Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (107.13 KB, 6 trang )


Bài tập câu phức trong tiếng Anh - Complex sentences

Bản quyền trực thuộc về VnDoc nghiêm cấm phần đa hành vi xào nấu vì mục tiêu thương mạiI. Lý thuyết

Câu phức là câu bao gồm một mệnh đề bao gồm (main clause hay có cách gọi khác là independent clause -mệnh đề độc lập) và một hay những -mệnh đề phụ (dependent clause). Nhị -mệnh đề thườngnối với nhau do dấu phẩy hoặc những liên từ.

Bạn đang xem: Bài tập về câu phức trong tiếng anh

1. Dependent clauses of purpose(Mệnh đề phụ chỉ mục đích)

- So that/ in order that (để mà): là mệnh đề phụ được dùng để làm chỉ mục đích của hànhđộng ngơi nghỉ mệnh đề chính.


Ex:He left trang chủ early in order that he might attend the event on time2. Dependent clauses of reason(Mệnh đề phụ chỉ lý do)

- because/ since/ as/ seeing that (do, vì, vì vì): là mệnh đề phụ được dùng để chỉ lýdo của hành vi ở mệnh đề chính.

Ex:He came fifteen minutes late because he missed the bus.3. Dependent clauses of time(Mệnh đề phụ chỉ thời gian)

- when; while; after; before; as soon as; ....: là những từ bước đầu đứng trước mệnh đềphụ chỉ thời gian.


Ex:The villagers have to dry the buffalo skin under the sun before they make thedrumheads.

4. Dependent clauses of contrast(Mệnh đề phụ chỉ sự tương phản)

- Though/ although/ even though (dù, khoác dù, cho dù): là những từ ban đầu đứng trướccác mệnh đề phụ chỉ sự tương phản của hai hành động trong cùng một câu.

Ex: Although I learnt hard, I didn’t get high grades.II. Bài bác tập luyện tập

Exercise 1: Choose the correct answer

D. Because of

2. They decided not khổng lồ go out for a meal _____________ they were too tiredA. So

B. BecauseC. ButD. If

3. They were driving to Dallas _____________ they caught an accident.A. When

B. WhileC. BeforeD. As soon as

4. I want to lớn be well-groomed ______ other people think nice things about me.A. In order to

B. So as not to
C. So thatD. As soon as

5. ___________I met the Gills, I had been gardening for nearly ten years.A. As soon as

B. AlthoughC. AfterD. Before

6. In spite of his hard work , he could not finish the job.A. As hard as he work

B. AlthoughC. Because ofD. While

8. All people should join hand in protecting the environment ___________ we can gainbetter health.


A. In order thatB. When

C. BecauseD. Even though

9. ____________ her poverty, she feels happyA. Although

B. BecauseC. If


D. In spite of

10. Tony went khổng lồ work although he didn’t feel very well.A. That he did not feel very well

B. Despite of the fact not feeling wellC. Because he did not feel very wellD. Despite not feeling very well

Exercise 2: Rewrite the following sentences

1. Hoa was born in Doc So craft village. She knows the process of making pottery.
(BECAUSE)

__________________________________________________2. I was not enjoying the party. I wanted lớn leave early. (AS)__________________________________________________

3. I attended a knitting workshop last Sunday. I don’t know how khổng lồ knit a scarf.(ALTHOUGH)


4. The artisan moulded the cooper to make a bronze drum. (SO THAT)__________________________________________________


5. You want khổng lồ knit a hat for your friend. You should watch tutorials on YouTube.(BEFORE)

__________________________________________________6. I was cleaning out my cupboards. I found these photos. (WHILE)__________________________________________________7. I told the absolute truth. No one would believe me ( BUT)__________________________________________________8. I’m learning Japanese. I lượt thích learning Japanese.

__________________________________________________


Exercise 3: Mark the letter a, b, c or d to indicate the sentence that best combineseach pair of sentences

1. Elizabeth was writing a lưu ý to her friend. The train arrived.

A. Elizabeth was writing a chú ý to her friend as soon as the train arrived.B. After the train arrived, Elizabeth was writing a cảnh báo to her friend.C. The train arrived while Elizabeth was writing a note to her friend.D. Elizabeth was writing a chú ý to her friend whenever the train arrived.2. The water is very cold in January. We go swimming anyway.

A. When the water is very cold in January, we go swimming anyway.
B. As the water is very cold in January, we go swimming anyway.C. The water is very cold in January if we go swimming anyway.

D. Although the water is very cold in January, we go swimming anyway.

3. The water was very rough. The lifeguards made all of the swimmers leave the water.A. Since the water was very rough, the lifeguards made all of the swimmers leave the

water.


C. The water was very rough because the lifeguards made all of the swimmers leaveD. The lifeguards made all of the swimmers leave the water though the water was very

rough.

4. Mike goes jogging two miles every morning. Then he gets ready for work.A. Mike goes jogging two miles every morning after he gets ready for work.B. Mike goes jogging two miles every morning before he gets ready for work.C. Mike goes jogging two miles every morning as soon as he gets ready for work.D. Mike goes jogging two miles every morning when he gets ready for work.

5. Ticket prices might be more expensive. Going to lớn the movies is still much cheaper thangoing lớn a concert.


A. Ticket prices might be more expensive then going to the movies is still much cheaperthan going khổng lồ a concert.

B. Ticket prices might be more expensive that going khổng lồ the movies is still much cheaperthan going lớn a concert.

C. Going khổng lồ the movies is still much cheaper than going to lớn a concert since ticket pricesmight be more expensive.

D. Going to the movies is still much cheaper than going to lớn a concert although ticketprices might be more expensive.


6. We went lớn Dong Xuan Market. We flew back lớn Ho chi Mirth city at 7pm.A. We went khổng lồ Dong Xuan Market while we flew back lớn Ho chi Minh đô thị at 7pm.B. Before we flew back to lớn Ho bỏ ra Minh thành phố at 7pm, we went to lớn Dong Xuan Market.C. We went to Dong Xuan Market in order that we flew back khổng lồ Ho chi Minh đô thị at

7pm.

D. As we went khổng lồ Dong Xuan Market, we flew back to lớn Ho chi Minh thành phố at 7pm.

7. You need to lớn plan your trip khổng lồ South America carefully. You don’t spend all yourmoney too quickly.


A. You need khổng lồ plan your trip to America carefully so that you don’t spend all yourmoney too quickly.


C. You need to plan your trip to lớn America carefully as you don’t spend all your moneytoo quickly.

D. Even though you need to lớn plan your trip to lớn America carefully, you don’t spend allyour money too quickly.

8. Richard is very wealthy. He can afford khổng lồ buy almost anything he wants.

A. Although Richard is very wealthy, he can afford khổng lồ buy almost anything he wants.
B. Richard is so wealthy that he can afford khổng lồ buy almost anything he wants.

C. Richard is very wealthy so that he can afford to lớn buy almost anything he wants.D. Richard can afford to lớn buy almost anything he wants, but he is very wealthy.III. Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Choose the correct answer

1. B 2. B 3. A 4. C 5. D

6. B 7. D 8. A 9. D 10. D


Exercise 2: Rewrite the following sentences

1. Because Hoa was born in Doc So craft village, she knows the process of makingpottery.

2. I wanted lớn leave early as I wasn’t enjoying the party.

3. Although I attended a knitting workshop last Sunday, I don’t know how khổng lồ knit a scarf. 4. The artisan moulded the cooper so that I could make a bronze drum

5. Before you want khổng lồ knit a hat for your friend, you should watch tutorials on YouTube6. While I was cleaning out my cupboards, I found these photos.

Xem thêm: Soạn Bài Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết Lop 10, Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết


7. I told the absolute truth, but no one would believe me8. I’m learning Japanese và I like it.

Exercise 3: Mark the letter a, b, c or d khổng lồ indicate the sentence that best combineseach pair of sentences

1. C 2. D 3. A 4. B

5. D 6. B 7. A 8. B


*
SKKN Câu bị động và các dạng bài bác tập trắc nghiệm trong tiếng Anh 18 2 4
*
Câu thụ động và các dạng bài tập trắc nghiệm trong giờ đồng hồ Anh 25 2 0
*
bài xích tập cấu trúc từ tiếng Anh dành cho học sinh thpt và ôn thi đại học 172 898 4
*
Tổng hợp định hướng và bài tập 12 thì trong giờ anh 111 1 4
*
bài tập về thì trong giờ Anh 38 1 1
(12.33 KB - 6 trang) - Tải bài xích tập câu phức trong tiếng Anh - Complex sentences - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9