Để đánh giá lại hạn chế, thiếu hụt sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều phải tự làm bạn dạng kiểm điểm làm căn cứ đánh giá, xếp loại quality mỗi cuối năm. Dưới đấy là mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo quy định mới nhất tại giải đáp số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ cùng tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về bốn tưởng chính trị; phẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về bốn tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm cho việc……………………..……………………………..

- câu hỏi đấu tranh phòng, kháng những bộc lộ suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự dìm diện)………………………………………..…………..

Tự review về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về tiến hành chức trách, trách nhiệm được giao

- Việc tiến hành chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo luật pháp (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- kết quả thực hiện các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao vào năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, lỗi ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do mình phụ trách……………………...….

Tự reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Câu hỏi thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 câu chữ nêu trên)……………….……………

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Công dụng khắc phục hầu như hạn chế, khuyết điểm đã làm được cấp gồm thẩm quyền tóm lại hoặc được đã cho thấy ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, yếu điểm (đã được xung khắc phục; sẽ khắc phục, mức độ tương khắc phục; không được khắc phục); phần đa khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân……………………………………………………...

Tự review về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được lưu ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá nhân đối cùng với từng vấn đề được gợi nhắc kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của đồng chí (nếu có)

VI. Phương hướng, phương án khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự dìm mức xếp các loại chất lượng

1. Xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ kết thúc nhiệm vụ

□Không chấm dứt nhiệm vụ

2. Xếp một số loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ kết thúc nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- nhận xét, reviews của tín đồ quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- nút xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại unique đảng viên

- nhấn xét, đánh giá của bỏ ra ủy:..............................................................................

Xem thêm: Chuyên Đề 7 Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Ở Trường Thcs

- bỏ ra bộ khuyến cáo xếp các loại mức chất lượng:..............................................................