Các em còn nhớ trong bài học kinh nghiệm trước cô đã chia sẻ tới những em toàn thể về kiến thức và kỹ năng của thì vượt khứ đơn phải không nào?

Để học lại kiến thức triết lý của thì hiện tại đơn chúng ta hãy xem =>> Thì vượt khứ solo (Past Simple) - cục bộ kiến thức về thì vượt khứ 1-1 cần biết. Bạn nào nắm rõ kiến thức kim chỉ nan rồi thì giờ sẽ là thời gian để luyện tập một trong những bài tập thì quá khứ đơn cải thiện có đáp án nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 7 có đáp án

*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ trong ngoặc sinh hoạt thì quá khứ đơn để hoàn thành câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. A hunter to kill Snow trắng but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, and she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs and took care of them và they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow white was still alive. She (change) 9.............herself into a witch và (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. To lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman & tempted Snow White khổng lồ eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her và woke her up with a kiss. Snow White và the prince (be) 14.............married & lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN: 

Giải say đắm đáp án: Đoạn văn miêu tả các hành động xảy ra liên tiếp trong thừa khứ cùng đã kết thúc

=> Chia tất cả đáp án ở thì hiện tại đơn

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng rộng Die): Qua đời

8

told

Sự biệt lập giữa Evil và Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, việc xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): con gái hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương vãi miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai vàng vàng, ngôi vua

9

changed

 

3

ordered

Murder = Kill: giết thịt hại

10

made

 

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

 

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

 

6

Lived

 

13

found

 

7

Loved

 

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống niềm hạnh phúc mãi mãi sau này = Trăm năm hạnh phúc

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Đọc rất nhiều gì Laure nói tới một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock & have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock & I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t vì yesterday.

1. She got up at 7 o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... To get lớn work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.

11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

 

Bài 2: phân chia động từ trong ngoặc mang đến đúng

1. It was warm, so I took off my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. I didn"t enjoy it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The các buổi party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was open and a bird ..... Into the room (fly)

7. The khách sạn wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time to lớn phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: xong đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client. 

2. We (drive) ______ around the parking lot for đôi mươi mins lớn find a parking space. 

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full. 

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations. 

5. I (say), "No, my secretary forgets khổng lồ make them." 

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours. 

7. My client & I slowly (walk) ______ back to the car. 

8. Then we (see) ______ a small grocery store. 

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches. 

10. That (be) ______ better than waiting for two hours. 

11. I (not go) ______ lớn school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 & (have) ______ breakfast at 6.30.

16. I _____ at home all weekend. ( stay) 17. Angela ______ khổng lồ the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be) 20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be) 22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan & Mai _______ sharks, dolphins và turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat) 25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ to lớn Hanoi yesterday. (return) 27. We _____ the food was delicious.(think) 

*

Bài 4: Viết lạ câu sau, phân tách động từ nghỉ ngơi thì vượt khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. They/ have/ nice/ weekend.

=>

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: sử dụng từ trong ngoặc cho đúng thì và hãy vấn đáp những câu hỏi dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, phái mạnh (get)...............up at six. He (do) ........... His morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. Hair, và then he (have) .............. Breakfast with his parents. Phái nam (eat)............ A bowl of noodles và (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... His teeth, (put).......... On clean clothes, & (go)............ To lớn his grandparents" house. He (have) .............. Lunch with his grandparents. He (return) to his house at three o"lock. He (do).............. His homework. He (eat).......... Dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... Him to the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. Back trang chủ at 9. 30. Nam (go)................... To lớn bed at ten o"clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did nam giới get up? ..............................................................................

3. What did he vày after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

Xem thêm: Cách Giải Các Dạng Bài Toán Vòi Nước Chảy Vào Bể, Một Số Bài Toán Về Vòi Nước

6. What time did phái nam go to lớn bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. Had

3. She walked khổng lồ work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got trang chủ

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went khổng lồ bed

12. She slept

Bài 2:

3. Didn"t disturb 4. Left 5. Didn"t sleep 6. Flew 7. Didn"t cost 8. Didn"t have 9. Were

 

Bài 3:

Yesterday, I went khổng lồ the restaurant with a client.We drove around the parking lot for trăng tròn mins khổng lồ find a parking space.When we arrived at the restaurant, the place was full.The waitress asked us if we had reservations.I said, "No, my secretary forgets lớn make them."The waitress told us khổng lồ come back in two hours.My client and I slowly walked back khổng lồ the car.Then we saw a small grocery store.We stopped in the grocery store & bought some sandwiches.That was better than waiting for two hours.