Vật Lý 9 bài Bài tập vận dụng định phương tiện Jun - Lenxo: kim chỉ nan trọng tâm, giải bài xích tập sách giáo khoa bài xích tập vận dụng định qui định Jun - Lenxo: giúp học viên nắm vững kiến thức ngắn gọn


*
*

BÀI 17. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

Định nguyên tắc Jun-len-xơ

Nội dung: nhiệt lượng tỏa ra làm việc dây dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua tỉ trọng thuận với bình phương cường độ loại điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng định luật jun len xơ

Hệ thức của định luật: Q = I2R.t

Trong đó: I là cường độ cái điện (đo bởi A)

R là điện trở của dây dẫn (đo bởi W)

t là thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua (đo bằng s)

Q là nhiệt độ lượng lan ra (đo bằng J)

Lưu ý: nếu như đo nhiệt độ lượng Q bằng đơn vị calo thì hệ thức của định mức sử dụng Jun – Len-xơ là :

Q = 0,24.I2R.t

Đổi đơn vị: 1 J = 0,24 cal; 1 cal = 4,18 J

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Áp dụng định hiện tượng Jun – Len- xơ: Q = I2.R.tÁp dụng phương trình thăng bằng nhiệt: Qtỏa = Qthu

Trong đó: Qtỏa là sức nóng lượng lan ra của dây dẫn

Qthu là nhiệt lượng thu vào

Lưu ý: nhiệt lượng lan ra xuất xắc thu vào của một lượng chất là Q = m.c.∆t

Trong đó: Q là nhiệt lượng cơ mà vật thu vào hoặc toả ra. Có đơn vị chức năng là Jun (J).

m là cân nặng của vật, được đo bằng kg.

c là nhiệt dung riêng rẽ của chất, được đo bằng J/kg.K

Hiệu suất của quá trình tỏa nhiệt: (H=fracP_ciP_tp=fracQ_ciQ_tp)

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 47 SGK đồ Lí 9):

Một bếp từ hoạt động thông thường có năng lượng điện trở R = 80 Ω với cường độ mẫu điện qua nhà bếp khi sẽ là I = 2,5 A

a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong một s

b) Dùng bếp từ trên để hâm sôi 1,5 ℓ nước gồm nhiệt độ thuở đầu là 25o C thì thời hạn đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt độ lượng cung ứng để lun sôi nước là gồm ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng rẽ của nước là c = 4200 J/kg.K.

c) hàng ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện yêu cầu trả cho câu hỏi sử dụng bếp từ đó vào 30 ngày, giả dụ giá 1 kW.h là 700 đồng

Tóm tắt:

R = 80 Ω; I = 2,5 A

a) t = 1 s: Q = ?

b) V = 1,5 ℓ ⇒ m = 1,5 kg;

t0° = 25°C, nước sôi: t° = 100°C, c = 4200 J/kg.K, t = đôi mươi phút = 1200 s;

Hiệu suất H = ?

c) t = 3.30 = 90 h; giá bán điện: 700 đ/kW.h; chi phí điện buộc phải trả = ? đồng

Lời giải:

a) sức nóng lượng do nhà bếp tỏa ra trong một giây là: Q = I2.R.t1 = 2,52.80.1 = 500 J

b) nhiệt độ lượng cần thiết để hâm nóng nước là:

Qích = Qi = m.c.(t° – t0°) = 1,5.4200.(100 – 25) = 472500 J

Nhiệt lượng do phòng bếp tỏa ra là: Qtp = I2.R.t = 2,52.80.1200 = 600000 J

Hiệu suất của phòng bếp là: (H = fracQ_iQ_tp.100\% = frac472500600000.100\% = 78,75\% )

c) Điện năng sử dụng trong 30 ngày là: A = P.t = I2.R.t = 2,52.80.90 = 45000 W.h = 45 kW.h

Tiền điện buộc phải trả là: 700.45 = 31500 đồng

Bài 2 (trang 48 SGK đồ dùng Lí 9):

Một nóng điện gồm ghi 220 V – 1000 W được áp dụng với hiệu điện cầm cố 220 V để hâm nóng 2ℓ nước từ nhiệt độ độ thuở đầu 20°C. Công suất của nóng là 90%, trong các số đó nhiệt lượng cung ứng để hâm nóng nước được xem như là có ích.

a) Tính nhiệt lượng cần hỗ trợ để đung nóng lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K.

b) Tính nhiệt lượng mà nóng điện sẽ tỏa ra khi đó.

c) Tính thời hạn đun sôi ít nước trên.

Tóm tắt:

Uđm = 220 V; Pđm = 1000 W = 1 kW; U = 220 V; t0° = 20°C, nước sôi t° = 100°C

Hiệu suất H = 90%

a) c = 4200 J/kg.K; Qi = ?

b) Qấm = Q = ?

c) t = ?

Lời giải:

a) nhiệt độ lượng cần hỗ trợ để hâm sôi lượng nước bên trên là:

Q1 = c.m.(t° – t0°) = 4200.2.(100 – 20) = 672000 J.

b) năng suất của bếp: (H = fracQ_iQ_tp.100\% = 90\% Rightarrow Q_tp = fracQ_i0,9)

Nhiệt lượng mà ấm điện sẽ tỏa ra lúc đó là: (Q_tp=fracQ_i0,9=frac6720000,9=746666,7,Japprox 746700,J)

c) tự công thức: Qtp = A = P.t

Thời gian hâm nóng lượng nước: (t=fracQ_tpP=frac7467001000=746,7,s.)

Bài 3 (trang 48 SGK trang bị Lí 9):

Đường dây dẫn từ bỏ mạng điện phổ biến tới một mái ấm gia đình có chiều dài tổng cộng là 40 m và gồm lõi bằng đồng nguyên khối với ngày tiết diện là 0,5 mm2. Hiệu điện vắt ở cuối mặt đường dây (tại nhà) là 220 V. Gia đình này sử dụng những dụng cầm điện gồm tổng công suất là 165 W trung bình 3h mỗi ngày. Biêt điện trở suất của đồng là l,7.10-8 Ωm.

a) Tính điện trở của toàn cục đường dây dẫn tự mạng điện chung tới gia đình.

b) Tính cường độ mẫu điện chạy vào dây dẫn lúc sử dụng năng suất đã cho trên đây.

c) Tính nhiệt lượng lan ra trên dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kW.h.

Tóm tắt:

ℓ = 40 m; S = 0,5 mm2 = 0,5.10-6 m2; U = 220 V; p = 165 W;

t = 3 h = 3.3600 s = 10800 s; ρ = l,7.10-8 Ωm.

Xem thêm: Bố Cục Văn Bản Trong Lòng Mẹ, Bố Cục Và Tóm Tắt Văn Bản Trong Lòng Mẹ

a) R = ?

b) I = ?

c) t’ = 3.30 = 90 h = 90.3600 s = 324000 s; Qn = ? kW.h

Lời giải:

a) Điện trở của toàn cục đường dây dẫn tự mạng điện chung tới gia đình là:

(R= ho fracell S=1,7.10^-8.frac400,5.10^-6=1,36,Omega)

b) Cường độ loại điện chạy vào dây dẫn là: (I=fracPU=frac165220=0,75,A)

c) hiệu suất tỏa ra bên trên dây dẫn là: Pnh = I2.R = 0,752.1,36 = 0,765 W

Nhiệt lượng lan ra trên dây dẫn là: Qnh = Pnh.t = 0,765.324000 = 247860 J ≈ 0,07 kW.h.

(vì 1 kW.h = 1000 W.3600 s = 3600000 J)

Trên đấy là gợi ý giải bài bác tập đồ gia dụng Lý 9 bài bác Bài tập áp dụng định luật pháp Jun - Lenxo bởi vì giáo viên girbakalim.net trực tiếp biên soạn theo chương trình bắt đầu nhất. Chúc các bạn học tập vui vẻ