chat duoc chia lam may loai

 • Xác quyết định CTHH và tính phân tử khối của phù hợp hóa học muối hạt sunfat của Fe sở hữu CTHH dạng Fex(SO4)y

  Xác quyết định CTHH và tính phân tử khối của phù hợp hóa học muối hạt sunfat của Fe sở hữu CTHH dạng Fex(SO4)y, vô cơ Fe (III), (SO4) (II)

  Bạn đang xem: chat duoc chia lam may loai

  14/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính số phân tử sở hữu vô 0,4 mol Fe

  Tính số phân tử (theo vẹn toàn tử hoặc phân tử) sở hữu vô 0,4 mol Fe

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Làm thế này nhằm thay đổi oxit với bazơ ứng ?

  Làm thế này nhằm thay đổi oxit với bazơ tương ứng?

  giúp bản thân với ạ , bản thân đang được cần thiết gấp yes

  17/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính hoá trị diêm sinh vô phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị diêm sinh trong những phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác quyết định công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A

  Xác quyết định công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A. lõi vô A sở hữu 2 vẹn toàn tử là N và O tỉ lệ thành phần lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. lõi tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. lõi tỉ khối A đối với khí hidro là 8 chuyến. Trong A sở hữu 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác quyết định bộ phận theo đuổi lượng của những yếu tố sở hữu vô phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác quyết định bộ phận theo đuổi lượng của những yếu tố sở hữu vô phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra sao đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo nên vì như thế Phần Trăm lượng C vì như thế 75%, Phần Trăm lượng H vì như thế 25%

  Giúp với cấp ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo nên vì như thế Phần Trăm lượng C vì như thế 75%, Phần Trăm lượng H vì như thế 25%, lượng mol của phù hợp hóa học vì như thế 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác quyết định chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác quyết định chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b) Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác quyết định chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b)Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH theo đuổi những sơ đồ dùng phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo đuổi những sơ đồ dùng phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của lếu láo phù hợp khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo đuổi những sơ đồ dùng sau và cho thấy tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử, phân tử trong những hóa học vô phản xạ.

  Xem thêm: trong qua trinh phan ung hoa hoc xay ra thi

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X sở hữu tỉ khối so với khí oxi là 0,5.lõi rằng X tạo nên vì như thế 75% lượng là C, còn sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na ứng dụng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2

  Cho Na ứng dụng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh nghịch khiết và lếu láo hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh nghịch khiết và lếu láo phù hợp. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và phù hợp chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc cho tới công thức Ax,Bx? Lập CTHH của phù hợp hóa học theo đuổi hoá trí
  4 Hiện tượng vật lý cơ ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân thuộc lượng hóa học, bị tiêu diệt khi A với khi B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học sở hữu hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp sở hữu chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp sở hữu chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn nhận được sau phản ứng

  c) Tính độ đậm đặc mol những hóa học tan sở hữu vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi dẫn đến b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi dẫn đến b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe sở hữu chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe sở hữu chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng vừa vặn đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đuổi sơ đồ dùng phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài xích này như này vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng vừa vặn đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đuổi sơ đồ dùng phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác quyết định thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng phù hợp hóa học tạo nên thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam lếu láo phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam lếu láo phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học vô lếu láo phù hợp ban sơ.

  b) Tính lượng muối hạt tạo nên trở nên.

  c) Tính lượng H2SO4 nên dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài xích này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari vô hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì nhận được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy hóa học này là oxit axit, hóa học này là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết cấp ạ

   c1: phân biệt bầu không khí màu sắc h2,co2 khi vô nhì lọ riêng không liên quan gì đến nhau bị tổn thất nhãn vì như thế cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu thắp cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào phía trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học này còn dư?

  b) tính lượng nước tạo nên trở nên ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

 • lam giup mik vs

  Bài 14. Một bình chứa chấp 11,2 lít (ở đktc) O2. Đốt cháy 2,7 gam Al vào phía trong bình, tiếp sau đó quăng quật tiếp 1,2 gam C vào trong bình nhằm thắp.

            a) C cháy không? Tính lượng C còn sót lại vào phía trong bình (nếu có).

            b) Tính % thể tích những khí vô lếu láo phù hợp khí sau phản ứng

  05/03/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: bach phan vi la gi

 • Có 3 lọ tổn thất nhãn đựng riêng không liên quan gì đến nhau những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí. Em hãy nêu cơ hội phân biệt những hóa học trên?

  có 3 lọ tổn thất nhãn đựng riêng không liên quan gì đến nhau những hóa học khí Oxi, Hidro, Không khí em hãy nêu cơ hội phân biệt những hóa học trên

  07/03/2023 |   2 Trả lời