Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn với quá khứ hoàn thành tiếp diễn là hai giữa những thì quan trọng trong 12 thì của tiếng Anh. Do vậy, để rất có thể nắm chắc hẳn cách áp dụng thì này, hãy theo dõi trọn bộ bài tập thì vượt khứ xong và quá khứ dứt tiếp diễn chọn lọc tiếp sau đây cùng girbakalim.net nhé!


1. Thì thừa khứ trả thành

1.1. Khái niệm

Thì thừa khứ chấm dứt (Past Perfect Tense) là thì cần sử dụng để mô tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác cùng cả hai hành động này gần như đã xẩy ra trong thừa khứ. Hành động nào xẩy ra trước thì cần sử dụng thì thừa khứ ngừng còn hành vi xảy ra sau thì dùng thì thừa khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

1.2. Cách dùng

Dưới đây là 6 biện pháp dùng thì quá khứ chấm dứt thường dùng phổ cập nhất kèm lấy ví dụ như từng nội dung.

Dùng trong trường hòa hợp 2 hành vi cùng xẩy ra trong quá khứ, ta sử dụng Past Perfect Tense cho hành động xảy ra trước và quá khứ đối kháng cho hành vi xảy ra sau.

Ví dụ: An idea occurred lớn him that she herself had helped him very much in the everyday life.

Thì vượt khứ kết thúc được sử dụng để diễn tả hành hễ đã xẩy ra và đã hoàn thành trước 1 thời điểm được nói tới trong quá khứ, hoặc trước một hành vi khác cũng đã xong trong vượt khứ.

Ví dụ: We had had lunch when she arrived. (Khi cô ấy đến công ty chúng tôi đã ăn trưa xong.)


*
*
*
*
Bài tập 1: phân tách dạng đúng của rượu cồn từThe woman (pay) ………………………….. For her new car in cash.I (have) ………………………………….lunch by the time the others came into the restaurant.It (rain) ……………………….. For three days before the storm came yesterday.We (run) ……………………………along the street for about 40 minutes when a oto suddenly stopped right in front of us.They (talk) ………………………..… on the phone when the rain poured down.Yesterday, my brother said he (stop) ……………………………smoking for 2 months.I (have) ………………………………….lunch for trăng tròn minutes by the time the others came into the restaurant.Bài tập 2: mang lại dạng đúng của từ trong ngoặcI was very tired when I arrived home. (I/work/hard all day) The two boys came into the house. They had a badminton and they were both very tired. (they/play/badminton) ……………….He was disappointed when he had khổng lồ cancel his holiday. (He/look/forward khổng lồ it) ……………….John woke up in the middle of the night. He was frightened & didn’t know where he was. (He/dream) ……………….When I got home, Wick was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/ watch/ a film) ……………….Bài tập 3: mang đến dạng đúng của cồn từ trong ngoặc.Marry had (walk) ………… three miles a day before her leg was broken.She had (finish) ………… her assignment before 10 o’clock last night.I had (turn off) ………… the air – conditioner before I came homeHenry failed the final demo because she had not (attend) ………… class.She had (make) ………… soup, so it was still hot & steamy when the visitors came in.Sam gained weight because he had (overeat) ………….They had (fall) ………… in love for 5 years and prepared for a wedding.My parents had (quarrel) ………… 1 hour before my grandmother came back home.I had (read) ………… the novel before I saw the film.Bài tập 4: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi thực hiện từ gợi ý cho sẵnDavid had gone home before we arrived.

–> After …………………………………………………………………………………….

We had lunch then we took a look around the shops.

–> Before ……………………………………………………………………………………

The light had gone out before we got out of the office.

–> When…………………………………………………………………………………….

After she had explained everything clearly, we started our work.

-> By the time …………………………………………………………………………….

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

-> Before ………………………………………………………………………………….

Bài tập 5: Đặt đụng từ sinh sống dạng phù hợp nhất, vượt khứ tiếp diễn, vượt khứ xong hoặc vượt khứ xong tiếp diễn It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a party.John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Từ Bất Hủ Là Gì, Bất Hủ Là Gì, Nghĩa Của Từ Bất Hủ

Đáp án

Bài tập 1
1. Had been waiting2. Had been running3. Had been stopping4. Had been painting
5. Had been talking6. Had been paying7. Had been having8. Had been raining
9. Had been running10. Had been talking11. Had been stopping12. Had been having
Bài tập 2I’d been working hard all day.They’d been playing badmintonHe’d been looking forward to itHe’d been dreamingShe’d been watching a filmBài tập 3
1. Had been walking2. Had finished3. Had turned off
4. Had not been attending5. Had been making soup6. Had been overeating
7. Had been falling in love8. Had been quarreling9. Had read
Bài tập 4After David had gone home, we arrived. Before we took a look around the shops, we had had lunch.When we got out of the office, the light had gone out.By the time we started our work, she had explained everything clearly. Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.Bài tập 5
2. Was walking3. Had been running4. Were eating
5. Had been eating6. Was looking7. Was waiting … had been waiting

Trên đây là cục bộ kiến thức cũng tương tự bài tập thì quá khứ chấm dứt và vượt khứ chấm dứt tiếp diễn. Mong muốn qua nội dung bài viết này, bạn có thể phân biệt 2 thì này nhằm tránh xảy ra nhầm lẫn khi sử dụng.girbakalim.net chúc bạn làm việc tập xuất sắc và đạt điểm số cao nhất.