Hãy rút ra thừa nhận xét về dấu của lũy thừa với số nón chẵn với lũy thừa với số mũ lẻ của một số trong những hữu tỉ âm

Trả lời

Lũy vượt với số nón chẵn của một số trong những âm là một vài dương, lũy vượt với số nón lẻ của một vài âm là một trong những âm.

Ví dụ 3. (Bài 29 tr.19 SGK)

Viết số 16/81 dưới dạng một lũy thừa, lấy ví dụ

*
 . Hãy tìm các cách viết khác

Trả lời 

Các biện pháp viết khác:

Ví dụ 4. (Bài 32 tr.19 SGK)

Đố: hãy lựa chọn hai chữ số sao cho rất có thể viết nhì chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương bé dại nhất. (Chọn được càng những càng tốt)

Trả lời

Số nguyên dương nhỏ tuổi nhất là 1. Ta có:

Ví dụ 5. (Bài 33 tr.20 SGK)

Dùng laptop bỏ túi nhằm tính:

Đáp số:

Dạng 2. TÍNH TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA nhì LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Phương pháp giải 

Áp dụng các công thức tính tích và thương của nhị lũy thừa thuộc cơ số

*
*
(x ≠ 0, m ≥ n)

Ví dụ 6. (Bài 30 tr.19 SGK)

Tìm x, biết: 

*

Hướng dẫn

Dạng 3. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT LŨY THỪA 

Phương pháp giải 

Áp dụng cách làm tính lũy quá của một lũy thừa:

*

Chú ý:

– trong không ít trường phù hợp ta phải thực hiện công thức này theo chiều từ bắt buộc sang trái:

*

– cần tránh sai trái do lẫn lộn hai công thức:

*
*

Ví dụ 7. (Bài 31 tr.19 SGK)

Viết các số

*
*
bên dưới dạng các lũy thừa của cơ số

Giải 

Ta có:

*

Ví dụ 8. (Bài 38 tr.22 SGK)

a) Viết các số

*
với
*
bên dưới dạng những lũy thừa gồm số mũ là 9

b) Trong hai số

*
với
*
, số nào khủng hơn?

Giải 

*

Ví dụ 9. (Bài 34 tr.22 SGK)

Trong vở bài xích tập của công ty Dũng có bài làm sau:

*
*

Hãy kiểm tra lại các đáp số cùng sửa lại vị trí sai (nếu có)

Hướng dẫn 

Các câu a, c, d, f: sai 

Các câu b, e: đúng 

Sửa lại khu vực sai:

*

Ví dụ 10. (Bài 39 tr.23 SGK)

Cho x ∈ Q với x ≠ 0. Viết

*
dưới dạng:

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một quá số là

*

b) Lũy vượt của

*

c) thương của nhị lũy thừa trong đó số bị phân tách là

*

Đáp số 

*

*

*

Dạng 4. TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT TÍCH, LŨY THỪA CỦA MỘT THƯƠNG 

Phương pháp giải 

Áp dụng các công thức:

Lũy thừa của một tích bởi tích các lũy thừa

*

Lũy thừa của một thương bằng thương những lũy thừa

*

Các phương pháp trên còn được thực hiện theo chiều từ buộc phải sang trái:

*
*

Ví dụ 11. (?5 tr.22 SGK)

Tính:

*

*

Giải 

a) thừa nhận xét: 0,125.8 = 1, ta bao gồm cách giải 1: 

*

Nhận xét: 0,125 = 1/8, ta bao gồm cách giải 2: 

*

b) thừa nhận xét: -39 = -3.13, ta có

Cách 1: 

*

Cách 2:

*

Ví dụ 12. (Bài 36 tr.22 SGK) 

Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lũy vượt của một trong những hữu tỉ:

*
*

*

*
*

Giải

*

Ví dụ 13. (Bài 43 tr. 23 SGK)

Đố: hiểu được

*
, đố em tính cấp tốc được tổng
*

Giải 

*

Dạng 5. TÌM SỐ MŨ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

Khi giải nhiều loại toán này, ta có thể sử dụng tính chất được xác định sau đây

Với a ≠ 0, a ≠ ±1, nếu

*
thì m = n

Ví dụ 14. (Bài 35 tr.22 SGK)

Ta vượt nhận tính chất sau đây:

Với a ≠ 0, a ≠ ±1, nếu như

*
thì m = n

Dựa vào đặc điểm này, hãy tìm những số tự nhiên và thoải mái m, n biết:

Hướng dẫn 

Hướng dẫn

Ví dụ 15. (Bài 42 tr.23 SGK)

Tìm số tự nhiên và thoải mái n biết:

Giải 

Dạng 6. TÌM CƠ SỐ CỦA MỘT LŨY THỪA

Phương pháp giải

– sử dụng định nghĩa của lũy quá với số nón nguyên dương:

– sử dụng tính chất:

Ví dụ 16. Tìm x, biết:

*
*

Giải 

 

Ví dụ 17. Search x, biết:

*

Giải 

Dạng 7.


Bạn đang xem: Các công thức lũy thừa lớp 7


Xem thêm: Link Kháng Tài Khoản Quảng Cáo Bị Vô Hiệu Hóa 30 Ngày, Nhận Gỡ Tài Khoản Quảng Cáo Bị Vô Hiệu Hóa 2022

TÌM GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Phương pháp giải 

– Cần thực hiện đúng thứ tự của phép tính: lũy thừa nhân, phân tách , cộng, trừ. Nếu tất cả dấu ngoặc cần tuân theo thứ tự: ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn