Bài tập chia động từ những thì trong giờ đồng hồ Anh là một trong dạng bài tập luôn luôn luôn xẩy ra trong lịch trình học rộng rãi của chúng ta học sinh. Nó luôn góp mặt trong số bài kiểm tra, nếu khách hàng không nắm vững thì đang dễ bị nhầm lẫn và làm sai các bài tập. Bởi thế bây giờ hãy cũng nỗ lực lại kỹ năng và một số bài tập về phân tách động từ bỏ nhé!

*

Cách phân chia động từ theo thì

THÌ HIỆN TẠI – PRESENT TENSES

Hiện tại đơn

Câu khẳng định: S + am/is/are + (not) + N/Adj S + V (s/es)Câu lấp định: S + do/does + not + V-bare (động từ nguyên mẫu)Câu nghi vấn:

– Am/Is/Are + S + N/Adj? Wh + am/is/are + S + N/Adj?

– Do/Does + S + V-bare? Wh + do/does + S + V-bare?

Hiện tại tiếp diễn

Câu khẳng định: S + am/is/are + V-ingCâu tủ định: S + am/is/are + not + V-ingCâu nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing?

Hiện tại trả thành

Câu khẳng định: S + have/has + V-ed/V3Câu che định: S + have/has + not + V-ed/V3 (have not = haven’t has not = hasn’t)Câu nghi vấn: Have/Has + S+ V-ed/V3?

Hiện tại kết thúc tiếp diễn

Câu khẳng định: S + have/has + been + V-ingCâu tủ định: S + have/has + not + been + V-ingCâu nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing?
THÌ QUÁ KHỨ – PAST TENSES

Quá khứ đơn

Câu khẳng định: S + was/were + N/Adj S + V-ed/V2Câu tủ định:

– S + was/were + not + N/Adj (was not = wasn’t, were not = weren’t)

– S + did + not + V-bare (did not = didn’t)

Câu nghi vấn: Was/Were + S + N/Adj? Did + S + V-bare?

Quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng định: S + was/were + V-ingCâu phủ định: S + was/were + not + V-ingCâu nghi vấn: Was/Were + S + V-ing?

Quá khứ trả thành

Câu khẳng định: S + had + V-ed/V3Câu tủ định: S + had + not + V-ed/V3 (had not = hadn’t)Câu nghi vấn: Had + S + V-ed/V3?

Quá khứ ngừng tiếp diễn

Câu khẳng định: S + had + been + V-ingCâu tủ định: S + had + not + been + V-ing (had not = hadn’t)Câu nghi vấn: Had + S + been + V-ing?
THÌ TƯƠNG LAI – FUTURE TENSES

Tương lai đơn

Câu khẳng định: S + will + V-bareCâu tủ định: S + will + not + V-bare (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + V-bare?

Tương lai gần

Câu khẳng định: S + am/is/are + going lớn + V-bareCâu đậy định: S + am/is/are + not + going to lớn + V-bareCâu nghi vấn: Am/Is/Are + S + going to + V-bare? WH- + am/is/are + going khổng lồ + V-bare?

Tương lai tiếp diễn

Câu khẳng định: S + will + be + V-ingCâu lấp định: S + will + not + be + V-ing (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + be + V-ing?

Tương lai trả thành

Câu khẳng định: S + will + have + V-ed/V3Câu đậy định: S + will + not + have + V-ed/V3 (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + have + V-ed/V3?

Tương lai xong tiếp diễn

Câu khẳng định: S + will + have + been + V-ingCâu lấp định: S + will + not + have + been + V-ing (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + have + been + V-ing?

Cách chia động từ đặc biệt

1. Trong tiếng Anh, đang có một số trong những trường vừa lòng mà phần nhiều động từ theo sau nó đã mặc định cần là lớn inf

Công thức: V – to lớn V hay còn được gọi là cụm rượu cồn từ nguyên mẫu. Rất có thể tham khảo một số động từ mà theo sau nó là to inf:

Afford: đủ khả năngAppear: xuất hiệnFail: thất bạiArrange: sắp tới xếpBear: chịu đựng đựngBegin: bắt đầuChoose: lựa chọnPromise: hứaDecide: quyết địnhExpect: mong đợiWish: ướcRefuse: từ chốiLearn: học hỏiHesitate: vì dựIntend: dự địnhPrepare: chuẩn chỉnh bịManage: thành côngNeglect: cúng ơPropose: đề xuấtOffer: đề nghịPretend: giả vờSeem: nhịn nhường nhưSwear: thềWant: muốn

Công thức: V – O – lớn V. Hoàn toàn có thể tham khảo một vài động tự sau:

Advise: khuyênAsk: hỏiEncourage: rượu cồn viênForbid: cấmPermit: mang lại phépRemind: kể nhởAllow: mang đến phépExpect: ao ước đợiInvite: mờiNeed: cầnOrder: ra lệnhPersuade: thuyết phụcRequest: yêu cầuWant: muốnWish: ướcInstruct: hướng dẫnMean: nghĩa làForce: nghiền buộcTeach: dạyTempt: xúi giục

2. Mọi động từ mà theo sau nó là V-ing

Các động từ chỉ giác quan: hear, see, feel, notice, watch, observe… Và một trong những động từ tìm hiểu thêm dưới đây, chú ý sẽ gồm có trường vừa lòng ngoại lệ chứ không hề đúng trọn vẹn cho những trường hợp:

Anticipate: Tham giaAvoid: TránhDelay: Trì hoãnPostpone: Trì hoãnQuit: BỏAdmit: chấp nhậnDiscuss: thảo luậnMention: đề cậpSuggest: gợi ýUrge: thúc giụcKeep: giữUrge: thúc giụcContinue: tiếp tụcInvolve : bao gồmEnjoy: thíchPractice: thực hànhDislike: ko thíchMind: quan tâmTolerate: mang đến phépLove: yêuHate: ghétResent: gửi lạiUnderstand: hiểuResist: phòng cựRecall: nhắcConsider: cân nhắcDeny: từ chốiImagine: tưởng tượng

*

3. Gồm có động từ mà theo sau nó có thể là khổng lồ inf hoặc V-ing:

StopForgetRememberRegretTryNeedWantMeanGo on

Bài tập chia động từ

Bài 1: Sử dụng những động từ Get – Change – Improve – Increase – Become – Rise – Fall – Learn để xong xuôi các câu mặt dưới, rất có thể sử dụng nhiều lần cho một động từ

1. He is still ill but he……………better slowly.

Bạn đang xem: Tong hop bai tap chia dong tu

2. The world…………….Things never stay at the same.

3. George has gone khổng lồ work in Spain. When he arrived, his Spanish wasn’t very good. But now, it…………..

4. The population of the world………………very fast.

5. Silvia……………Chinese at the moment.

6. The number of people without jobs…………….at the moment.

7. These days food………………more & more expensive.

8. The cost of living……………..nowadays.

9. The economic situation is already very bad & it………………worse.

10. Is your English……………better?

ĐÁP ÁN:

1. Is getting 

2. Is changing 

3. Is improving

4. Is rising 

5. Is learning

6. Is rising / is falling / is increasing

7. Is getting / is becoming

8. Is rising / is increasing

9. Is getting / is becoming

10. Getting

Bài 2: chia động từ sinh sống trong ngoặc

1. He decided _____ (buy) a new house.

2. He looked at me và _____(ask) me _____(leave).

3. Alex gave up _____ (smoke) .

4. I have tried _____(study) but the ending is still nothing.

5. I enjoy ____(write) a lãng mạn novel.

6. Vì chưng you lượt thích (listen) to lớn music?

7. Avoid _____ (make) silly mistakes.

8. My parents want me _____(married) before 30 years old.

9. He tries _____(run) fast lớn get rid of the ferocious dog.

10. I feel he doesn’t _____(love) me anymore.

ĐÁP ÁN:

1. Khổng lồ buy

2. Asked- khổng lồ leave

3. Smoking

4. Khổng lồ study

5. Writing

6. Listening

7. Making

8. Khổng lồ get married

9. To run

10. Love

Bài 3: chọn câu vấn đáp đúng nhất

1. When the phone rang, she………….

A. Was cooking

B. Is going to cook

C. Has cooked

2. After they…………..the books, they……………….their journey.

A. Delivered / were starting

B. Delivered / started

C. Were delivering / were starting

3. After struggling for weeks I………the job I…………and now I’m happy with it.

A. Got / wanted

B. Got / have been wanting

C. Was getting / wanted

4. Newspaper say the minister……………someone suitable for the task he………….to get hold of.

A. Will appoint / wants

B. Is going to lớn appoint / will want

C. Appoints / wants

5. Some years ago people…………living in the thành phố centers but now they…………..to live in the suburbs.

A. Had preferred / prefer

B. Preferred / prefer

C. Have preferred / prefer

6. I……………you with your homework as soon as I…………..writing these reports.

A. Am helping / have finished

B. Will help / have finished

C. Help / am going to lớn finish 

7. He…………his family when he…………..a school boy.

A. Supported / is

B. Supported / was being

C. Supported / was

8. My plane………….at 5 pm on Monday. I don’t need to gọi a taxi, my friend………..me khổng lồ the airport.

A. Is leaving / will take

B. Will leave / takes

C. Leaves / is going khổng lồ take

9. We……………our work in the gargare by the she…………….from the market.

Xem thêm: "I Need You" Có Nghĩa Là Gì?

A. Will have finished / arrives

B. Finished / has arrived

C. Have finished / arrived

10. I…………..the hours I spent in the dorm with people who thought they were much clever than I was.