Đảo ngữ (Inversion) là kết cấu vô cùng thông dụng nhưng lại khó khăn trong ngữ pháp tiếng Anh, bên cạnh nắm vững lý thuyết bạn cần thực hành thực tế thêm nhiều bài tập đảo ngữ để triển khai quen với các dạng bài tập và kiểm tra trình độ của mình đến đâu.

Bạn đang xem: Bài tập đảo ngữ trong tiếng anh có đáp án

*

Thực hành bài bác tập đảo ngữ

A.CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ

+ TĐT (Auxiliary) + S + V…, S + V…

CÁC TỪ ĐẢO NGỮ

Một số từ đảo ngữ mà họ thường gặp như:

– Seldom, rarely, scarcely: thi thoảng khi

– Never: ko bao giờ

– Hardly: phần lớn không

– Little: ít khi, hãn hữu khi

– Hardly ever: phần lớn không bao giờ

– On no condition: không đủ điều kiện, dù thế nào

– On no account: tất yêu vì nguyên nhân nào

– Under/ in no circumstances: không bao giờ

– For no searson: không có bất cứ lý bởi gì

– In no way: không thể nào, không thể

– No longer: không kéo dãn dài nữa

– Nowhere: không vị trí nào

– No sooner: vừa mới làm gì thì đã làm gì; ngay khi…


B. BÀI TẬP VỀ ĐẢO NGỮ

Bài tập 1: Chọn giải đáp đúng nhất.

1.No sooner ______ he got home than it begun to lớn rain.

A. Had

B. Did

C. Do

D. Has

2. Never in my life _________ anyone eat as much as my girlfriend’s.

A. Haven’t seen

B. Saw

C. Have seen

D. Has seen

3. Not until 8 a.m ______he come home.

A. Will

B. Do

C. Does

D. Did

4. Such ______ an expensive car that she couldn’t buy it.

A. Were

B. Be

C. Was

D. Is

5. So intelligent ______ Jim that he always pass the exam easily.

A. Has

B. Have

C. Does

D. Is

Bài tập 2: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu sau (nếu cần)

1.No sooner had she left home when the phone rang.

2. Under no circumstances phái nam will consent to lớn them.

3. Hardly had they begun going out than it begun to rain.

4. Not until Wind recevied money, he celebrated it.

5. So hard Lan studies that she could pass the exam easily.

Bài tập 3: Hãy viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không gắng đổi.

1.No sooner had he arrived at the supermarket than the announcement started.

➔_______________________________________________________.

2. Peter had never been to lớn such a wonderful restaurant.

➔_______________________________________________________.

3. Poo seldom goes khổng lồ bed before 12 o’clock.

➔_______________________________________________________.

4. The little girl looks so sad that they all feel sorry for her.

➔_______________________________________________________.

5. Hardly will my parents arrived when they will want lớn leave.

➔_______________________________________________________.

6. Quynh no longer drinks some milk.

➔_______________________________________________________.

7. Minh couldn’t drive motorbike only when he reached 18.

➔_______________________________________________________.

8. It was not until 10 p.m yesterday that Linda did her homework.

➔_______________________________________________________.

9. It was not until 1975 that the war in Vietnam finished.

➔_______________________________________________________.

10. Not only Jimmy is beautiful but also hard.

➔_______________________________________________________.

C. ĐÁP ÁN chi TIẾT

Bài tập 1:

1.No sooner ______ he got home than it begun to lớn rain.

A. Had (dạng hòn đảo ngữ của no sooner)

B. Did

C. Do

D. Has

2. Never in my life _________ anyone eat as much as my girlfriend’s.

A. Haven’t seen

B. Saw

C. Have seen (dạng hòn đảo ngữ của never)

D. Has seen

3. Not until 8 a.m ______he come home.

A. Will (dạng hòn đảo ngữ của not until)

B. Do

C. Does

D. Did

4. Such ______ an expensive oto that she couldn’t buy it.

A. Were

B. Be

C. Was (such + adj đề xuất phải chọn tobe và oto là số ít)

D. Is

5. So intelligent ______ Jim that he always pass the exam easily.

A. Has

B. Have

C. Does

D. Is (dùng tobe vày sau so là adj)

Bài tập 2:

1.when than (cấu trúc No sooner…than)

2. Nam giới will will phái nam (Under no circumstances đứng đầu câu cần phải đảo ngữ)

3. Than when (cấu trúc Hardly…when)

4. He celebrared did he celebrate (Not until đầu câu buộc phải phải hòn đảo ngữ sống mệnh đề lắp thêm hai)

5. Lan studies does Lan study (cấu trúc So + adj + TĐT + S + Vinf…)

Bài tập 3:

1.Hardly had they arrived at the market when the announcement started.

2. Never had Peter been to lớn such a wonderful restaurant.

3. Seldom does Poo go khổng lồ bed before 12 o’clock.

4. So sad does the little girl look that they all feel sorry for her.

5.No sooner will my parents arrived than they will want to leave.

6. No longer does Quynh drink some milk.

7. Couldn’t Minh drive motorbike only when he reached 18.

8. Not until 10 p.m yesterday did Linda vị her homework.

9. Not until 1975 did the war in Vietnam finish.

10. Not only is Jimmy beautiful but also hard.

Xem thêm: Mũ Lưỡi Trai Tai Mèo Lưỡi Trai Cho Người Lớn Hàng Hiệu, Sale Hoàn

Hoàn thành hết các dạng bài tập hòn đảo ngữ giờ đồng hồ anh bên trên chắc chắn bạn sẽ không còn gặp gỡ khó giữa những bài kiểm tra, thi cuối kì. Chúc chúng ta học tốt.