Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions


Chọn A

Kiến thức: Phát âm "-er"

Giải thích:

A.

Bạn đang xem: Bộ 24 đề thi thử thpt quốc gia 2019

enter /ˈentə/

B. deter /dɪˈtɜː/

C. prefer /prɪˈfɜː/

D. infer /ɪnˈfɜː/

Phần gạch ốp chân câu trả lời A phạt âm là /ə/, sót lại là /ɜː/


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions


Chọn D

Kiến thức: Phát âm "-ed"

Giải thích:

Cách phân phát âm đuôi “ed”:

+ Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/ khi rượu cồn từ bao gồm phát âm ngừng là /t/ hay /d/

+ Đuôi “ed” được phân phát âm là /t/ khi hễ từ bao gồm phát âm xong xuôi là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/

+ Đuôi “ed” được phân phát âm là /d/ với những trường phù hợp còn lại.

A. expelled /ɪkˈspeld/

B. involved /ɪnˈvɒlvd/

C. proposed /prəˈpəʊzd/

D. furnished /ˈfɜːnɪʃt/

Phần gạch ốp chân lời giải D phân phát âm là /t/, còn lại là /d/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the rest in the position of the main ức chế in each of the following questions


A. vaccine


B. machine


C. cuisine


D. routine


Xem lời giải

Chọn A

Kiến thức: Trọng âm từ tất cả 2 âm huyết

Giải thích:

A. vaccine /ˈvæksiːn/

B. machine /məˈʃiːn/

C. cuisine /kwɪˈziːn/

D. routine /ruːˈtiːn/

Câu A trọng âm lâm vào tình thế âm huyết 1, còn lại rơi vào âm máu 2


Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the rest in the position of the main ức chế in each of the following questions


A. persistent


B. dynamic


C. sensitive


D. ambitious


Xem giải đáp

Chọn C

Kiến thức: Trọng âm từ tất cả 3 âm ngày tiết

Giải thích:

A. persistent /pəˈsɪstənt/

B. dynamic /daɪˈnæmɪk/

C. sensitive /ˈsensətɪv/

D. ambitious /æmˈbɪʃəs/

Câu C trọng âm rơi vào tình thế âm ngày tiết 1, còn lại rơi vào trúng âm ngày tiết 2


Câu 5:

We’ve had a burglar alarm installed in our holiday cottage _______we will feel happier about leaving it unoccupied for long periods


A. for fear that


B. so that


C. now that


D. provided that


Xem câu trả lời

Chọn B

Kiến thức: Liên từ

Giải thích:

A. for fear that: vì sợ rằng

B. so that: để nhưng mà

C.

Xem thêm: Regularization Là Gì - Regularized Loss Minimization

now that: chính vì

D. provided that: miễn là, với đk là

Tạm dịch: Chúng tôi vừa cho lắp đặt khối hệ thống chống trộm vào ngôi nhà bé dại ở nước ngoài ô nhằm mà shop chúng tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi đặt nó trống ko một thời hạn dài


bắt đầu thi giúp xem toàn bộ thắc mắc trong đề
bài bác thi liên quan 24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P1)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P2)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P3)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P4)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P5)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P6)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P7)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P8)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P9)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P10)

50 câu hỏi

50 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P11)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P12)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P13)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P14)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P15)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P17)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P18)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P19)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P20)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P21)

50 câu hỏi

40 phút

24 ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 Môn thi: TIẾNG ANH(P22)

50 câu hỏi