Bạn đang xem: Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

*

b) Tên cố gắng thếThí dụ:
*
Tên sửa chữa được viết tức thời (không viết biện pháp như tên cội - chức), có thể phân làm cha phần như sau:
*Xem thêm: Nghị Luận Hiền Tài Là Nguyên Khí Quốc Gia ", Please Wait

$H_3C-CH_3$ $H_3C-CH_2Cl$ $H_2C=CH_2$ $HCequiv CH$(et+an) (clo+et+an) (et+en) (et+in) etan cloetan eten etin
*
Để gọi tên hợp chất hữu cơ, bắt buộc thuộc tên các số đếm và tên mạch cacbon như bảng $4.1$.Bảng $4.1$. Tên số đếm và tên mạch cacbon chính
*