A.Lí thuyết

I. Lắp thêm tự các mức năng lượng trong nguyên tử:

Quy tắc: "Các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức tích điện từ thấp mang lại cao"

- trường đoản cú trong ra ngoài có 7 mức năng lượng, tương đương với 7 lớp e

- trong các lớp: những e thứu tự chiếm những phân lớp theo phân mức tích điện tăng dần là s, p, d, f…

- đồ vật tự thu xếp theo mức năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s ...

Bạn đang xem: Cách xác định số e lớp ngoài cùng

Bạn đang xem: Cách khẳng định số electron phần ngoài cùng


*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

- Là phương pháp để mô tả sự xắp sếp các e vào nguyên tử trong số lớp với phân lớp

- biện pháp biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

l: tên phân lớp.

a: Số e có mặt tại phân lớp và lớp tương ứng

VD: 1s1 là thông số kỹ thuật với 1 e tại phân lớp s của lớp lần thứ nhất (phân lớp 1s)

* các bước viết thông số kỹ thuật electron:

- xác định số electron của nguyên tử.

- Điền e vào những phân lớp theo sản phẩm tự nút năng lượng. (Chú ý đến số e tối đa cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e có thể viết theo từng lớp, lấy một ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 có thể được viết gọn bên dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố bọn họ s, bọn họ p, bọn họ d:

- e ở đầu cuối điền vào phân lớp làm sao thì thành phần là bọn họ đấy

VD:

- Ar là nguyên tố p vì electron ở đầu cuối của Ar điền vào phân lớp p.

- fe là thành phần d vị electron sau cùng của sắt điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của đôi mươi nguyên tố đầu

- SGK.

- nhấn xét: những nguyên tố các họ s với p

3.Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng

- Đối với toàn bộ các nguyên tố, lớp bên ngoài cùng có tương đối nhiều nhất là 8 electron (không gia nhập vào những phản ứng hóa học (trừ một trong những đk đặc biệt).

- Khí hiếm: tất cả 8 electron lớp ngoài cùng (trừ He có 2 electron lớp ngoài cùng)

- Kim loại: 1, 2, 3 electron lớp bên ngoài cùng

- Phi kim: 5, 6, 7 electron ở lớp bên ngoài cùng

- Nguyên tử có 4 electron ngoại trừ cùng rất có thể là nguyên tử của nguyên tốkim nhiều loại hoặc phi kim.

B. Bài bác tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố với viết cấu hình electron của nguyên tử

- tìm Z =>Tên nguyên tố, viết thông số kỹ thuật electron.

VD:Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là

Z = 19⇒ thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ tất cả số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion - khẳng định tính chất của nguyên tố

a. Từ thông số kỹ thuật e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

- thông số kỹ thuật e của ion dương: ít hơn số e ngơi nghỉ phân phần ngoài cùng của ngtử bởi đúng năng lượng điện ion đó.

- cấu hình e của ion âm: nhận thêm số e bởi đúng điện tích ion kia vào phân lớp ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định cấu tạo nguyên tử, đặc điểm của nguyên tố.

- phần ngoài cùng gồm 8 e làngtố khí hiếm.

- phần ngoài cùng có 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Lý 12 Chương 2 Chương 2 Sóng Cơ, Ôn Tập Vật Lý 12 Chương 2 Sóng Cơ

- phần bên ngoài cùng tất cả 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim- phần ngoài cùng tất cả 4 e có thể là kim loại, tốt phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

Hướng dẫn: cấu hình e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9