-CTĐGN là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố trong phân tử.

Bạn đang xem: Công thức đơn giản nhất

2. Cách thiết lập CTĐGN:

- điện thoại tư vấn CTĐGN của hợp chất đó là: CxHyOz(x, y, z: Số nguyên tối giản)

- Lập tỉ lệ:

*

hay

*

* Ví dụ: đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam một hợp hóa học hữu cơ A nhận được 0,448 lít khí CO2(đktc) cùng 0,36 gam nước. Xác định công thức dễ dàng và đơn giản nhất của A

Đặt CTĐGN của A là CxHyOz

*
;
*

mO= 0,6 - 0,02.12 - 0,04.1 = 0,32 gam

*

Ta có: x : y : z = 0,02 : 0,04 : 0,02 = 1 : 2 : 1

⇒ CTĐGN là: CH2O

II. Bí quyết phân tử:

1. Định nghĩa:

-CTPT là công thức biểu lộ số lượng nguyên tử của từng nguyên tố vào phân tử

2. Quan hệ giữa CTPT cùng CTĐGN:

* phương pháp thực nghiệm: có dạng (CTĐGN)n. Nỗ lực n = 1, 2, 3.. Chiếm được CTPT.

VD: - Công thức đơn giản và dễ dàng nhất là CH2O

⇒ phương pháp thực nghiệm là (CH2O)n.

Với n=1: CTPT là CH2O

n=2: CTPT là C2H4O2

3. Cách thiết lập cấu hình CTPT của HCHC:

a. Thông qua CTĐGN:

- (CaHbOc)n⇒ M = (12a + 1b + 16c).n

- cùng với a, b, c đang biết phối hợp M, tính được n ⇒ CTPT

b. Dựa vào thành phần trăm về khối lượng các nguyên tố:

* Xét sơ đồ: CxHyOz→ xC + yH + zO.

Klg (g) M(g) 12x y 16z

%m 100% %C %H %O

* tự tỉ lệ:

*

*

c. Tính trực tiếp từ khối lượng sản phẩm đốt cháy:

CxHyOz+ (x+y/4–z/2)O2→ xCO2+ y/2H2O

1mol x mol y/2mol

nA nCO2 nH2O

*
;
*

Biết MA; x; y →12x+1y+16z = MA

*

B. Bài tập

1. Dạng 1:Tìm công thức dễ dàng và đơn giản chất

Công thức đơn giản và dễ dàng nhất (CTĐGN) là công thức bộc lộ tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

Nói phương pháp khác, CTĐGN của chất hữu cơ CxHyOzlà tỉ lệ nguyên tối giản x : y : z.

Thiết lập công thức đơn giản dễ dàng nhất:

*

2. Dạng 2:Tìm phương pháp phân tử

Công thức phân tử (CTPT) là công thức biểu hiện số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

Với chất X tất cả CTĐGN là CxHyOz.⇒ bí quyết thực nghiệm (CxHyOz)n(với n = 1, 2, 3,...)

Xác định được n ta bao gồm CTPT.

a.Xác định CTPT theoCTĐGN:

B1: khẳng định CTĐGN

B2: khẳng định hệ số n của CTTN. Thường thì n hoàn toàn có thể tìm trải qua M

M được khẳng định theo 2 cách:

- Tính theo cân nặng và số mol:

*

- Tính theo tỉ khối:

*
;
*

b. Khẳng định CTPT theo phần trăm khối lượng:

Chất X có cân nặng mol M, CTPTCxHyOz

*

*

c.Xác định CTPT theo phần trămsố mol.

Chất X có CTPTCxHyOz, khi đó:

*

3. Vận dụng:

VD1:Hợp hóa học X bao gồm %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Cân nặng phân tử của X bởi 88. CTPT của X là

A. C4H10O. B. C5H12O. C. C4H10O2. D. C4H8O2.

Lời giải:

GọiCTPTcủa X là CxHyOz

*
;
*

*
⇒ Đáp án D.

VD2:Khi đốt 1 lít khí X đề nghị 6 lít O2thu được 4 lít CO2và 5 lít tương đối H2O (các thể tích khí đo làm việc cùng đk nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là

A. C4H10O. B. C4H8O2. C. C4H10O2. D. C3H8O.

Lời giải:

Ở cùng đk T, p thì tỉ lệ thành phần thể tích tương đương tỉ lệ số mol. Nói theo cách khác đốt 1 mol X đề nghị 6 mol O2thu được 4 mol CO2và 5 mol H2O.

Xem thêm: Đại Học Bách Khoa Lấy Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Hồ Chí Minh

Gọi CTPT của X làCxHyOz

*
;
*
;
*

⇒ Đáp án A.

VD3:Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2dư thấy bao gồm 2 gam kết tủa và cân nặng bình tạo thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2bằng 15. CTPT của X là