Bài tập Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng lớp 41. Hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng2. Các dạng bài xích tập toán lớp 4ôn tập về đại lượng2.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo đại lượng2.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị đo đại lượng2.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo đại lượng3. Bài xích tập toán lớp 4 ôn tập về đại lượng4. Bài bác tập trường đoản cú luyện1. Nhận biết đơn vị đo khối lượng3. Bài bác tập áp dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng3.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:3.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng3.4. Dạng 4: Toán có lời văn.4. Bài tập trường đoản cú luyện

Bài tập Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng lớp 4

Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng và dấn xét rằng với hai đơn vị đo cân nặng liền nhau thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị chức năng bé.

Bạn đang xem: Bài tập đổi đơn vị đo độ dài lớp 4

2. Bài xích tập

Bài 1.Điền số thích hợp vào khu vực trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

Dạng 2: những phép tính với đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi thực hiện phép tính cộng hoặc trừ các trọng lượng có kèm theo các đơn vị đo giống nhau, ta triển khai tương từ như các phép tính với số tự nhiên, sau đó thêm đơn vị chức năng đo trọng lượng vào kết quả.

Khi tiến hành phép tính bao gồm kèm theo các đơn vị đo khác nhau, thứ nhất ta cần đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo sau đó thực hiện nay tính bình thường.

Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc phân chia số kia với một số trong những như phương pháp thông thường, kế tiếp thêm đơn vị đo cân nặng vào kết quả.

2. Bài tập

Bài 1.Tính những giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn – 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2.Tính những giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3. Bài xích giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn – 849 tạ = 2750 – 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag – 77777 g = 500000 + 7000 – 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi so sánh các đơn vị đo như là nhau, ta so sánh giống như như so sánh hai số tự nhiên.

Khi so sánh những đơn vị đo khác nhau, thứ 1 ta đề xuất đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo kế tiếp thực hiện đối chiếu bình thường.

2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kg …5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3. Bài giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg …5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg > 5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

Dạng 4: Toán có lời văn

1. Phương pháp

Đọc đề và xác định rõ yêu cầu đề bài

Thực hiện nay phép tính theo yêu ước (cùng đơn vị đo)

Kiểm tra với kết luận

2. Bài bác tập

Bài 1. Bình đi chợ mua 1 bó rau nặng nề 1250 g, một nhỏ cá nặng 4500g, 1 quả túng bấn nặng 750g. Hỏi cân nặng mà Bình phải mang lại là bao nhiêu?

Bài 2. Trong đợt kiểm tra mức độ khỏe. An trọng lượng là 32kg; Đức nặng nề 340hg, Hải nặng 41000g. Hỏi cả tía bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

3. Bài bác giải

Bài 1

Khối lượng cơ mà Bình phải mang về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy cân nặng mà Bình sở hữu là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 bạn nặng số ki-lô-gam là: 32 + 34 + 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng nề 107kg

Bài tập tự luyện bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 1. Điền số thích hợp vào nơi trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kg + 234 kg

b) 948 g – 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền dấu >, , 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg bài xích tập về đại lượng với đo đại lượng – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

313. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm

a) 3 tạ = … yến 2 yến 8kg = …. Kg

40 yến = … tạ 5 tạ 35kg = …..kg

5 tấn = … tạ 8000kg =…. Tấn

120 tạ = … tấn 4 tấn 45kg = ….kg

b) 3 giờ = … phút 3 giờ 45 phút = ….. Phút

360 giây = … phút 1/4 giờ đồng hồ = … phút

10 cụ kỉ =….. Năm 6000 năm = … cụ kỉ

c) 800cm = … dm 7 mét vuông 68dm2 = … dm2

 2 000 OOOm2 = … km2 4 km2 400m2 =… mét vuông

314.

Viết dấu tương thích (>, 2=2 km2 4 km2 400m2 = 4000400 m2

314.

a) 3 tấn > 25 tạ ; 5 tấn 45 kilogam .=.. 5045 kg

b) 1/2 giờ .. 30 giây

c) 50 m2 40dm2 > 5004 dm2 ; 100 cm2 ..=.1/100 m2

Bài tập phần bảng đơn vị đo khối lượng – Giây, thế kỉ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài bác tập

32.

Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

a) 1kg = … g b) 15 tấn = … tạ

4kg = … g 2 tạ = … kg

1000g = … kilogam 400 tạ = … tấn

2000g = … kg 300 kilogam = … tạ

c) 3 tấn 5 tạ = … tạ d) 2kg 15 kilogam = … g

4 tạ 5kg = … kilogam 1kg 1g = …. G

2 tấn 50kg = … kg 5kg 5g = ….g

33.

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng : 6 tấn 6kg = ?

A. 66 kg

B. 6600kg

C. 6060kg

D. 6006kg34.Điền dấu ( > chũm kỉ, ngày, phút, giây, giờ, tuần lễ theo máy tự từ bé đến lớn.

Viết số tương thích vào khu vực chấm :

3 phút = … giây 1/4 phút = … giây 2 nuốm kỉ =… năm

1 giờ = … giây 1 phút 30 giây = … giây 1000 năm = … cầm kỉ

nửa giờ đồng hồ = … phút 2 tiếng = …. Giây nửa cụ kỉ = … năm37.

*

38.

Dưới đây ghi lại thời gian bốn người đến dự cuộc họp. Giờ họp đúng vào khi 7 giờ đồng hồ 30 phút.

Khoanh vào chữ để trước thời gian người đến họp muộn nhất :

7 tiếng 35 phút B. 8 tiếng kém 20 phút

7 giờ 1/2 tiếng D. 8 giờ nhát 25 phút

39.

Bảng sau ghi tên vận tải viên và thời gian chạy trên cùng một quãng con đường của mỗi người :

MinhAnHùngViệt
13 phút15700 giây12 phút 45 giây

a)Ai chạy sớm nhất ? Ai chạy muộn nhất ?

b) sắp xếp tên các vận động viên theo sản phẩm công nghệ tự từ tín đồ chạy chậm trễ đến tín đồ chạy cấp tốc hơn.40.

a) 115 tạ + 256 tạ b) (3kg + 7kg) x 2

4152g – 876g (114 tạ-49 tạ) : 5

4 tấn x 3 3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ

2565kg : 5 4kg 500g – 2kg 500g

c) nửa tiếng – 15 phút 3h x 2

12 giây + 45 giây 69 giờ : 3

Hướng dẫn:

32.

a) 1 kilogam = 10OOg b) 15t = 150 tạ

4kg =4000g 2 tạ = 200kg

10OOg = 1kg 400 tạ = 40 tấn

2000g = 2kg 300kg = 3 tạ

c)3 tấn 5 tạ = 35 tạ d) 2kg 150g = 2150g

tạ 5kg = 405kg 1kg10g = 1010g

tấn 50kg = 2050kg 5kg 5g = 5005g

33. D

34.

*

35.

HD : 1kg 512g = 1512g ; 1kg 5hg = 1500g ;

1kg 51dag = 151 Og ; 10hg 50g = 1050g.

Sắp xếp các số theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến béo : 1050 ; 1500 ; 1510 ; 1512.

Từ đó sắp đến xếp những số đo trọng lượng theo máy tự từ nhỏ bé đến phệ :

10hg 50g ; 1kg 5hg ; 1kg 51dag ; 1 kilogam 512g.

36.

a) Giây, phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm, cầm cố kỉ.

b) 3 phút = 180 giây ; 1/4 phút = 15 giây ; 2 cố kỉnh kỉ= 200 năm

1giờ = 3600 giây ; 1 phút 30 giây = 90 giây ; 1000 năm = 10 rứa kỉ ;

nửa giờ = nửa tiếng ; 2 tiếng đồng hồ = 7200 giây ; nửa cố gắng kỉ = 50 năm.

37.

Chẳng hạn : Năm 1010 thuộc cầm cố kỉ XI ; … ; năm 1945 thuộc thế kỉ XX ; …

38.

B. 8 giờ đồng hồ kém đôi mươi phút (tức là 7 tiếng 40 phút). Tín đồ đó đến chậm trễ 10 phút.

39.

HD : a) 13 phút = 780 giây ; — giờ đồng hồ = 12 phút = 720 giây ;

12 phút 45 giây = 765 giây.

Sắp xếp những số theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến phệ : 700 ; 720 ; 765 ; 780.

Từ đó kết luận : Hùng chạy nhanh nhất (700 giây) ; Minh chạy muộn nhất (780 giây).

b) thu xếp tên theo trang bị tự từ người chạy chậm đến fan chạy nhanh hơn :

Minh ; Việt ; An ; Hùng

(780 giây) (765 giây) (720 giây) (700 giây)

40.

a) 115 tạ + 256 tạ = 371 tạ b) (3kg + 7kg)x 2 = 10kgx 2 = 20kg

4152g – 876g = 3276g (114 tạ – 49 tạ): 5 = 65 tạ : 5 = 13 tạ

tấn x 3 = 12t 3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ = 5 tấn 8 tạ

2565kg : 5 = 513kg 4kg 500g – 2kg 500g = 2kg

c) 30 phút – 15 phút = 15 phút

12 giây + 45 giây = 57 giây

3h x 2 = 6 giờ

69 tiếng : 3 = 23 giờ

Hệ thống kỹ năng toán lớp 4 ôn tâp về đại lượng

1. Hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng

1.1. Ôn tập về đại lượng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị đo độ dài những gấp 10 lần solo vị nhỏ hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài mọi kém 1/10 lần đơn vị lớn hơn liền trước nó.

1.2. Ôn tập về đại lượng đo khối lượng

*
Để đo cân nặng các thiết bị nặng sản phẩm chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, tín đồ ta sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.Để đo khối lượng các trang bị nặng mặt hàng chục, sản phẩm trăm, hàng trăm ngàn gam, fan ta cần sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng đều cấp 10 lần đối kháng vị bé thêm hơn liền sau nó.Mỗi đơn vị đo cân nặng đều kém 1/10 lần đối chọi vị lớn hơn liền trước nó.

1.3. Ôn tập về đại lượng đo thời gian

*

Chú ý:

1 năm = 365 ngày1 năm nhuận = 366 ngàyTháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng 8, mon mười, mon mười nhị có: 31 ngày.Tháng tư, mon sáu, mon chín, tháng mười một có: 30 ngày.Tháng hai bao gồm 28 ngày (vào năm nhuận gồm 29 ngày).

2. Những dạng bài xích tập toán lớp 4ôn tập về đại lượng

2.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng

2.1.1. Phương thức chungSử dụng bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng thời gianHai đơn vị chức năng đo độ dài, cân nặng liền nhau hơn hèn nhau 10 solo vị2.1.2. Bài xích tập

Bài 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng sau

a) 4 năm = … tháng

b) 48 tháng = … năm

c) 3giờ = … phút

d) 200 năm = … nạm kỷ

g) 8m 4dm = … dm

h) 8 tạ 7 yến = … kg

2.1.3. Bài bác giải

Bài 1:

a) 4 năm = 4 x 12 mon = 48 tháng

b) 48 mon = 48 : 12 = 4năm

c) 3giờ = 3 x 60= 180 phút

d) 200 năm = 200 : 100 = 2 cầm cố kỷ

g) 8m 4dm = 8 x 10 + 4 = 84dm

h) 8 tạ 7 yến = 8 x 100 + 7 x 10 = 800 + 70 = 870kg

2.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị chức năng đo đại lượng

2.2.1. Phương pháp chungKhi tiến hành phép tính cộng hoặc trừ những đại lượng gồm kèm theo các đơn vị đo kiểu như nhau, ta thực hiện tương tự như các phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên, tiếp nối thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.Khi thực hiện phép tính bao gồm kèm theo những đơn vị đo không giống nhau, trước hết ta phải đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo sau đó thực hiện nay tính bình thường.Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị chức năng đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc chia số kia với một số trong những như phương pháp thông thường, kế tiếp thêm đơn vị đo đại lượng vào kết quả.2.2.2. Bài bác tập

Bài 1:Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4giờ = ? phút

c) 15 năm – 126 mon = ? tháng

d) 5t 7kg x trăng tròn kg = ? kg

Bài 2:Một nhỏ gà nặng nề 3700g, một túi thịt nặng 350g với một bó rau nặng nề 700g. Hỏi gà, thịt với rau nặng bao nhiêu gam?

2.2.3. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính theo quy tắc của những đơn vị đo đại lượng ta có:

a) 72hm 5m + 72m = 72 x 100 + 5 + 72 = 7200 + 5 + 72 = 7277m

b) 157 phút + 4 tiếng = 157 + 4 x 60 = 157 + 240 = 397phút

c) 15 năm – 126 mon = 15 x 12 – 126 = 180 – 126 = 54 tháng

d) 5t 7kg x 20 kg = (5 x 1000 + 7) x đôi mươi = 5007 x trăng tròn = 100140kg

Bài 2:

Tổng trọng lượng của gà, thịt với rau nặng trĩu số gam là:

3700 + 350 + 700 = 4750 (g)

Vậy gà, thịt với rau nặng nề 4750g.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Cảnh Khuya, Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Cảnh Khuya

2.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo đại lượng

2.3.1. Phương thức chungKhi so sánh những đơn vị đo như là nhau, ta so sánh giống như như so sánh hai số từ bỏ nhiên.Khi so sánh những đơn vị đo không giống nhau, trước nhất ta nên đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.2.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh những đại lượng sau:

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút … 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

Bài 2.Một bao gạo nặng nề 52kg, một bé lợn nặng nề 52 yến. Hỏi bao gạo hay bé lợn nặng nề hơn?