tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 1: a) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 20.

Bạn đang xem: Bảng lập phương từ 1 đến 20

b) Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64 ; 169 ; 196

Bài 2: a) Lập bảng lập phương của những số tự nhiên từ 0 mang đến 10

b) Viết từng số sau ra đời phương của một số trong những tự nhiên:27 ; 125 ; 216

 


*

Bài 1 

a/ Lập bảng bình phương của các số từ bỏ 0 mang lại 20.

b/ Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64, 169, 196.

Bài 2

a/ Lập bảng lập phương từ 0 mang đến 10.

b/ Viết mỗi số sau thành lập phương của một số trong những tự nhiên: 27, 125, 216.


*

Bài 1

a/ Bảng bình phương của các số từ 0 đến 20 là:

 01234567891011121314151617181920
bình phương0149162536496481100121144169196225256289324361400

b)64=82

169=132

196=142

Bài 2:

( bó tay )

Mình học tập dốt nên lừng khừng lập phương là bảng gì :)

Bạn k chuẩn cho mình nhé


bài 1

a)

a01234567891011121314151617181920
a20149162536496481100121144169196225256289324361400

b) 64=82 169=132 196=142

bài 2

a)

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) 27=33 125=53 216=63


Bài 1:

A) Lập bảng bình phương của những số tự nhiên từ 0 mang đến 20.

B) Viết mỗi số sau thành bình phương của một vài tự nhiên : 64; 169; 196

Bài 2:

A) Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang đến 10>

B) Viết từng số sau thanh lập phương của một số tự nhiên : 27; 125; 216


a) (0^2=0;1^2=1;2^2=4;3^2=9;4^2=16;5^2=25;6^2=36;7^2=49;8^2=64;9^2=81;10^2=100)

(11^2=121;...;20^2=400)

b) (64=8^2;169=13^2;196=14^2)

Bài 2 :

a) (0^3=0;1^3=1;2^3=8;4^3=64;...;10^3=1000)

b) (27=3^3;125=5^3;216=6^3)


1) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 20.

2) lập bảng lập phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 10


1^2=1

2^2=4

3^2=9

4^2=16

5^2=25

6^2=36

7^2=49

8^2=64

9^2=81

10^2=100

11^2=121

12^2=144

13^2=169

14^2=196

15^2=225

16^2=256

17^2=289

18^2=324

19^2=361

20^2=400


20. + + + + + b)Viết+mỗi+số+sau+thành+bình+phương+số+tự+nhiên:64;169;196.Bài+2:a)Lập+bảng+bình+phương+của+các+số+tự+nhiên+từ+0+đến+10. + + + + +b..."https://girbakalim.net/>

Bài 1:a)Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0=>20.

b)Viết từng số sau thành bình phương số từ bỏ nhiên:64;169;196.

Bài 2:a)Lập bảng bình phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 10.

b)Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của 1 số ít tự nhiên:27;125;216


Bài 1 :

a,

 Bình phương
0 02 = 0 . 0 = 0
1 12 = 1 . 1 = 1
2 22 = 2 . 2 = 4
3 32 = 3 . 3 = 9
4 42 = 4 . 4 = 16
5 52 = 5 . 5 = 25
6 62 = 6 . 6 = 36
7 72 = 7 . 7 = 49
 82 = 8 . 8 = 64
9 92 = 9 . 9 = 81 
10  102 = 10 . 10 = 100
11 112 = 11 . 11 = 121
12 122 = 12 . 12 = 144
13 132 = 13 . 13 = 169
14 142 = 14 . 14 = 196
15 152 = 15 . 15 = 225
16 162 = 16 . 16 = 256
17 172 = 17 . 17 = 289
18  182 = 18 . 18 = 324
19 192 = 19 . 19 = 361
20202 = 20 . Trăng tròn = 400

b, 64 = 82 ; 169 = 132 ; 196 = 142

Bài 2 :

a, 

 Lập phương
0 03 = 0 . 0 . 0 = 0
1 13 = 1 . 1 . 1 = 1
2 23 = 2 . 2 . 2 = 8
3 33 = 3 . 3 . 3 = 27
4 43 = 4 . 4 . 4 = 64
5 53 = 5 . 5 . 5 = 125
6 63 = 6 . 6 . 6 = 216
7 73 = 7 . 7 . 7 = 343
8 83 = 8 . 8 . 8 = 512
9 93 = 9 . 9 . 9 = 729
10 103 = 10 . 10 . 10 = 1000

b, 27 = 33 ; 125 = 53 ; 216 = 63

 


Đúng 0
phản hồi (0)
Đúng 0
bình luận (2)
B)+Viết+mỗi+số..."https://girbakalim.net/>

Lập bảng bình phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 cho 20.

B) Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên : 64; 169; 196

Bài 2:A) Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10>

B) Viết từng số sau thanh lập phương của một số tự nhiên : 27; 125; 216

 


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi diệt

Bảng Bình Phương:

01234567891011121314151617181920
0149162536496481100121144169196225256289324361400

b/(64=8^2;169=16^2;196=14^2)

Bài 2 tự làm


Đúng 0

comment (0)

A) LẬP BẢNG BÌNH PHƯƠNG CỦA CÁC SỐ TỰ NHIÊN TỪ 0 ĐẾN 20

B) VIẾT MỔI SỐ SAU THÀNH BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN : 64 ; 169 , 196

BÀI 2 :

A) LẬP BẢNG LẬP PHƯƠNG CỦA CÁC SỐ TỰ NHIÊN TỪ 0 ĐẾN 10

B) VIẾT MỖI SỐ SAU THÀNH LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT SỐ TỰ NHIÊN : 27 ; 125 ; 216


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi hủy

1/lập bảng bình phương (n2) của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 20

2/lập bảng bình phương (n2) của những số tự nhiên từ 0 cho 10


Lớp 6 Toán Ôn tập toán 6
2
0
nhờ cất hộ Hủy

a)

 1234567891011121314151617181920 
n2149162536496481100121144169196225256289324361400 

b)

 12345678910
n2149162536496481100

 


Đúng 0

phản hồi (0)

a)

12223242

b)

122233

 


Đúng 0
phản hồi (2)

bài 1 : lập bảng bình phương những số tự 0 mang đến 50 .

bài 2 : lập bảng lập phương từ một đến 20.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10 Unit 13 Films And Cinema Có Đáp Án


Lớp 6 Toán Ôn tập toán 6
1
0
Gửi bỏ

1, a a^2 0 0 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49

CHÚC BẠN HỌC TỐT....


Đúng 0

phản hồi (0)

Lập bảng bình phương của các số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 20

Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên;64,169,196

Lập bảng lập phương của các số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10

Viết từng số sau ra đời phương của 1 số tự nhiên;27,125,216


Lớp 6 Toán
0
0
giữ hộ Hủy
olm.vn hoặc hdtho
girbakalim.net