phần nhiều lời phê màu mè thứ hạng 'gửi gắm' con cái cho thầy giáo như thông thường... Xưa rồi. Một khi phụ huynh đang lầy thì bè phái trẻ cũng chỉ là... Muỗi nhưng mà thôi.


'bu1ed3 cu00e2u u0111u01b0a thu01b0' giu1eefa phu1ee5 huynh vu00e0 giu00e1o viu00ean u0111u1ec3 trao u0111u1ed5i, nhu1eadn xu00e9t ku1ebft quu1ea3 hu1ecdc tu1eadp cu0169ng nhu01b0 nhu1eefng u01b0u u0111iu1ec3m cu1ea7n phu00e1t huy, khuyu1ebft u0111iu1ec3m cu1ea7n cu1ea3i thiu1ec7n cu1ee7a hu1ecdc sinh.Hu00ecnh thu1ee9c nu00e0y cu00f3 u00fd nghu0129a ru1ea5t thiu1ebft thu1ef1c giu00fap gia u0111u00ecnh vu00e0 nhu00e0 tru01b0u1eddng hiu1ec3u cu00e1c em hu01a1n, u0111u00e1nh giu00e1 cu00e1c em mu1ed9t cu00e1ch cu00f4ng bu1eb1ng vu00e0 tou00e0n diu1ec7n. u0110u00e2y cu00f2n lu00e0 du1ecbp u0111u1ec3 giu00e1o viu00ean lu1eafng nghe phu1ee5 huynh u0111u1ec3 ku1ecbp thu1eddi tiu1ebfp thu vu00e0 cu00f3 hu01b0u1edbng giu00fap cu00e1c em ngu00e0y cu00e0ng tiu1ebfn bu1ed9.Thu00f4ng thu01b0u1eddng, sau thời điểm con với su1ed5 cu00f3 nhu1eadn xu00e9t cu1ee7a giu00e1o viu00ean chu1ee7 nhiu1ec7m vu1ec1, bu1ed1 mu1eb9 su1ebd phu00ea vu00e0o phu1ea7n du00e0nh cho mu00ecnh vu00e0 gu1eedi lu1ea1i thu1ea7y, cu00f4 giu00e1o. Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t lu00e0 kiu1ec3u lu1eddi phu00ea: Nhu1edd thu1ea7y/cu00f4 giu00fap u0111u1ee1 chu00e1u; Chu00e1u cu00f2n thiu1ebfu su00f3t ý muốn thu1ea7y/cu00f4 du1ea1y bu1ea3o... Mu1ed9t trong nhu1eefng lu1eddi phu00ea 'kiu1ec3u mu1eabu' cu1ee7a phu1ee5 huynh.Mu1ed9t trong nhu1eefng lu1eddi phu00ea 'kiu1ec3u mu1eabu' cu1ee7a phu1ee5 huynh.Nhu01b0ng cu0169ng cu00f3 nhu1eefng bu1eadc phu1ee5 huynh cu1ef1c bu00e1 u0111u1ea1o, 'bu00f3c phu1ed1t' hu1ebft cu00e1c tu1eadt xu1ea5u cu1ee7a con khiu1ebfn mu1ea5y u0111u1ee9a nhu1ecf chu1ec9 muu1ed1n 'u0111u00e0o hu1ed1' chui xuu1ed1ng u0111u1ea5t cu00f2n ngu01b0u1eddi coi thu00ec cu01b0u1eddi lu0103n lu1ed9n. Thu1eadm chu00ed, cu00f3 phu1ee5 huynh cu00f2n nhu1eadn xu00e9t tru00e1i ngu01b0u1ee3c hou00e0n tou00e0n so vu1edbi giu00e1o viu00ean.Cu1ee5 thu1ec3, mu1ed9t bu1ea1n mu1edbi u0111u00e2y 'ngu1eadm ngu00f9i' chia su1ebb vu1ec1 nhu1eadn xu00e9t cu1ee7a phu1ee5 huynh, u0111u1ecdc dứt khu00f4ng biu1ebft nu00ean cu01b0u1eddi tuyệt mu1ebfu: 'u1ede nhu00e0 khu00f4ng chu1ecbu hu1ecdc bu00e0i tu1ed1i'. Phu1ea7n u00fd thu1ee9c, phu1ee5 huynh cu1ee7a bu1ea1n nu00e0y cu0169ng thu1eb3ng thu1eafn nhu1eadn xu00e9t: 'u1ede nhu00e0 vu1eabn cu00f2n chu01b0a cu00f3 u00fd thu1ee9c tu1ed1t'. Phu1ea7n u0111u1ec1 nghu1ecb vu1edbi giu00e1o viu00ean vu00e0 nhu00e0 tru01b0u1eddng cu0169ng 'phu0169' khu00f4ng ku00e9m: 'u0110u1ec1 nghu1ecb giu00e1o viu00ean cu00f9ng vu1edbi nhu00e0 tru01b0u1eddng, gia u0111u00ecnh bu1ea3o ban chu00e1u thu00eam'.

Bạn đang xem: Cách viết ý kiến phụ huynh trong sổ liên lạc

Bu1ed1 mu1eb9 phu00ea thu1ebf nu00e0y cu00f3 phu1ea3i 'chu1ebft' bé khu00f4ng?Bu1ed1 mu1eb9 phu00ea thu1ebf nu00e0y cu00f3 phu1ea3i 'chu1ebft' bé khu00f4ng?Ngay du01b0u1edbi bu00e0i u0111u0103ng cu1ee7a bu1ea1n gu00e1i nu00e0y, ru1ea5t nhiu1ec1u bu1ea1n hu1ecdc sinh cu0169ng u0111u00e3 'khoe' nhu1eadn xu00e9t cu1ee7a giu00e1o viu00ean vào su1ed5 liu00ean lu1ea1c. Vào u0111u00f3, mu1ed9t bu1ea1n phân tách su1ebb: 'Cu00f4 giu00e1o nhu1eadn xu00e9t: Em u1edf tru00ean lu1edbp ru1ea5t nghiu00eam tu00fac, giỏi giu01a1 tay phu00e1t biu1ec3u, hu1ecdc bu00e0i lu00e0m bu00e0i u0111u1ea7y u0111u1ee7, chu0103m ngoan nghe lu1eddi, cu00f3 thu00e0nh tu00edch hu1ecdc tu1eadp tu1ed1t. Nhu01b0ng cha mu1eb9 mu00ecnh thu00ec ghi lu00e0: 'Chu00e1u u1edf nhu00e0 cu00f2n si chu01a1i chu01b0a tu1ef1 giu00e1c hu1ecdc bu00e0i, cu00f2n u0111u1ec3 gia u0111u00ecnh nhu1eafc nhu1edf nhiu1ec1u mong muốn cu00f4 giu00e1o phu1ed1i hu1ee3p cu00f9ng gia u0111u00ecnh u0111u1ec3 quu1ea3n lu00fd chu00e1u nghiu00eam khu1eafc hu01a1n!'.'Phu0169' hu01a1n cu1ea3 chu1eef 'phu0169'.'Phu0169' hu01a1n cu1ea3 chu1eef 'phu0169'.Cu00f2n phu1ee5 huynh cu1ee7a mu1ed9t bu1ea1n khu00e1c thu00ec ghi: 'Chu00e1u cu0169ng ngoan nhu01b0ng u1edf nhu00e0 thu1ec9nh thou1ea3ng cu00f2n bu1eaft nu1ea1t em. Cu00f4 giu00e1o chu1ee7 nhiu1ec7m nhu1eafc nhu1edf chu00e1u thu00eam hu1ed9 gia u0111u00ecnh, u1edf nhu00e0 chu00e1u hu1ecdc bu00e0i ru1ea5t u00edt'.Hu1ea7u hu1ebft cu00e1c 'khu1ed5 chu1ee7' khi phân chia su1ebb nhu1eefng lu1eddi phu00ea bu00e1 u0111u1ea1o nu00e0y u0111u1ec1u than vu00e3n ru1eb1ng, cu00e1c bu1ea1n lu00e2m vu00e0o cu1ea3nh nu1ed9p khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c mu00e0 giu1eef cu0169ng khu00f4ng xong.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê Ngắn Gọn, Soạn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê Lớp 7

Tu1ea5t nhiu00ean cuu1ed1i cu00f9ng cu0169ng u0111u00e0nh ngu1eadm ngu00f9i tru1ea3 lu1ea1i su1ed5 đến giu00e1o viu00ean chu1ee7 nhiu1ec7m, nhu01b0ng 'lu00fac u1ea5y chu1ec9 u01b0u1edbc lu1edbp hu1ecdc bu1ed7ng du01b0ng cu00f3 cu00e1i hu1ed1 ru1ed3i chui xuu1ed1ng chu1eafc u0111u1ee1 mu1eafc cu1ee1. Khu00f4ng biu1ebft bé u0111u1ebb hay nhỏ nhu1eb7t thu00f9ng ru00e1c nu1eefa', mu1ed9t bu1ea1n hu00e0i hu01b0u1edbc nu00f3i.