bội phản ứng cracking

- Phương trình:

Ankan Anken

hoặc (x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

- từ bỏ ankan đầu, sau bội phản ứng rất có thể thu những chất sản phẩm.

- trọng lượng hỗn thích hợp trước cùng sau phản nghịch ứng không đổi:

=> giỏi

- Bảo toàn thành phần C cùng H: lúc đề bài xích cho đốt cháy các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng ta qui về đốt cháy các thành phần hỗn hợp trước phản bội ứng (một hóa học sẽ đơn giản hơn các chất).

- Số mol láo lếu hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

- công suất phản ứng:

(Các công thức liên quan đến số mol ta hoàn toàn có thể thay thế bằng thể tích).

V. Các công thức hoá học tập lớp 11: bội phản ứng cộng

- làm phản ứng cộng phá vỡ links π. Liên kết π là link kết yếu bền, đề xuất chúng dễ bị đứt ra để chế tác thành liên kết các nguyên tử khác.

1. Cùng H2:

- chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ở nhiệt độ thích hợp.

- Sơ đồ:

- PTTQ:

Với k là số liên kết π vào phân tử, 1π sẽ cùng với 1H2.

- Tùy vào năng suất và tỉ lệ thành phần của bội phản ứng mà các thành phần hỗn hợp Y có thể còn hiđrocacbon không no dư hoặc hiđro dư hoặc cả hai còn dư.

- Trong bội phản ứng cộng H2, số mol khí sau phản bội ứng luôn giảm (nY X) và bằng mol H2 phản bội ứng:

- Bảo toàn khối lượng:

- (luôn to hơn 1).

- các thành phần hỗn hợp X cùng Y chỉ đổi khác về chất nhưng vẫn bảo toàn H và C, đề nghị thay bởi đốt cháy Y ta hoàn toàn có thể đốt cháy X. Thực hiện định vẻ ngoài bảo toàn thành phần như bài toán đốt cháy.

-

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình:

- (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương trình tổng quát:

-

2. Cùng brom:

- Phương trình:

- Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon không no

+ Vkhí thoát ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Các công thức hoá học lớp 11: bài bác tập về bội phản ứng của ankin có link ba đầu mạch với hỗn hợp AgNO3/NH3

- phản nghịch ứng xảy ra chỉ cùng với ankin tất cả nối cha đầu mạch (ank – 1 – in).

- PTTQ:

Kết tủa vàng

Phản ứng với tỉ lệ 1:1

- riêng biệt với axetilen:

Phản ứng với tỉ lệ 1:2.

- gọi ,

+ k = 1: hỗn hợp chỉ gồm ank – 1 – in,

+ 1 2H2 (hoặc ankin bao gồm 2 nối ba đầu mạch) và ank – 1 – in.

Xem thêm: Anu Has Maintained Its Position As Australia'S Top

- Mkết tủa = Mankin + 107x (với x là số nối cha đầu mạch).

*

Các phương pháp hoá học tập lớp 11

Nếu nắm vững được các phản ứng với Các bí quyết hoá học tập lớp 11 trên đây, các em đã giải được các dạng bài tập về hiđrocacbon. Hãy luyện tập và vận dụng thật nhiều những em nhé!