a) (3dfrac910) và (2dfrac910 ;) b) (3dfrac410) và (3dfrac910;)

c) (5dfrac110) và (2dfrac910 ;) d) (3dfrac410) và (3dfrac25 .)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Cách 1: chuyển hỗn số thành phân số rồi so sánh:

a) (3dfrac910 = dfrac3910;;;;2dfrac910 = dfrac2910.) 

Mà (dfrac3910 > m dfrac2910). Vậy : (3dfrac910 > 2dfrac910).

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 trang 14

 

b) (3dfrac410 = dfrac3410;;;;3dfrac910 = dfrac3910.)

Mà (dfrac3410 m dfrac2910). Vậy : (5dfrac110 > m 2dfrac910).

 

d) (3dfrac410 = dfrac3410 = dfrac175;;;;3dfrac25 = dfrac175).

Xem thêm: Số Thực Là Gì ( R Là Gì Trong Toán Học? Tìm Hiểu Ngay Tập Số Trong Toán Học!

Mà (dfrac175 = dfrac175). Vậy : (3dfrac410 = m 3dfrac25).

 

Cách 2:

a) Ta gồm (3> 2). Vậy (3dfrac910 > 2dfrac910).)

b) Ta có (3= 3) và (dfrac410 2). Vậy (5dfrac110 > m 2dfrac910).)

d) Ta có (3=3) với (dfrac410 = dfrac4:210:2 = dfrac25). Vậy (3dfrac410 = m 3dfrac25).)