Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 10 chương 1

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
12489
*
10Download
Bạn sẽ xem tài liệu "Bài tập tổng hòa hợp ôn tập Chương I Hình học tập 10", để mua tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Gieo Một Con Súc Sắc Cân Đối Và Đồng Chất 2 Lần, Gieo 1 Con Súc Sắc Cân Đối Và Đồng Chất 2 Lần

GV: Nguyễn Thị Kim Duyên BÀI TẬP TỔNG HỢP ÔN TẬP CHƯƠNG I các dạng bài bác tập cần phải ôn tập chương 1Dạng 1: chứng minh một đẳng thức véctơDạng 2 xác định điểm toại nguyện một đẳng thức vectơDạng 3ứng minh 3 điểm hẳng hàng,chứng minh mặt đường thẳng đi qua điểm thay đinhDạng 4 chứng minh các con đường thẳng đồng quiDạng 5 tìm kiếm tập phù hợp điểm toại nguyện đẳng thức về véctơ tuyệt về độ dàiDạng 6 những bài toán về toạ độ điểm và toạ véctơBài 1:Cho ABC . K, I, J là các điểm thỏa mãn: ; a) Dựng những điểm I, J, Kb) minh chứng IJ qua trọng tâm G của tam giác ABCc) E là vấn đề trên đường thẳng BC thế nào cho = k (k là số thực). Xác định k để 3 điểm I,J,E thẳng sản phẩm d)Tìm tập hợp những điểm P sao để cho Bài 2:Cho ABC cùng một điểm M thỏa hệ thức a) biểu thị qua nhị véctơ với b) call BN là trung tuyến đường của ABC cùng I là trung điểm của BN. CMR: ; bài bác 3:Cho DABC. Search taäp hôïp caùc ñieåm M thoûa ñieàu kieän :a/ = b/ + + = c/ ú + ç = ú - çd/ ú + ç = úç + úçe/ ú + ç = ú + çBài 4: mang đến tam giác ABC và tía điểm M,N,P thoả mãn: =3; +3= ; +=. Chứng minh ba điểm M, N, p. Thẳng hàng.Bài 5:Cho DABC vaø 1 ñieåm M tuøy yù.a/ Haõy xaùc ñònh caùc ñieåm D, E, F sao để cho = + , = + vaø = + . CMR caùc ñieåm D, E, F khoâng phuï thuoäc ñieåm M.b/ CMR : + + = + + bài bác 6:ho DABC. Goïi D laø ñieåm xaùc ñònh bôûi = vaø M laø trung ñieåm ñoaïn BD.a/ Tính theo vaø .b/ AM caét BC taïi I. Tính vaø bài bác 7:Cho ABC . M ,N là những điểm thay đổi sao mang lại : .a) chứng tỏ đường trực tiếp MN luôn luôn đi sang một điểm nạm định.b)Gọi H là trung điểm AN.CMR MH luôn luôn đi qua một điểm cố định khi M ráng đổi.c)Gọi G là trung tâm của tam giác ABN .Chứng minh rằng MG luôn đi qua 1 điểm cố định khi M thế đổi.d) tìm kiếm tập hợp những điểm M làm thế nào để cho Bài 8: Cho hình vuông ABCD cạnh a vai trung phong O,H là vấn đề thuộc DC thế nào cho a) biểu thị véctơ qua nhị véctơ cùng b) xác minh điểm K ở trong AC làm thế nào để cho B,K,H trực tiếp hàngc)Chứng minh các véctơ sau không đổi với tính độ lâu năm của chúng; ;d) tra cứu tập hợp các điểm M làm sao cho Bài 9: cho tứ giác MNPQ. Hiểu được giao điểm A của nhị đường chéo cánh MP với NQ và các trung điểm B,C của MN và PQ trực tiếp hàng. Chứng tỏ MNPQ là hình thang.Bài 10: cho tam giác ABC, M là vấn đề di cồn trên cạnh BC. Vẽ MP,MQ lần lượt tuy nhiên song AC, AB cắt AB, AC theo lắp thêm tự tại p. Và Q. Vẽ hình bình hành BMPR và CMQS. Tìm kiếm quỹ tích trung điểm I của RS.Bài 11: đến tam giác ABC. Gọi H là vấn đề đối xứng với trọng tâm G qua B a)Chứng minh -5+=.(1) b)Đặt =, =. Hãy tính , theo , bài bác 12:Cho tam giác ABC. Lấy những điểm A1, B1, C1 theo thứ tự trên các cạnh BC, CA, AB. Biết rằng hai tam giác ABC với A1B1C1 gồm cùng trọng tâm. Khi đó đk cần và đủ nhằm AA1,BB1, CC1 đồng quy là A1, B1, C1 theo lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.Bài 13: mang đến tam giác mọi ABC chổ chính giữa O,M là điểm ngẫu nhiên trong tam giác.D,E,F theo lần lượt là hình chiếu của M lên 3 cạnh BC; AC; AB. CMR:Bài 14:Cho tam giác phần nhiều ABC,M là điểm bất kì vào tam giác.Gọi A1;B1 ;C1 thứu tự điểm đối xứng của M qua 3 cạnh BC ; AC ; AB.Chứng minh nhị tam giác ABC với A1B1 C1 tất cả cùng trọng tâm.Bài 15:Cho tam giác ABC,M là vấn đề bất kì ko thuộc những đường trực tiếp AB;BC;CA .Gọi A1;B1 ;C1 theo lần lượt là những điểm đối xứng của M qua trung điểm 3 cạnh BC;AC; AB.Chứng minh các đường thẳng AA1 ; BB1 ;CC1 đồng quiBài 16:Trong mp Oxy đến A(1; -2) , B(0; 4) , C(3; 2)a/ tra cứu toïa ñoä cuûa caùc vectô , , b/ tìm toïa ñoä trung ñieåm I cuûa ABc/ tìm kiếm toïa ñoä ñieåm M làm sao để cho : = 2 - 3d/ tìm kiếm toïa ñoä ñieåm N làm sao để cho : + 2 - 4 = bài xích 17:Treân mp Oxy đến A(1; 3) , B(4; 2).a/ tìm toïa ñoä ñieåm D naèm treân Ox vaø caùch ñeàu 2 ñieåm A vaø Bb/ Tính chu vi vaø dieän tích D OABc/ tìm kiếm toïa ñoä vào taâm D OAB.d/ Ñöôøng thaúng AB caét Ox vaø Oy laàn löôït taïi M vaø N. Caùc ñieåm M vaø N chia ñoaïn thaúng AB theo caùc tæ soá naøo ?e/ Phaân giaùc vào cuûa goùc AOB caét AB taïi E. Kiếm tìm toïa ñoä ñieåm E.f/ search toïa ñoä ñieåm C ñeå töù giaùc OABC laø hình bình haønh.Bài 18Trong mp Oxy mang lại DABC coù A(4; 3) , B(-1; 2) , C(3; -2).a/ CMR : DABC caân. Tính chu vi DABC.b/ tìm toïa ñoä ñieåm D làm thế nào cho töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.c/ search toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.Bài 19:Trong mp Oxy đến DABC coù A(0; 2) , B(6; 4) , C(1; -1).a/ CMR : DABC vuoâng. Tính dieän tích DABC.b/ Goïi D(3; 1). CMR : 3 ñieåm B, C, D thaúng haøng.c/ tra cứu toïa ñoä ñieåm D ñeå töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.Bài 20:Trong mp Oxy cho DABC coù A(-3; 6) , B(9; -10) , C(-5; 4).a/ CMR : A, B, C khoâng thaúng haøng.b/ tìm kiếm toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.c/ tìm toïa ñoä taâm I cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp DABC vaø tính baùn kính ñöôøng troøn ñoù.Bài 21:Trong mp Oxy cho A(-3; 2) , B(4; 3). Haõy kiếm tìm treân truïc hoaønh caùc ñieåm M làm sao để cho DABM vuoâng taïi M.Bài 22:Trong mp Oxy mang đến A(0; 1) , B(4; 5)a/ Haõy tìm treân truïc hoaønh 1 ñieåm C thế nào cho DABC caân taïi C.b/ Tính dieän tích DABC.c/ tìm kiếm toïa ñoä ñieåm D ñeå töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.Bài 23:Trong mp Oxy mang lại A(2; 3) , B(-1; -1) , C(6; 0)a/ CMR : A, B, C khoâng thaúng haøng.b/ kiếm tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.c/ CMR : DABC vuoâng caân.d/ Tính dieän tích DABC.