Để học tốt được môn hoá, những em cần đặc biệt quan trọng ghi nhớ tính hóa học hoá học của các nguyên tố và các hợp chất. Nội dung bài viết này để giúp các em khối hệ thống lại đặc điểm hoá học tập của Oxit, Axit, Bazơ và Muối và áp dụng giải một số bài tập.

Bạn đang xem: Axit tác dụng với nước

Tính hóa học hoá học tập của Oxit Axit Bazo muối hạt thuộc phần: CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

tính hóa chất của oxit axit bazo cùng muối

I. đặc điểm hoá học của Oxit bazơ

1. Oxit bazơ tác dụng với nước H2O

- một số trong những Oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazo (kiềm)

PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

Ví dụ: BaO(r) + H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

Na2O + H2O(dd) → 2NaOH

CaO + H2O(dd) → Ca(OH)2

- một trong những oxit bazo khác chức năng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,...

2. Oxit bazo công dụng với Axit

- Oxit bazo chức năng với axit tạo thành muối và nước

PTPƯ: Oxit bazo + Axit → muối hạt + H2O

Ví dụ: CuO(r) + HCl(dd) → CuCl2,dd + H2O

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit

- một trong những oxit bazo (là đầy đủ oxit bazo chảy trong nước) công dụng với oxit axit chế tác thành muối

PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3

II. đặc điểm hoá học tập của Oxit axit

1. Oxit axit tính năng với nước H2O

- các Oxit axit tính năng với nước chế tác thành hỗn hợp axit

PTPƯ: Oxit axit + H2O → Axit

Ví dụ: P2O5 (r) + 3H2O → 2H3PO4

SO3 + H2O → H2SO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

- Những oxit axit chức năng được với nước và cho nên vì vậy cũng tan trong nước.

2. Oxit axit công dụng với bazo

- Oxit axit chức năng với bazo chế tác thành muối và nước

PTPƯ: Oxit axit + Bazơ → muối bột + H2O

Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

3. Oxit axit công dụng với oxit bazơ

- Oxit axit tác dụng với một trong những oxit bazơ (tan) chế tạo ra thành muối.

Ví dụ: CO2 + BaO → BaCO3

III. Tính chất hoá học tập của Axit

1. Axit làm chuyển màu sắc giấy quỳ tím

- hỗn hợp axit làm thay đổi màu sắc giấy quỳ tím thành đỏ

2. Axit công dụng với kim loại

+ Axit tính năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối với giải phóng khí Hyđro H2

PTPƯ: Axit + Kim loại → muối + H2↑

+ Điều kiện xảy ra phản ứng:

- Axit: hay được sử dụng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 sệt thì không giải hòa H2; nội dung này đang học sinh hoạt bậc THPT)

- Kim loại: Đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại:

Dãy điện hoá kim loại:

K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

Cách nhớ: bao giờ Cần mua Áo Záp Sắt nhìn Sang đề xuất Hỏi shop Á Pi Âu

Ví dụ: 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑

Mg + H2SO4 (loãng) = MgSO4 + H2↑

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑

2Al + 3H2SO4 (loãng) → Al2(SO4)3 + 3H2↑

- Chú ý: Sắt khi tính năng với HCl, H2SO4 loãng chỉ sinh sản muối fe (II) chứ không tạo ra muối fe (III) (phản ứng không dũng mạnh nên không tạo muối fe (III), muối bột sắt (III) tạo nên khi làm phản ứng cùng với H2SO4 quánh nóng).

3. Axit tính năng với bazo

- Axit tác dụng với bazo sinh sản thành muối và nước

PTPƯ: Axit + Bazo → muối + H2O

- Điều kiện: Tất cả các axit đều tính năng với bazơ. Phản ứng xảy ra mãnh liệt với được điện thoại tư vấn là phản ứng trung hòa.

Ví dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2+ 2H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + 2H2O

4. Axit tác dụng với Oxit bazơ

- Axit chức năng với Oxit bazơ chế tạo thành muối với nước

PTPƯ: Axit + Oxit bazơ → muối + H2O

- Điều liện: Tất cả các axit đều tác dụng với oxit bazơ.

Ví dụ: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Axit tính năng với muối

- Muối (tan) + Axit (mạnh) → Muối bắt đầu (tan hoặc không tan) + Axit new (yếu hoặc dễ bay hơi hoặc mạnh).

- Điều kiện phản ứng:

+ Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối chế tác thành ko tan vào axit sinh ra

+ chất tạo thành có ít nhất 1 kết tủa (ký hiệu:↓) hoặc một khí bay hơi (ký hiệu: ↑)

+ Sau bội nghịch ứng, nếu như muối mới là muối hạt tan thì axit mới cần yếu, ví như muối bắt đầu là muối ko tan thì axit mới phải là axit mạnh.

Ví dụ: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl

K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

Lưu ý: (H2CO3 không bền cùng phân hủy ra H2O và CO2)

IV. đặc điểm hoá học tập của Bazơ

1. Bazo tác dụng với chất thông tư màu

- Dung dịch bazơ có tác dụng quỳ tím đổi thành màu xanh.- Dung dịch bazơ làm phenolphthalein ko màu đảo qua màu đỏ.

2. Bazo chức năng với oxit axit

- dung dịch bazơ chức năng với oxit axit tạo thành thành muối cùng nước.

Ví dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3. Bazơ tính năng với axit

- Bazơ (tan cùng không tan) tính năng với axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4. Bazơ công dụng với muối

- dung dịch bazơ tác dụng với những dung dịch muối sinh sản thành muối new và bazơ mới.

Ví dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5. Bazơ bội phản ứng phân huỷ

- Bazơ không tan bị sức nóng phân bỏ thành oxit với nước.

Ví dụ: Cu(OH)2 CuO + H2O

2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

V. đặc thù hóa học của muối

1. Tác dụng với kim loại

+ hỗn hợp muối có thể chức năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối new và kim loại mới.

Ví dụ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit

+ Muối gồm thể chức năng được cùng với axit tạo nên thành muối bắt đầu và axit mới.

Ví dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Chức năng với dung dịch muối

+ Hai hỗn hợp muối bao gồm thể chức năng với nhau tạo thành hai muối mới.

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Công dụng với dung dịch bazơ

+ hỗn hợp bazơ bao gồm thể tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo thành thành muối bắt đầu và bazơ mới.

Ví dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Bội nghịch ứng phân hủy muối

+ những muối bị phân hủy ở ánh sáng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Ví dụ: 2KClO3 2KCl + 3O2

CaCO3  CaO + CO2

VI. Làm phản ứng điều đình trong dung dịch

1. Định nghĩa:

+ phản bội ứng điều đình là phản bội ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhay những thành phần cấu tạo của bọn chúng để tạo nên những hợp hóa học mới.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

+ phản bội ứng bàn bạc trong dung dịch của những chất chỉ xẩy ra nếu sản phẩm tạo thành gồm chất không tan hoặc chất khí.

Ví dụ: CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

K2SO4 + NaOH: phản bội ứng ko xảy ra.

Lưu ý: phản nghịch ứng th-nc cũng thuộc các loại phản ứng hội đàm và luôn luôn xảy ra.

Ví dụ: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

VII. Bài bác tập về Oxit, Axit, Bazo và Muối

Bài 1 trang 14 sgk hóa 9: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 cùng dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của bội nghịch ứng pha trộn magie sunfat.

* giải mã bài 1 trang 14 sgk hóa 9:

- những phương trình phản bội ứng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2 trang 14 sgk hóa 9: Có các chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong hầu như chất sẽ cho tính năng với hỗn hợp HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) hỗn hợp có greed color lam

c) Dung dịch có màu rubi nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết những phương trình hóa học.

* giải thuật bài 2 trang 14 sgk hóa 9:

a) Khí khối lượng nhẹ hơn không khí cùng cháy được trong bầu không khí là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

b) dung dịch có màu xanh lam là dung dịch muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch tất cả màu đá quý nâu là hỗn hợp muối fe (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không tồn tại màu là hỗn hợp muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3 trang 14 sgk hóa 9: Hãy viết những phương trình chất hóa học của phản ứng trong mỗi trường đúng theo sau:

a) Magie oxit cùng axit nitric;

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric;

c) Nhôm oxit cùng axit sunfuric;

d) Sắt và axit clohiđric;

e) Kẽm và axit sunfuric loãng.

* lời giải bài 3 trang 14 sgk hóa 9:

- những phương trình bội nghịch ứng:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

Bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9: Cho một trọng lượng mạt fe dư vào 50ml hỗn hợp HCl. Bội phản ứng chấm dứt thu được 3,36 lít khí (DKTC).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng mạt sắt sẽ tham gia làm phản ứng.

c) Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp HCl sẽ dùng.

* giải mã bài tập 6 trang 19 sgk hóa 9:

a) PTPƯ: sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) tự PTPƯ ta thấy khí thu được là H2↑

Theo đề bài xích ta thu được 3,36 lít khí (ĐKTC) là của khí Hyđro nên ta có

(mol)

Theo PTPƯ: nFe = nH2 = 0,15 mol ⇒ mFe = 0,15. 56 = 8,4 (g)

c) Theo PTPƯ: nHCl = 2.nFe = 2 × 0,15 = 0,3 (mol), VHCl = 50ml = 0,05(lít)

nên ta có:

⇒ Vậy mật độ mol của HCl là 6 (M)

Bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9: Hòa tan trọn vẹn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO bắt buộc 100ml hỗn hợp HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính xác suất theo khối lượng của từng oxit trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính trọng lượng dung dịch H2SO4 có nồng độ trăng tròn % nhằm hòa tan hoàn toàn hỗn hợp những oxit trên.

* giải mã bài tập 7 trang 19 sgk hóa 9:

Theo đề bài xích ta có: VHCl = 100ml = 0,1 lít ⇒ nHCl = CM . V = 0,1 . 3 = 0,3 mol

Gọi x với y là số mol CuO và ZnO trong lếu láo hợp.

a) Phương trình hóa học xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

b) Tính thành phần láo hợp, dựa vào phương trình phản bội ứng (1), (2) cùng dữ kiện đề bài cho ta có hệ phương trình đại số:

Theo PTPƯ (1): nHCl = 2. NCuO = 2.x mol;

Theo PTPƯ (2): nHCl = 2. NZnO = 2y mol;

Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn (tức là HCl sử dụng hết 0,3 mol) nên:

⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

Ta có: mCuO = (64 + 16).x = 80x ; mZnO = (65 + 16).y = 81y

Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn (tức là sử dụng hết 12,1 g các thành phần hỗn hợp CuO và ZnO) nên:

⇒ mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

Từ (∗) cùng (∗∗) ta gồm hệ phương trình

2x + 2y = 0,3 và

80x + 81y = 12,1

Giải hệ phương trình trên ta được: x = 0,05; y= 0,1.

⇒ nCuO = 0,05 mol, nZnO = 0,1 mol

mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

%mCuO = (4. 100%) / 12,1 = 33%

%mZnO = 100% – 33% = 67%.

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (3)

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O (4)

Dựa vào phương trình (3) cùng (4), ta có:

Theo pt (3)  mol

Theo pt (4)  mol

⇒  = 98. (0,05 + 0,1) = 14,7g.

Khối lượng hỗn hợp H2SO4 20% đề xuất dùng:  = 14,7 .100 /20 = 73,5g.

Bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9: ngừng chuỗi PTPƯ

;

* giải thuật bài tập 5 trang 21 sgk hóa 9:

1) S + O2  SO2

2) 2SO2 + O2 2 SO3

3) SO2 + Na2O → Na2SO3

4) SO3 + H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu  CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

6) SO2 + H2O → H2SO3

7) H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

8) Na2SO3 + 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2 NaCl

Bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9: Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy hiện tượng quan ngay cạnh được cùng viết phương trình hóa học.

b) Tính cân nặng chất rắn sinh ra.

c) Tính độ đậm đặc mol của chất sót lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch đổi khác không xứng đáng kể.

* lời giải bài tập 6 trang 33 sgk hóa 9:

a) Phương trình bội nghịch ứng: CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓trắng + Ca(NO3)2

- hiện tượng kỳ lạ quan cạnh bên được: tạo thành chất không tan, màu sắc trắng, lắng dần xuống lòng cốc sẽ là AgCl

b)  = 40 + 35,5. 2 = 111g/mol ;

*
 = 108 + 14 + 16.3 = 170g / mol

*
 = 2,22 / 111 = 0,02 (mol);
*
 = 1,7/170 = 0,01 (mol)

Theo PTPƯ thì tỉ trọng mol: nCaCl2 = 0,02/1 > 0,01/2 = nAgNO3

⇒ AgNO3 phản ứng hết, CaCl2 dư.

Xem thêm: Tốp 5 Xe Ga Tiết Kiệm Xăng Nhất 2022 Trên Thị Trường Việt Nam

Theo pt: nAgCl = nAgNO3 = 0,01 (mol) ⇒ mAgCl = 0,01. 143,5 = 1,435 (g)

c) Chất còn sót lại sau làm phản ứng: Ca(NO3)2 và CaCl2 dư

Theo pt: nCaCl2 (pư) = (1/2). NAgNO3 = 0,01/2 = 0,005 mol

nCaCl2 (dư) = 0,02 – 0,005 = 0,015 (mol)

CM CaCl2 (dư) = 0,015/(0,03 + 0,07) = 0,15 (M)

nCa(NO3)2 = nAgNO3 = 0,005 (mol)

CM Ca(NO3)2 = 0,005/(0,03 + 0,07) = 0,05 (M)

Tính hóa học hoá học của Oxit Axit Bazo Muối - Hoá 9 được biên soạn theo SGK new và được đăng trong mục Soạn Hóa 9 và giải bài tập Hóa 9 gồm những bài Soạn Hóa 9 được phía dẫn soạn bởi nhóm ngũ thầy giáo dạy xuất sắc hóa tư vấn và những bài Hóa 9 được girbakalim.net trình bày dễ hiểu, dễ áp dụng và dễ dàng tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 9. Trường hợp thấy giỏi hãy chia sẻ và bình luận để đa số chúng ta khác tiếp thu kiến thức cùng.