Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài bác tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ Anh lớp 6 hơn. Để cài đặt tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 6 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Các bài tập tiếng anh lớp 6


Mục lục bài bác tập giờ đồng hồ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề bình chọn 1 tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 6 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề soát sổ 1 huyết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “play + môn thể thao”: chơi môn thể dục gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi hay dành vào ngày cuối tuần chơi cầu lông cùng với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, & Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại đơn do tất cả mốc thời hạn “every”

Dịch: Linda bao gồm tiết giờ Anh vào máy 3, 5 cùng 6 mỗi tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved tức là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé xíu khá nhút nhát. Cô ko nói các khi gặp gỡ bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table và the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cụm từ chỉ địa điểm “between…and…”: sinh sống giữa…và…

Dịch: – con mèo đâu rồi? – Nó nghỉ ngơi giữa bộ bàn và giá sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do có mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường xuyên làm dứt bài tập về nhà dịp 8 tiếng tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “there + are + danh trường đoản cú số nhiều”: có…

Dịch: gồm 2 chiếc cây viết chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “do physical exercise”: tập thể dục

Dịch: chúng ta nên tập thể dục hay xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thắc mắc nghi vấn thời lúc này đơn

Dịch: có phải Bobby thường làm thí nghiệm đồ dùng lý sau giờ học tập không?


Question 9: We _________ to the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: nhiều từ “go to the judo club” đi cho câu lạc bộ judo

Dịch: chúng tôi đến câu lạc cỗ judo 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To lớn explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại tại tiếp tục do bao gồm mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang phân tích và lý giải bài học cho việc đó mình đấy.


Question 11: – What do you vày in your free time? – I always ________ books in my free time.

A. Is reading B. Lớn read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại đơn vì tất cả trạng tự “always”

Dịch: – Lúc thư thả cậu làm cho gì? – Tớ luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. To ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tại tiếp tục vì bao gồm trạng tự “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đang đạp xe mang lại trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To visit D. To visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me khổng lồ study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “be too adj (for sb) to lớn V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ mới này thừa khó cần tớ chả học tập được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) tía Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks khổng lồ school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him to lớn school. He loves Literature & English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + tên trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường thcs Ba Đình trên đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở lúc này đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời chỗ nào đến nơi nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vị thế

Dịch: Cậu ấy sống khá ngay gần trường, chính vì như thế cậu ấy thường đi bộ với một vài tín đồ bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tại tiếp tục vì có mốc thời hạn “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang đưa cậu ấy mang lại trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường đùa bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast và go khổng lồ school. My school is not very far from my house so I often go lớn school on foot. But today I ride my xe đạp because I want khổng lồ attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhờ vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 trong học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By bike C. By oto D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của tôi không xa khỏi bên tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I want lớn attend my English class after school.”

Dịch: Tôi mong mỏi tham gia lớp giờ Anh sau giờ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to lớn work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel to lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel khổng lồ work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn vì bao gồm mốc thời gian “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe thứ mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sống trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ phân tách ở dạng số các “are”

Dịch: tất cả các môn sống trường new của tôi thường rất thú vị.


Question 3: Helen/ bởi vì / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English demo gooder than I do.

B. Helen does this English thử nghiệm better than I do.

C. Helen is doing this English chạy thử good than I do.

D. Helen bởi this English chạy thử better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought khổng lồ study hard khổng lồ please our parents.

B. We ought studying hard khổng lồ please our parents.

C. We ought to study hard lớn pleasing our parents.

D. We ought lớn studying hard lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “ought lớn V”: tất cả bổn phận đề nghị làm gì

Dịch: bọn họ phải học cần cù để làm cha mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia thời hiện nay tại tiếp nối vì tất cả mốc thời gian “at present”

Dịch: hiện nay Bing đang đánh tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences khổng lồ make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight đen long hair.

C. My teacher has hair black long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng cùng đen.

Dịch: gia sư tôi bao gồm mái tóc dài, thẳng với đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports miễn phí spends.

B. He spends most his miễn phí time of playing sports.

C. He spends most of his không tính tiền time playing sports.

D. He playing sports most of his không tính tiền time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: kết cấu “spend + thời gian + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành phần đông thời gian rảnh nghịch thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her to lớn take và ask your teacher the form to sign.

B. Please your teacher her take the size to và ask to lớn sign.

C. Please sign khổng lồ take khung your teacher ask khổng lồ the her and.

D. Please take the size to your teacher and ask her lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “take st khổng lồ sw” mang vật gì đến đâu

“ask sb khổng lồ V” yêu mong ai có tác dụng gì

Dịch: phấn kích mang lá solo đến đến cô giáo của em và nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, & a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, & three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: có một chiếc cây bút chì, 1 mẫu compa, và 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, nạp năng lượng ngoài

Dịch: buổi tối nay đi ra bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm cho gì

Dịch: Tôi đam mê học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: đổi khác giữa 2 cấu tạo “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi có 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to do homework after class

A. Students must bởi homework after class.

B. Students may vị homework after class.

C. Students can bởi homework after class.

D. Students have to do homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “have khổng lồ V” = “ought to lớn V”: bao gồm bổn phận đề nghị làm gì

Dịch: học viên cần cần làm bài tập sau tiếng học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young to lớn be in my class.

B. That little girl is old enough khổng lồ be in my class.

C. That little girl isn’t too young lớn be in my class.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện Hoặc Đoạn Trích )

D. That little girl is young enough to lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: chuyển đổi 2 cấu tạo “Be adj enough lớn V” (đủ như vậy nào để làm gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống: