Bài viết tóm tắt kim chỉ nan cũng như phương thức giải bài xích tập vận động thẳng biến đổi đều, mỗi phương pháp có bài tập ví dụ như - gồm lời giải chi tiết giúp chúng ta đọc dễ hiểu hơn, cùng hiểu sâu kỹ năng và kiến thức hơn.

Bạn đang xem: Công thức chuyển đọng thẳng nhanh dần đều lớp 10


LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Vận tôc tức thời. Chuyển động thẳng đổi khác đều.

1. Độ bự của vận tốc tức thời.

 Trong khoảng thời gian rất ngắn Dt, kể từ thời điểm ở M trang bị dời được một đoạn đường Ds rất ngắn thì đại lượng: 

= (fracDelta sDelta t) là độ lớn gia tốc tức thời của thiết bị tại M.

Đơn vị vận tốc là m/s

2. Véc tơ gia tốc tức thời.

Vectơ gia tốc tức thời (overrightarrowv) tại một điểm trong hoạt động thẳng có: 

+ cội nằm bên trên vật chuyển động khi qua điểm đó

+ phía trùng với hướng đưa động

+ Độ dài biểu diễn độ lớn gia tốc theo một tỉ xích nào đó và được tính bằng: = (fracDelta sDelta t)

Với (Delta s) là quãng đường đi rất nhỏ tính từ vấn đề cần tính vận tốc tức thời

(Delta t) là khoảng thời hạn rất ngắn nhằm đi đoạn (Delta s)

3. Chuyển động thẳng đổi khác đều

- hoạt động thẳng cấp tốc dần phần lớn là hoạt động có quỹ đạo là 1 trong đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

- vận động thẳng chậm trễ dần đa số là hoạt động có quỹ đạo là 1 trong đường thẳng và có tốc độ tức thời sút đều theo thời gian.

II. Hoạt động thẳng nhanh dần rất nhiều và thẳng chậm dần đều.

1. Gia tốc trong hoạt động thẳng nhanh dần phần nhiều và thẳng chững dần đều.

a) có mang gia tốc: a = (fracDelta vDelta t) = hằng số

Với : (Delta)v = v – vo ; (Delta t) = t – to

Đơn vị tốc độ là m/s2.

  b) Véc tơ gia tốc: (overrightarrowa=fracoverrightarrowv-overrightarrowv_0t-t_0=fracoverrightarrowvDelta t)

- Chiều của vectơ gia tốc (overrightarrowa) trong hoạt động thẳng nhanh dần đều luôn luôn cùng chiều với những vectơ vận tốc


- Chiều của vectơ gia tốc (overrightarrowa) trong chuyển động thẳng chậm lại đều luôn ngược chiều với những vectơ vận tốc

2. Vận tốc, quãng mặt đường đi, phương trình hoạt động của vận động thẳng cấp tốc dần đề cùng thẳng chậm lại đều:

- công thức vận tốc: (v=v_0+at)

- cách làm tính quãng con đường đi: (s=v_0t+frac12at^2)

- Phương trình đưa động: (x=x_0+v_0t+frac12at^2)

- Công thức liên hệ giữa a, v và s của chuyển động thẳng chuyển đổi đều: v2 – vo2 = 2as

Trong đó: (v_0) là tốc độ ban đầu

v là gia tốc ở thời khắc t

a là vận tốc của gửi động

t là thời gian chuyển động

(x_0) là tọa độ ban đầu

x là tọa độ ở thời khắc t

Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì :

* (v_0> 0) và a > 0 với hoạt động thẳng nhanh dần đều

* (v_0> 0) và a

Các dạng bài xích tập được đặt theo hướng dẫn

Dạng 1: khẳng định vận tốc, gia tốc, quãng lối đi trong vận động thẳng biến hóa đều.

Cách giải: Sử dụng các công thức sau

- bí quyết cộng vận tốc: (a=fracv-v_0t)

- công thức vận tốc: v = v0 + at

- (s=v_0t+frac12at^2)

- ­Công thức chủ quyền thời gian: v2 – v02 = 2.a.S

Trong đó: a > 0 giả dụ CĐNDĐ; a


Bài 1: Một đoàn tàu đang vận động với v0 = 72km/h thìhãm phanh vận động chậm dần dần đều, sau 10 giây đạt v1 = 54km/h.

a/ Sau bao lâu kể từ lúc hãm phanh thì tàu đạt v = 36km/h cùng sau bao thọ thì ngừng hẳn.

b/ Tính quãng con đường đoàn tàu đi được cho tới lúc dừng lại.

Hướng dẫn giải:

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của tàu, gốc thời hạn lúc bắt đầu hãm phanh.

a.

 (a=fracv_1-v_0Delta t=-0,5m/s^2); (v_2=v_0+at_2Rightarrow t_2=fracv_2-v_0a=20s)

Khi dừng lại hẳn: v3 = 0

 (v_3=v_0+at_3Rightarrow t_3=fracv_3-v_0a=40s)

b. 

(v_3^2-v_0^2=2aSRightarrow S=fracv_3^2-v_0^22a=400m)

Bài 2: Một xe lửa tạm dừng hẳn sau 20s tính từ lúc lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời hạn đó xe chạy được 120m. Tính tốc độ của xe cộ lúc bắt đầu hãm phanh và vận tốc của xe.

Hướng dẫn giải:

V = v0 + at v0 = -20a. (1)

(s=v_0t+frac12at^2) (2)

Từ (1) (2) a = -0,6m/s2, v0 = 12m/s

Bài 3: Một đoàn tàu bắt đầu chuyển động cấp tốc dần phần lớn khi đi không còn 1km đầu tiên thì v1 = 10m/s. Tính gia tốc v sau khoản thời gian đi hết 2km.


Hướng dẫn giải:

v2 – v02 = 2.a.S a = 0,05m/s2

Vận tốc sau: v12 – v02 = 2.a.S’

 v1 = 10(sqrt2)m/s

Bài 4: Một dòng xe lửa vận động trên đoạn trực tiếp qua điểm A cùng với v = 20m/s, a = 2m/s2. Trên B cách A 100m. Tìm vận tốc của xe.

Hướng dẫn giải:

(s=v_0t+frac12at^2) (Leftrightarrow) 100 = 20t + t2 t = 4,14s ( dấn ) hoặc t = -24s ( nhiều loại )

V = v0 + at (Rightarrow) v = 28m/s

Bài 5: Một mẫu canô chạy cùng với v = 16m/s, a = 2m/s2 cho mang lại khi đạt được v = 24m/s thì bước đầu giảm tốc độ cho đến khi ngừng hẳn. Biết canô ban đầu tăng vận tốc cho đến khi dừng lại hoàn toàn là 10s. Hỏi quãng đường canô sẽ chạy.

Hướng dẫn giải:

v = v0 + at1 (Leftrightarrow) 24 = 16 + 2.t1 (Rightarrow) t1 = 4s là thời hạn tăng tốc độ.

Vậy thời gian giảm tốc độ: t2 = t – t1 = 6s

Quãng đường đi được lúc tăng tốc độ: S1  = v0t1 + (frac12) at12 = 80m

Quãng đường đi được từ khi bắt đầu giảm vận tốc đến khi ngừng hẳn:

S2 = v01t2 + (frac12) at22 = 72m

 S = S1 + S2 = 152m

Bài 6: Một xe vận động nhanh dần hầu hết đi được S = 24m, S2 = 64m trong 2 khoảng tầm thời gian thường xuyên bằng nhau là 4s. Xác minh vận tốc thuở đầu và gia tốc.


Hướng dẫn giải:

S1  = v0t1 + (frac12) at12 (Leftrightarrow) 4.v01 + 8a = 24 (1)

S2 = v01t2 + (frac12) at22(Leftrightarrow) 4.v01 + 8a = 64 (2)

Mà v02 = v1 = v01 + at2 (3)

Giải (1), (2), (3) ta được : v01 = 1m/s, a = 2,5m/s2

Bài 7: Một ôtô chuyển động thẳng cấp tốc dần phần đa với v0 = 10,8km/h. Trong giây lắp thêm 6 xe đi được quãng mặt đường 14m.

a/ Tính tốc độ của xe.

b/ Tính quãng con đường xe đi trong 20s đầu tiên.

Hướng dẫn giải:

a/ Quãng lối đi trong 5s đầu: (s_5=v_0t_5+frac12at_5^2)

Quãng đường đi trong 6s:(s_6=v_0t_6+frac12at_6^2)Quãng đường đi trong giây vật dụng 6:

 S = S6 - S5 = 14 a = 2m/s2

b/ S20 = v0t20 + (frac12) at202 = 460m

Bài 8: Một xe cộ chở hàng vận động chậm dần phần đông với v0 = 25m/s, a = - 2m/s2.

a/ Tính gia tốc khi nó đi thêm được 100m.

b/ Quãng đường lớn nhất mà xe rất có thể đi được.

Hướng dẫn giải:

a/ v2 – v02 = 2.a.S (Rightarrow v=sqrt2aS-v_0^2) = 15m/s

b/ v2 – v02 = 2.a.S (v = 0) (Rightarrow S=fracv^2-v_0^22a=156,3m)


Bài 9: Một xe pháo máy đã đi cùng với v = 50,4km/h bỗng người lái xe xe thấy có ổ con kê trước mắt cách xe 24,5m. Fan ấy phanh gấp với xe đến ổ gà thì ngừng lại.

a/ Tính gia tốc

b/ Tính thời gian giảm phanh.

Hướng dẫn giải:

a/ v2 – v02 = 2.S (Rightarrow a=fracv^2-v_0^22S=-4m/s^2)

b/ (a=fracv-v_0tRightarrow t=fracv-v_0a=3,5s)

Bài 10: Một viên bi lăn nhanh dần gần như từ đỉnh một máng nghiêng với v0 = 0, a = 0,5m/s2.

a/ Sau bao thọ viên bi đạt v = 2,5m/s

b/ Biết vận tốc khi đụng đất 3,2m/s. Tính chiều dài máng và thời hạn viên bi va đất.

Hướng dẫn giải:

a/ v1 = 2,5m/s: (a=fracv_1-v_0tRightarrow t=fracv_1-v_0a=5s)

b/ v2 = 3,2m/s: v2 – v02 = 2.a.S (Rightarrow S=fracv^2-v_0^22a=-10,24m)

v2 = v0 + at2 (Rightarrow t_2=fracv_2-v_0a=6,4s)

Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được vào giây sản phẩm n cùng trong n giây cuối.

Cách giải:

* Quãng đường vật đi vào giây lắp thêm n.

- Tính quãng mặt đường vật đi trong n giây: S1 = v0.n + (frac12) a.n2

- Tính quãng đường vật đi trong (n – 1) giây: S2 = v0.( n- 1) + (frac12) a.(n – 1 )2

- Tính quãng đường vật đi vào giây đồ vật n: (Delta S) = S1 – S2

* Quãng mặt đường vật đi vào n giây cuối.

- Tính quãng con đường vật đi trong t giây: S1 = v0.t + (frac12) a.t2

- Tính quãng mặt đường vật đi trong (t – n) giây: S2 = v0.( t - n) + (frac12) a.(t – n )2

- Tính quãng con đường vật đi vào n giây cuối: (Delta S) = S1 – S2


Bài 1: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần phần đông với v0 = 10,8km/h. Trong giây thiết bị 6 xe cộ đi được quãng mặt đường 14m.

a/ Tính vận tốc của xe.

Xem thêm: Pt Đường Tròn : Lý Thuyết, Công Thức, Cách Giải Các, Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Chuẩn Nhất

b/ Tính quãng đường xe đi vào 20s đầu tiên.

Hướng dẫn giải:

a/ Quãng đường đi trong 5s đầu: S5 = v0t5 + (frac12) at52

Quãng lối đi trong 6s:S6 = v0t6 + (frac12) at62Quãng đường đi trong giây thứ 6:

 S = S6 - S5 = 14 a = 2m/s2

b/ S20 = v0t20 + (frac12) at202 = 460m


Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 10 - xem ngay