Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp giờ AnhCác thì trong giờ AnhMột số bài bác Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Phân biệt thì hiện nay tại xong xuôi và quá khứ đối kháng trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Phân biệt thì hiện tại tại chấm dứt và vượt khứ 1-1 trong giờ Anh

Tải xuống

Bài viết này đang giúp chúng ta phân biệt Thì hiện nay tại kết thúc và Thì vượt khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

*

1. Rõ ràng cách thực hiện Thì hiện tại xong xuôi và Thì thừa khứ đơn

Hiện tại trả thànhQuá khứ đơn

Hành đụng đã xảy ra trong vượt khứ nhưng hoàn toàn có thể còn kéo dãn tới lúc này và tương lai

Eg: I have learnt English for 10 years.

(Tôi học tập tiếng Anh được 10 năm rồi.)

Hành rượu cồn đã xảy ra và đã xong trong thừa khứ

Eg: I learnt English 10 years ago.

(Tôi đang học giờ Anh 10 thời gian trước – với tôi không còn học nữa.)

Hành đụng đã xảy ra trong quá khứ dẫu vậy còn ảnh hưởng tới hiện tại

Eg: I have broken my leg.

(Tôi đã bị gãy chân – nên hiện giờ tôi nằm ở bệnh viện.)

Hành cồn đã xẩy ra và không còn liên hệ gì với lúc này

Eg: 10 years ago, I broke my leg once.

(10 năm trước, tôi đã trở nên gãy chân một lần)

2. Kết cấu Thì hiện tại kết thúc và Thì thừa khứ đơn

Hiện tại trả thànhQuá khứ đơn
(+)

S + have/ has + VpII

Eg: I have watched “Iron Man” several times.

(Tôi vẫn xem fan Sắt vài ba lần.)

* Tobe: S + was/ were + ……

* Verb: S + Ved + ……

Eg: I watched “Iron Man” yesterday.

(Hôm qua tôi sẽ xem người Sắt.)

(-)

S + have/ has + not + VpII

Eg: She hasn’t come up to lớn now.

(Đến tiếng cô ấy vẫn không đến.)

* Tobe: S + wasn’t/ weren’t + ……

* Verb: S + didn’t + Vinf + ……

Eg: She didn’t go to lớn school last week.

(Tuần trước cô ấy đang không đi học.)

(?)

(Từ để hỏi) + have/ has + S + VpII?

Eg: How long have you lived there?

(Bạn sinh sống ở kia bao lâu rồi?)

* Tobe: (Từ để hỏi) + was/ were + S + .....?

* Verb: (Từ để hỏi) + did + S + Vinf + .....?

Eg: When did you buy that book?

(Bạn đã download cuốn sách đó lúc nào vậy?)

3. Lốt hiệu nhận biết Thì hiện tại chấm dứt và Thì quá khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn

•Since + mốc thời gian

•For + khoảng thời gian

•Already (rồi)

•Yet (chưa)

•Before (trước đây)

•Just (vừa mới)

•So far (cho mang đến bây giờ)

•Recently, lately (gần đây)

Eg: He has just flown from New York.

(Anh ấy vừa mới bay tự New York.)

•last night/ year/ month

•yesterday

•... Ago

•in + năm

Eg: She bought the bike 2 years ago.

(Cô ấy tải chiếc xe đạp hai năm trước.)

4. Bài xích tập Thì hiện tại tại ngừng và Thì thừa khứ đơn

Exercise 1. Chia động từ sống thì vượt khứ đơn

0. That (be) was better than waiting for two hours.

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins lớn find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say)______, "No, my secretary forgets to lớn make them."

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours.

7. My client & I slowly (walk) ______ back to lớn the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop)______ in the grocery store & (buy) ______ some sandwiches.

Hiển thị đáp án

Exercise 2. Phân chia động từ ở thì lúc này hoàn thành

0. I (work) have worked here for three years.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. It all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.

3. Don’t you want khổng lồ see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. The heating on.

5. ………they (pay)…….. Money for your mother?

6. Someone (take)………………. My bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.

8. ………you ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

Hiển thị đáp án

1. Have eaten

2. Have made

3. Has started

4. Have turned

5. Have ….paid

6. Has taken

7. Have finished

8. Have ….. Eaten

9. Hasn’t come


Exercise 3. Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple.

0. (it/ not/ rain/ this week) It hasn"t rained this week.

1. (the weather/ be/ cold/ recently) The weather ..........

2. (you/ have/ a holiday recently?) .............

3. (it/ cold/ last week) It ..........

4. (I/ not/ read/ a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/ not/ read/ a newspaper today) I ..........

6. (Emily/ earn/ a lot of money/ this year) .............

7. (she/ not/ earn/ so much/ last year) .............

Hiển thị đáp án

1. The weather has been cold recently.

2. Have you had a holiday recently?

3. It was cold last week.

4. I didn"t read a newspaper yesterday.

5. I haven"t read a nespaper today.

6. Emily has earned a lot of money this year.

7. She didn"t earn so much last year.


Exercise 4. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect)

0. I (be/ not) hasn’t been to nước australia yet.

1. I (cycle/ just) ………………………….. 50 km.

2. I (cycle) ……………………………… 100 km last week.

3. I (write) …………………………. An essay yesterday.

4. I (write/ already) ……………………….. Two essays this term.

5. I (ring/ just) ……………………… my friend.

6. I (ring) ………………………… my friend 10 minutes ago.

7. Two days ago, I (watch) ……………………… a Madonna concert on TV.

8. I (see/ already) …………………… Madonna live in concert.

9. I (spend) …………………………. My summer holiday in nước australia last year.

Hiển thị đáp án

1. Have jusst cycled

2. Cycled

3. Wrote

4. Have already written

5. Have just rung

6. Rang

7. Watched

8. Have already seen

9. Spent


Exercise 5. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)

0. Mother: I want to lớn prepare dinner. (you/ wash) Have you washed the dishes yet?

1. Daughter: I (wash) the dishes yesterday, but I (not/ have) the time yet to bởi vì it today.

2. Mother: (you/ do/ already) your homework?

3. Daughter: No, I (come/ just) trang chủ from school.

4. Mother: You (come) trang chủ from school two hours ago!

5. Daughter: Well, but my friend Lucy (call) when I (arrive) và I (finish/ just) the phone call.

6. Mother: (you/ see/ not) Lucy at school in the morning?

7. Daughter: Yes, but we (have/ not) time to talk then.

Hiển thị đáp án

1. Washed – haven’t had

2. Have you already done

3. Have just come

4. Came

5. Called – arrived – have just finished

6. Didn’t you see

7. Didn’t have


Exercise 6. Complete these sentences

0. The Titanic hit an iceberg in 1912 and sank within an hour. (hit/ sink)

1. They..................all the new words. They needn"t worry about the test. (learn)

2. Three people.................him in hospital last Friday. (visit)

3. Martin................for 50 miles on scenic routes three weeks ago. (cycle)

4. We........................chicken Tandoori before. (never/ try)

5. ................you.......................a job yet? (find)

6. Emily and Molly..............each other for more than 10 years now. (know)

7. First he................to the announcement, then he..................to a café for a drink. (listen - go)

8. She…………........late four times this week. (be)

9. What"s that lovely smell in here? - Jasmin.....................a yummy cake. (bake)

Hiển thị đáp án
1. Have learnt6. Knew
2. Visited7. Listened – went
3. Cycled8. Has been
4. Have never tried9. Baked
5. Have …. Found

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube girbakalim.net


Đã có app girbakalim.net trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Mua ngay ứng dụng trên android và iOS.

Xem thêm: Bệnh Porphyrin Là Gì ? Porphyrin, Bệnh Da Do Ánh Sáng Gây Ra


*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.girbakalim.net/ để tiếp tục theo dõi những loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Mới nhất của chúng tôi.