3 Relative Clauses – Mệnh đề dục tình 7 giải pháp rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ8 Phân biệt giải pháp dùng Who, Whom cùng Whose trong tiếng anh8.4 rành mạch WHO, WHOM cùng WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó gồm thể bao hàm nhiều từ giỏi có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để giải say mê rõ hơn về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng who which that


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong những relative clause, nó thua cuộc “the woman” và dùng làm xác định danh tự đó. Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn tất cả một câu hoàn chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn sẽ xem: công thức who whom which

Who

Làm nhà ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi đồ dùng vật, rượu cồn vật

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng trong mệnh đề quan lại hệ khẳng định (who, which vẫn có thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề dục tình

Mệnh đề quan hệ nam nữ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay đầy đủ trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng để bổ nghĩa đến danh tự đứng trước nó.

I. Những đại từ quan tiền hệ


1. WHO

– thống trị từ vào mệnh đề quan tiền hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người

2. WHOM

– có tác dụng túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– cai quản từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ vật

4. THAT

– hoàn toàn có thể thay thay cho vị trí của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ tình dục quan hệ xác định

* các trường hợp thường được sử dụng “that”:

– lúc đi sau các hiệ tượng so sánh nhất

– lúc đi sau những từ: only, the first, the last

– lúc danh tự đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

– lúc đi sau những đại tự bất định, đại từ bao phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* những trường hòa hợp không dùng that:

– vào mệnh đề quan hệ không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ tín đồ hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan lại hệLoại danh từ gắng thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ xuất xắc túc từ
Thatchỉ bạn hay chỉ vậtchủ từ tuyệt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan lại hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề dục tình trong tiếng Anh chỉ lý do, thường vắt cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ khu vực chốn, thường gắng cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: thay thế sửa chữa từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: bởi vì you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các một số loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có hai loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh tự không khẳng định và không sử dụng dấu phẩy chia cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm tin tức về một người, một đồ gia dụng hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không duy nhất thiết phải có trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ là danh từ xác minh và được phân cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vệt phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta xem xét các điểm sau:

– khi danh từ cơ mà nó té nghĩa là 1 danh từ riêng

– lúc danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa là 1 trong những tính từ cài đặt (my, his, her, their)

– lúc danh từ nhưng nó vấp ngã nghĩa la một danh trường đoản cú đi cùng với this , that, these, those

Một số chú ý trong mệnh đề quan hệ

1. Nếu như trong mệnh đề quan lại hệ bao gồm giới trường đoản cú thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ nam nữ (chỉ vận dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan liêu hệ xác định , chúng ta có thể bỏ những đại từ quan lại hệ làm cho túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được cần sử dụng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan lại hệ

1. Mệnh đề dục tình được rút thành các phân từ
Mệnh đề dục tình chứa những đại từ quan hệ quản lý từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân tự (V-ing) hoặc quá khứ phân tự (V3/ed).

* giả dụ mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* giả dụ mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề thụ động thì rút thành cụm quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành nhiều động từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành các động từ nguyên mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ nam nữ có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to lớn be killed in this way.

+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever và beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan hệ với to be trước một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu kết hợp với các danh tự theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt bí quyết dùng Who, Whom với Whose trong giờ đồng hồ anh

1. Biện pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức chủ từ lúc từ đứng trước của nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke khổng lồ you, is my father

Người lũ ông (người mà) đã thủ thỉ với anh là phụ thân tôi

The girls who serve in the cửa hàng are the owner’s daughters

Những cô bé (mà họ) giúp bài toán ở của hàng là con gái ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn là động từ Verb

2. Biện pháp dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức bổ túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bầy ông, tín đồ mà anh chạm chán là phụ vương tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô gái mà anh thấy là các chị bọn họ tôi

– vào văn nói người ta thường được sử dụng who hoặc that cầm cố cho whom, hoặc phổ thông không chỉ có thế bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– vào trường hòa hợp whom có tác dụng từ bửa túc cho 1 giới từ, khi viết ta nhằm giới từ trước whom, lúc nói bốn để giới tự sau cùng, còn whom được thay thế sửa chữa bằng that hoặc quăng quật hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man khổng lồ whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại tự Subject

3. Cách dùng Whose

– Whose được dùng như hình thức sở hữu giải pháp khi từ bỏ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người có nhà của họ bị thiệt hại sẽ tiến hành bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh trường đoản cú Noun, danh từ thua cuộc whose không bao giờ có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM với WHOSE

1. Phân biệt giải pháp dùng Who cùng Whose

– Sau who luôn là cồn từ còn sau whose phải là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người đàn bà giúp bạn là thầy giáo dạy giờ đồng hồ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người bọn ông có con trai học cùng lớp tôi là 1 trong bác sĩ

2. Phân biệt bí quyết dùng Who với Whom

– Who làm nhà từ vào mệnh đề quan tiền hệ và sửa chữa cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan hệ và thay cầm cho danh trường đoản cú chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn gồm biết cậu nhỏ xíu mà mẹ cậu ấy là một y tá?

Bài tập về kiểu cách dùng Who, Whom với Whose

Bài 1: ngừng câu với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người bầy ông mà nam nhi cuả ông ta là chúng ta cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn bao gồm biết người thiếu phụ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà nhưng mà cưả cuả nó màu tiến thưởng là đơn vị cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái nhưng mà tôi mê thích là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whom.

1) We are talking lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking khổng lồ some peasants whom we will help.

 Chúng tôi thì thầm với vài người nông dân (những bạn mà) cửa hàng chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to lớn study hard.

 Các em học viên (những em mà) trước đây lười học tập giờ đang cố gắng chăm chỉ học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh gần kề đã bắt duy trì người bầy ông (người mà) có nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh cắp ví của tôi

Bài 3: chấm dứt câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ gần cạnh hại những người dân tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ người mà tất cả thanh tìm dài đã bị đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những bên khoa học những người dân mà đang nghiên cứu máy bộ mới đã qua đời.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Thư Gửi Các Học Sinh, Tập Đọc Bài Thư Gửi Các Học Sinh Tiếng Việt 5

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to lớn demolish the tower.