Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 10: Biến trở - Điện trở dùng vào kĩ thuật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần coi kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Bạn đang xem: Biến trở là gì trắc nghiệm

Câu 1: Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh đại lượng nào vào mạch?


A. Cường độ dòng điện.B. Hiệu điện thế.C. Nhiệt độ của điện trở.D. Chiều dòng điện.

Câu 2: khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây cầm đổi theo?

A. Tiết diện dây của biến trở.B. Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở.C. Chiều dài dây dẫn của biến trở.D. Nhiệt độ của biến trở.

Câu 3: quan tiền sát hình vẽ 34.


Thông tin nào sau đây là đúng?

A. Chỉ có hình a và hình c là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.B. Chỉ có hình d là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.C. Chỉ có hình d là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.D. Tất cả các hình a, b, c, d biểu diễn kí hiệu của biến trở.

Câu 4: Trên hình vẽ 35 là sơ đồ mạch điện có biến trở. Khi dịch chuyển con chạy về phía phải thì độ sáng của bóng đèn sẽ như thế nào?

A. Độ sáng của bóng đèn không núm đổi.B. Độ sáng của bóng đèn tăng dần.C. Độ sáng của bóng đèn giảm dần.D. Lúc đầu độ sáng của bóng đèn giảm sau đó tăng dần.

Sử dụng dữ kiện sau trả lời các câu hỏi 5, 6 và 7.

Trên một biến trở nhỏ chạy có ghi

Câu 5: Hai bé số 50

*
- 2,5A có ý nghĩa gì?

A. Số 50
*
mang đến biết giá trị điện trở nhỏ nhất của biến trở. Số 2,5A cho biết cường độ dòng điện lớn nhất mà dây dẫn làm biến trở còn có thể chịu đựng được mà không bị hỏng.B. Số 50
*
mang đến biết giá trị điện trở lớn nhất của biến trở. Số 2,5A mang lại biết cường độ dòng điện lớn nhất mà dây dẫn làm biến trở còn có thể chịu đựng được mà không bị hỏng.C. Số 50
*
đến biết giá trị điện trở nhỏ nhất của biến trở. Số 2,5A cho biết cường độ dòng điện nhỏ nhất mà dây dẫn làm biến trở còn có thể chịu đựng được mà không bị hỏng.D. Số 50
*
đến biết giá trị điện trở định mức của biến trở. Số 2,5A mang lại biết cường độ dòng điện định mức của biến trở.

Câu 6: Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là bao nhiêu?

A. U = 125V.B. U = 20V.C. U = 50,5V.D. U = 47,5V.

Câu 7: Biến trở được làm bằng dây dẫn hợp kim nicrom có điện trở suất 1,1.

*
và có chiều dài 50m. Tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

A. S = 0,4
*
.B. S = 0,4
*
.C. S = 1,1
*
.D. Một giá trị khác.

Câu 8: Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20

*
. Dây điện trở của biến trở là một dây nicrom có tiết diện 0,5$mm^2$ và được quấn đều xung quanh một lõi sứ tròn có đường kính 2cm. Số vòng dây của biến trở này là bao nhiêu?

A. N = 1,448 vòng.B. N = 14,48 vòng.C. N = 144,8 vòng.D. Một kết quả khác.

Sử dụng dữ kiện sau trả lời các câu hỏi 9 và 10

Một biến trở bé chạy được làm từ dây dẫn hợp kim nikelin có điện trở suất 0,4.

*
, có tiết diện đều 0,6$mm^2$ và gồm 500 vòng quấn quanh một lõi sứ trụ tròn có đường kính 4 cm.


Câu 9: Điện trở lớn nhất của biến trở này có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

A. R = 11,87
*
.B. R = 21,87
*
.C. R = 31,87
*
.D. R = 41,87
*
.

Câu 10: Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào nhị đầu dây cố định của biến trở là 67V. Biến trở này có thể chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là:

A. 16A.B. 1,6A.C. 1,6mA.D. 0,16A.

Câu 11: Hãy chọ câu phát biểu đúng.

A. Cả hai phát biểu (1) và (2) đúng.B. Cả nhì phát biểu (1) và (2) sai.C. Biến trở được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện vào mạch (2).D. Biến trở là điện trở có giá trị có thể cố kỉnh đổi được (1).

Câu 12: Biến trở dây quấn được cấu tạo bởi các bộ phận nào kể sau:

A. Bé chạy.B. Các chốt nối.C. Cả 3 phương án.D. Cuộn dây dẫn.

Câu 13: Trên hình vẽ là một biến trở tay quay, lúc mắc biến trở vào mạch điện ở hai chốt B và D, điện trở của mạch điện sẽ chũm đổi như thế nào khi nhỏ chạy C tiến về chốt A?

A. Không cố đổi.B. Lúc tăng, lúc giảm.C. Tăng.D. Giảm.

Câu 14: Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng về biến trở?


A. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số.B. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để rứa đổi cường độ dòng điện.C. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để chũm đổi hiệu điện thế giữa nhì đầu dụng cụ điện.D. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để vắt đổi chiều dòng điện vào mạch.

Câu 15: Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây?

A. Có giá trị 0B. Có giá trị nhỏC. Có giá trị lớnD. Có giá trị lớn nhất

Câu 16: Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 0,4A được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V. Để đèn sáng bình thường thì phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu?

A. 33,7 ΩB. 23,6 ΩC. 23,75 ΩD. 22,5 Ω

Câu 17: Người ta dùng dây nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6 Ω .m và có đường kính tiết diện là d1 = 0,8mm để quấn một biến trở có điện trở lớn nhất là trăng tròn Ω . Tính độ dài l1 của đoạn dây nicrom cần dùng để quấn biến trở nói trên.

A. 91,3cmB. 91,3mC. 913mmD. 913cm

Câu 18: Một biến trở Rb có giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc với nhì điện trở R1 = 15Ω và R2 = 10Ω thành mạch có sơ đồ như hình vẽ. Trong đó hiệu điện thế không đổi U = 4,5V. Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 có giá trị lớn nhất Imax và nhỏ nhất Imin là bao nhiêu?


A. Imax = 0,3A; Imin = 0,2A.B. Imax = 0,4A; Imin = 0,3A.C. Imax = 0,5A; Imin = 0,4A.D. Một kết quả khác

Sử dụng dữ kiện sau trả lời các câu hỏi 19 và 20

Người ta dùng dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,2

*
làm một biến trở con chạy. Biết điện trở lớn nhất của biến trở là 40$Omega $. Mang đến điện trở suất của hợp kim nicrom là 1,1.$10^-8Omega m$.

Xem thêm: Tìm Họ Nguyên Hàm Của Tan 2X, Họ Nguyên Hàm Của Hàm Số F( X ) = Tan ^2X Là

Câu 19: Chiều dài của hợp kim nicrom cần dùng có thể nhận giá trị nào vào các giá trị sau?

A. L = 7,27 mm.B. L = 7,27 cm.C. L = 7,27 m.D. Một kết quả khác.

Câu 20: Dây điện trở của biến trở được quấn đều bao bọc một lõi sứ tròn có đường kính 1,5cm. Số vòng dây của biến trở này là

A. 1,543 vòng.B. 15,43 vòng.C. 154,3 vòng.D. 1543 vòng.Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10 vật lí 9: Biến trở Điện trở dùng vào kĩ thuật