Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập các thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài xích tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập rõ ràng thì hiện tại tại tiếp nối và thì bây giờ đơn (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập phân biệt thì hiện tại tại tiếp diễn và thì bây giờ đơn

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ Anh bọn chúng mình sẽ cung ứng cho các bạn phần bài xích tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp cho bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần triết lý đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn

Trước khi có tác dụng Bài tập phân biệt thì hiện tại tiếp tục và thì hiện tại đơn trong tiếng Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ Anh tương ứng, chúng ta cũng có thể tham khảo tại chương: Phân biệt thì hiện tại tại tiếp diễn và hiện tại đơn trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự khám phá vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm chấm dứt bài tập, để so sánh xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đó là phần Bài tập sáng tỏ thì hiện tại tiếp diễn và thì bây giờ đơn:

Sau khi làm kết thúc mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn nhấp chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.
1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries to open the door of your car......
4Can you hear those people? What vì chưng they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go to work by car......
8"Hurry up! It"s time to leave." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How vị you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting to work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. Is trying

4. Are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. Are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. "...... (you/listen) khổng lồ the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) lớn the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) lớn feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six khổng lồ earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there và have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place to lớn live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Vì chưng you often

6. Flows

7. "s flowing

8. Grow ... Aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. Finish ... "m working

14. Live ... Do your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. Does your brother do ... Isn"t working

17. Enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The oto has broken down again.

B: That car is useless. It .....

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... That mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Đã có phầm mềm girbakalim.net trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Cài ngay áp dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp giờ Anh của chúng tôi một trong những phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Soạn Bài Kể Chuyện Sự Tích Hồ Ba Bể Trang 8 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 1

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/girbakalim.netteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.girbakalim.net để tiếp tục theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.