Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.24 KB, 2 trang )


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ƠN TẬP

TIẾNG ANH LỚP 4

THEO UNIT

UNIT 13: WOULD YOU like SOME MILK?

Complete and read aloud

1. O_ANGE_UICE2. _EGET_BLES3. CA_RO_S4. BA_AN_S5. FI_ _

6. H_MB_RGER7. _RE_D

8. C_ICHE_9. M_L_

Look & match.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 13

1. Would you lượt thích some milk? A. It’s beef.

2. What’s your favourite food? B. It’s lemonade.

3. Would you lượt thích some water? C. Yes, please. I like milk.

4. What’s your favourite drink? D. No, I don’t. I like milk.

5. Bởi vì you lượt thích orange juice? E. No, thanks.

Read the passage và tick ( √ ) T ( True ) or F ( False ).

Coca-Cola is the best-selling drink in the world. Many people drink Cola everyday. Outside theUSA Coke is usually a young person"s drink, but in the USA Coke is not the only "cola" drink.Pepsi Cola is another drink & many people like it because it is not as sweet as Coke.

Hamburgers và hot dogs are American food. We can buy hot dogs in shops. Many children likehamburgers. We can buy them in KFC. They cost us much money. We also lượt thích cheese cakes,chocolate cakes và ice cream. No ice cream in the world is more delicious than American icecream.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

1. Coca – Cola is the best – selling drink in the world.2. Coca – Cola is a kind of food.

3. Hot dog is a kind of food.

4. We can buy hamburgers in Coca – Cola shop.

5. Cheese cakes, chocolate cakes, và ice cream are unhealthy food.

Đáp án

Complete và read aloud

1 - Orange juice;2 - Vegetables;
3 - Carrots;4 - Bananas;5 - Fish;

6 - Hamburger;7 - Bread;8 - Chicken;9 - Milk;

Look & match.

Xem thêm: Hình Thái Kinh Tế Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay, Hình Thái Kinh Tế

1 - C; 2 - A; 3 - E; 4 - B; 5 - D;

Read the passage và tick ( √ ) T ( True ) or F ( False ).

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - T

Mời các bạn đoc xem thêm tài liệu giờ Anh lớp 4 tại đây:

Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4


*
Ôn tập thiết bị lý 12 kỳ 1 cực hay (Có đáp án) 13 913 37
*
Trắc nghiệm sinh học lớp 12 theo từng chương tất cả đáp án 41 109 6,296
*
câu hỏi ôn tập trắc nghiệm mặt đường lối Đảng cùng sản tất cả đáp án 23 843 0
*
SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT CHUYÊN ĐỀ LỚP 12 ÔN TẬP KIỂM TRA 124 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN 4 2 69
*
*
ON TAP LY THUYET HOA 12 THI dẻo HOC co DAP AN 36 536 2
(8.48 KB - 2 trang) - thiết lập Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 13 Would you lượt thích some milk? - bài xích tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit bao gồm đáp án