Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tìm hiểu thêm tài liệu bài tập cách thức tính pH được girbakalim.net đăng cài trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tính ph lớp 11

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp toàn thể lý thuyết, cách thức và bài bác tập trắc nghiệm tính pH. Mong muốn với tài liệu này các em học viên có thêm các tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt được hiệu quả cao trong bài xích kiểm tra, bài xích thi học tập kì 1 chuẩn bị tới. Đồng thời góp quý thầy cô tất cả thêm nhiều tư liệu giảng dạy. Nội dung cụ thể mời chúng ta theo dõi nội dung bài viết dưới đây.


Bài tập phương thức tính pH


A. Cách thức giải & Ví dụ minh họa


a. PH với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà chảy 3,66 gam hỗn hợp Na, cha vào nước dư chiếm được 800ml dung dịch A cùng 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và cha lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)


Na + H2O → NaOH + 50% H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 với y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: tổ hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd nhận được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: mang đến 15 ml hỗn hợp HNO3 có pH = 2 trung hòa hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 gồm pH = a. Quý hiếm của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà tung m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M thu được 0,784 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X


Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH cùng với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng kết hợp công thức tính độ năng lượng điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa rã (no)

*

- Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà chảy 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu chế tạo dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau năng lượng điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: dung dịch A chứa NH3 0,1M với NaOH 0,1M. Tính pH của hỗn hợp biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:


NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau năng lượng điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ lỡ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: mang đến dd hh X tất cả HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và bỏ qua mất sự phân li của nước. Quý giá pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: cho dd hh X có CH3COOH 0,1M với CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Bài toán về trộn loãng, trộn lẫn dung dịch những chất điện ly để giành được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường xung quanh của dung dịch nhờ vào pH ⇒ coi xét mol axit hay bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà việc yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích đều nhau thu được dung dịch A. đem 300 ml hỗn hợp A tính năng với hỗn hợp B gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng để sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch tất cả pH = 1. Coi Ba(OH)2 với H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 hỗn hợp axit có thể tích đều nhau ta nhận được nồng độ bắt đầu của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-


0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B nên dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH =1 có HCl và HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH nồng độ a(mol/l) chiếm được 200 ml dung dịch A có pH = 12.

a. Tính a

b. Trộn loãng dung dịch A bao nhiêu lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội nghịch ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ lệ thể tích khi hỗn hợp HCl bao gồm pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng làm pha trộn thành dung dịch gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang lại 100 ml dd hh gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh bao gồm H2SO40,0375M và HCl 0,0125M nhận được dd tất cả pH = 2 . Quý giá V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh bao gồm H2SO4 0,1M với HCl 0,15M với V ml dd hh có NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X gồm pH = 12. Cực hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 12 → môi trường bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu làm sao sai khi nói đến pH cùng pOH của dung dịch ?

A. pH = lg

B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần từng nào gam NaOH để pha chế 250ml dd bao gồm pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml hỗn hợp NaOH gồm pH = 12 bắt buộc để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl tất cả pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch có HCl 0,1M với H2SO4 0,15M cùng với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2nồng độ aM, nhận được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch bao gồm pH = 1. Giá trị của a và m theo thứ tự là

A.0,15 với 2,330

B. 0,10 và 6,990.

C.0,10 cùng 4,660

D. 0.05 với 3,495

Bài 8: đến 300 ml dung dịch chứa H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M với HCl 0,3M tính năng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M với KOH 0,29M chiếm được dung dịch có pH = 2. Cực hiếm của V là


A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: bố dung dịch axit sau có cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Cực hiếm pH của bọn chúng tăng theo thứ tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: hỗn hợp CH3COOH 0,1M tất cả pH = a và dung dịch HCl 0,1M tất cả pH = b. Phát biểu đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: mang lại dd hh X gồm HF 0,09M cùng KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: lúc pha loãng hỗn hợp axit HCl có pH = a ta chiếm được dung dịch new có

A.pH > a

B. pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 bao gồm pH = 3 với V2 lit dung dịch NaOH bao gồm pH = 12 và để được dung dịch tất cả pH = 11, thì tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn trăng tròn ml dd KOH 0,35M cùng với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd tất cả pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: mang đến 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M thu được 200ml dd có pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd lếu láo hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400ml dd láo lếu hợp bao gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M chiếm được dd tất cả pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg với Al vào 250ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M với H2SO4 0,5M thu được 5,32 lit H2 (đktc) với dd Y gồm pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: xáo trộn 2 dd hoàn toàn có thể tích bằng nhau của dd HCl 0,2M với dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd chiếm được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với luôn thể tích dd có NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,15M thu được dd Z gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l chiếm được 500 ml dd có pH=2. Cực hiếm của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được 500 ml dd tất cả pH=12. Giá trị của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M cùng với 400ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l chiếm được m gam kết tủa cùng dd còn sót lại có pH=12. Quý hiếm của m cùng a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l chiếm được 500ml dd bao gồm pH=x. Cô cạn dd sau làm phản ứng nhận được 1,9875 gam chất rắn. Quý giá của a và x thứu tự là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl độ đậm đặc a mol/l với 250 ml dd hỗn hợp tất cả NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M chiếm được dd bao gồm pH=12. Giá trị của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd láo lếu hợp bao gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dd NaOH mật độ b mol/l được 500 ml dd bao gồm pH=12. Quý giá của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd gồm pH=1 gồm HCl với HNO3 với 100ml dd NaOH mật độ a mol /l nhận được 200ml dd gồm pH=12. Giá trị của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd lếu hợp gồm HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc x mol/l chiếm được m gam kết tủa và 500 ml dd bao gồm pH=12 . Quý hiếm của m và x tương ứng là


A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd tất cả HCl 0,1M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l nhận được m gam kết tủa và 500 ml dd gồm pH=13. Quý giá của a và m tương xứng là

A. 0,15 với 2,33.

B. 0,3 với 10,485.

C. 0,15 cùng 10,485.

D. 0,3 cùng 2,33.

Câu 32: gồm 10 ml dung dịch HCl pH = 3. Sản xuất đó x ml nước đựng và khuấy đầy đủ thì thu được dung dịch tất cả pH = 4. Giá trị của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: mang lại dd NaOH có pH = 12. Để thu được dd NaOH tất cả pH = 11 bắt buộc pha loãng dd NaOH lúc đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. 20 lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: hỗn hợp NaOH có pH=11. Để thu được dd NaOH gồm pH=9 buộc phải pha loãng dd NaOH lúc đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. 20 lần.

D. 100 lần.

C. Bài bác tập tự luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M cùng với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li trọn vẹn cả 2 nấc)

Câu 3: kết hợp 2,4 g Mg vào 150 ml hỗn hợp HCl 2M. Dung dịch thu được gồm pH bằng bao nhiêu?

Câu 4: cho 100 ml dd H2SO4 có pH = 2 chức năng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau bội nghịch ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 5: mang 200ml dd H2SO4 có p. H = 1 , rồi phân phối đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M buộc phải cho vào 200ml dd NaOH 0,2M nhằm thu được dung dịch có pH = 2.

Câu 7: dung dịch Ba(OH)2 có p. H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl gồm pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A và B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M chiếm được dd Z tất cả pH = 2.Tính tỉ lệ về thể tích thân dd X và dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl với HNO3 bao gồm pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M yêu cầu cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch gồm pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH gồm pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 thu được dd có pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 bao gồm nồng độ x mol/l chiếm được m g keert tủa với 500 ml dd tất cả pH = 2. Hãy tính m cùng x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X cất đồng thời HCl 0,01 M với H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M cùng NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của những dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của các dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của những dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của các dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của những dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của những dung dịch muối hạt : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của những dung dịch muối bột : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của các dung dịch muối hạt : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong dung dịch chỉ mãi sau phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml hỗn hợp NH3 8,0.10-3 M với 15,00ml dung dịch HCl 1,046,10-3M . Tính pH của hỗn hợp thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của dung dịch A bao gồm HF 0,1M và NaF 0,1M

Tính pH của 1lít dung dịch A trên trong 2 trường hợp :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có phường H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl bao gồm pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A với B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M cùng với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z có pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích thân dd X với dd Y? ( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X bao gồm 2 axit HCl cùng HNO3 bao gồm pH = 2 ?


Câu 28: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M buộc phải cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 13.( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH có pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 nhận được dd tất cả pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd cất đồng thời NaOH 0,1 M với Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 bao gồm nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa cùng 500 ml dd tất cả pH = 2. Hãy tính m với x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Xem thêm: Tra Từ Tại Chỗ Tiếng Anh Là Gì ? Ngay Tại Chỗ Trong Tiếng Anh Là Gì

Câu 32: Trộn 200 ml dd X cất đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y đựng đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).