Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhCâu tường thuật trong giờ AnhMột số bài xích Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ Anh tham khảo

Câu trần thuật (Reported Speech) trong giờ Anh - Phần 1

Tải xuống

*

I. định nghĩa ( sáng tỏ câu trực tiếp cùng câu loại gián tiếp)

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

- Câu trực tiếp là câu nói của ai này được trích dẫn lại nguyên văn với thường được nhằm trong vệt ngoặc kép (“… ”).

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật reported speech

Ví dụ:

+ Mary said“ I don’t like ice-cream”. (Cô ấy nói rằng: “Tôi không ưng ý kem”.)

Ta thấy trong vết ngoặc kép là khẩu ca trực tiếp của Mary với nó được trích dẫn lại một phương pháp nguyên văn.

- Câu gián tiếp là câu trần thuật lại tiếng nói của tín đồ khác theo ý của tín đồ tường thuật và ý nghĩa sâu sắc không cầm đổi.

Ví dụ:

+ Mary said thatshe didn’t like ice-cream. (Mary nói cô ấy không yêu thích kem.)

Ta thấy lời nói của Mary được trần thuật lại theo phong cách nói của fan tường thuật và ý nghĩa sâu sắc thì vẫn duy trì nguyên.

II. Những thành phần cần chuyển đổi từ câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp

* các đại từ: Ta cần thay đổi đại từ bỏ sao cho cân xứng với văn cảnh trong câu

* chuyển đổi thì của câu:

Thì của những động trường đoản cú trong tiếng nói gián tiếp chuyển đổi theo một qui định chung là thụt lùi quá khứ

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

Hiện tại đơn

-> quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

-> quá khứ tiếp diễn

Hiện tại trả thành

-> quá khứ hoàn thành

Quá khứ đơn

-> vượt khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

-> thừa khứ xong xuôi tiếp diễn

Tương lai đơn: will/ shall

-> would/ should

Tương lai gần: be going to

-> was/were going to

* thay đổi một số hễ từ khuyết thiếu:

Trực tiếp

Gián tiếp

can

could

will

would

shall

should

must

had to

may

might

* chuyển đổi Đại từ

Các đại tự nhân xưng với đại tải khi đưa từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp đổi khác như bảng sau:

Đại từ

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Đại từ bỏ nhân xưng

I

he/she

we

they

you

they/I/he/her

me

him/her

us

them

you

them/me/him/her

Đại từ bỏ sở hữu

my

her/his

our

their

your

them/my/his/her

mine

his/hers

ours

theirs

yours

theirs/mine/his/hers

Đại tự chỉ định

this

that

these

those

* những trạng tự chỉ chỗ chốn, thời gian:

Trực tiếp

Gián tiếp

Here

Now

Today

Ago

Tomorrow

The day after tomorrow

Yesterday

The day before yesterday

Next week

Last week

Last year

There

Then

That day

Before

The next day / the following day

In two day’s time / two days after

The day before / the previous day

Two day before

The following week

The previous week / the week before

The previous year / the year before

II. Những dạng câu trằn thuật cơ bản

1. REPORTED SPEECH: STATEMENTS (Câu trần thuật)

 Ta dùng động trường đoản cú say hoặc tell để tường thuật:

* S + said + (that) + S + V

* S + told + O + (that) + S + V

Ex: He said, “I have just bought a computer today.”

He said that he had just bought a computer that day.

( Anh ấy nói: “ Tôi vừa mới tậu một cái máy tính vào hôm nay”

-> Anh ấy nói rằng anh ấy vừa mới mua một cái máy tính ngày hôm nay)

Linda said, “There is someone at the door, Bill.”

Linda told Bill that there was someone at the door.

Linda bảo rằng : “ tất cả ai ở quanh đó của kìa, Bill”

-> Linda nói cùng với Bill rằng bao gồm ai ở xung quanh cửa)

2. REPORTED SPEECH: QUESTIONS (Câu hỏi)

a. Yes-No questions: Khi  đảo qua câu loại gián tiếp, ta cần thêm if hoặc whether trước nhà từ của thắc mắc được tường thuật:

Ex: He said khổng lồ me, “Are you from Canada?”

He asked me if/whether I was from Canada.

( Anh ấy nói cùng với tôi: “ Bạn đến từ Canada à?

-> Anh ấy hỏi tôi tôi tới từ Canada yêu cầu không. )

The man said lớn her, “Did Bill tell you my address?”

The man asked her if/whether Bill had told her his address.

( Người lũ ông nói với cô ấy: “ Bill sẽ nói chô biết địa chỉ của tôi à?”

-> Người bầy ông hỏi cô ấy có phài Bill cho cô ấy biết add của anh ấy tốt không)

The girl said, “Do you live near here, David?”

She asked David if/whether he lived near there.

(Cô gái hỏi: “ Cậu sống cách đây không lâu à, David?

-> cô bé hỏi David bao gồm phải anh ấy sống cách đây không lâu hay không.)

b. Wh – Questions: Các câu hỏi bước đầu bằng một từ nhằm hỏi như: who, when, where, when, why, how…

*
Ex: He said to lớn them, “Where are you going?”

-> He asked them where they were going.

( Anh ấy nói cùng với họ: “ các bạn đang đi đâu đấy?”

-> Anh ấy hỏi chúng ta rằng họ sẽ đi đâu đấy.)

The teacher asked, “When bởi vì you vị your homework, Tom?”

-> The teacher asked Tom when he did his homework.

( cô giáo hỏi: “ lúc nào con làm bài bác tập về nhà, Tom?”

-> cô giáo hỏi Tom khi nào anh ấy làm bài xích tập về nhà.)

3. REPORTED SPEECH: COMMANDS/ORDERS/REQUESTS (Câu mệnh lệnh/Câu đề nghị)

Ta dùng động tự ask hoặc tell nhằm tường thuật:

*

EX:

* LƯU Ý: các trường thích hợp KHÔNG đổi khác thì vào câu tường thuật:

a. Câu đk loại 2 với 3

Nếu lời nói trực tiếp là câu điều kiện loại 2 và loại 3, ta chỉ biến hóa các đại từ, tình từ…mà không đổi thì vào câu.

Ex: “If I were older, I would retire.”, he said.

He said if he were older, he would retire.

“If I had heard the whole story, I would have acted differently”, he said

He said that if he had heard the whole story, he would have acted differently.

b. Câu trực tiếp miêu tả một chân lí, hay như là 1 thói quen ở hiện nay tại.

Nếu câu nói trực tiếp nói về một sự thật, một chân lí hay 1 thói quen liên tục lặp đi, lập lại ở hiện tại tại, khi trở qua câu gián tiếp ta phải giữ nguyên thì của câu trực tiếp.

Ex 1: Trực tiếp: The teacher said, “The earth moves round the Sun”

loại gián tiếp: The teacher said that The earth moves round the Sun.

Ex 2: Trực tiếp: My wife always drinks coffee for breakfast. 

Gián tiếp: He said that his wife always drinks coffee for breakfast.

c. Động tự tường thuật nghỉ ngơi thì bây giờ đơn, lúc này tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai.

Nếu động từ tường thuật ở thì hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn, lúc này hoàn thành, tương lai, khi lật sang câu gián tiếp, ta không biến đổi thì và các cum trạng trường đoản cú và nhiều từ chỉ thời gian và địa điểm chốn, nhưng chỉ biến hóa các đại từ xuất xắc tính từ…

Ex: He says/ He is saying/ He has said/ He will say, “The bus is coming.” → He says the bus is coming.

d. Không rứa đổ thì của rượu cồn từ vào câu loại gián tiếp nếu có thời gian xác định trong thừa khứ.

Ex. She said, ‘‘I was born in 1980’’

She said that she was born in 1980

e. Các động từ khiếm khuyết: could, would, might, ought to, should hay không đổi khác trong câu tường thuật.

Ex. He said, ‘I might come’

He said that He might come’

Khi trần thuật mệnh đề cầu muốn: “wish’

Ex: He said; “I wish I had a lot of money”

- khi tường thuật cấu trúc: “It’s (high/ about) time”

 Ex: She said; “It’s about time you went lớn bed; children”

Bài tập .

Xem thêm: Ý Nghä©A CủA Ctg Là Gì - Đo Tim Thai Và Cơn Co Tử Cung (Ctg

Ex 1: Đổi những câu sau thành câu nai lưng thuật 

1.“I have already written that letter,” my friend said. à My friend said

2. Carol said to me, “ I will ask Mr. Harris about that word.” à Carol told

3. He said, “ I don’t understand those two lessons at all.” à He said (that)

4. “I know those girls quite well,” Mary said. à Mary said

5. Charles said to lớn me, “I have to leave the office before 3.00 p.m.” à Charles told

6. “Finish the work,” Mr. Johnson said khổng lồ his secretary . à Mr. Johnson asked

7. George asked me, “ Can you finish the work by that time? ”

8. Mr. Anderson asked Bill, “How long have you lived here?”

9. “ My entire trip cost me two thousand dollars,” Mr. Brown said

10. “Your health will improve very quickly,” the doctor said khổng lồ me

Key:

My friend said that he had already written that letter.Carol told me that she would ask Mr. Harris about that word.He said that he didn’t understand those two lessons at allMary said that she knew those girls quite wellCharles told me that he had to lớn leave the office before 3.00p.mMr. Johnson told his secretary to finish the work.George asked me if/ whether I could finish the work by that time.Mr. Anderson asked Bill how long he had lived there.Mr. Brown said that his entire trip cost me two thousand dollars.The doctor told me that my health would improve very quickly.

Ex 2: xác định lỗi sai trong các câu sau

Mrs. Amenuelle told to lớn Alice to lớn give her a hand. 

A B C D

John said the xe taxi driver khổng lồ turn left at the first traffic lights. 

A B C D

Mary ordered John if he could carry her suitcase, please. 

A B C D

Johnson Nancy Lee asked me if would I lượt thích to have dinner with her. 

A B C D

Hoa asked Lan whether did she like sports or not. 

A B C D

Bá told lớn Tuấn if he could ride his bicycle to school. 

A B C D

Phong asked Peter whether he enjoys reading books or not. 

A B C D

Mary promised her boy friend that she would expect khổng lồ see him next Wednesday. 

A B C D