Các chất tác dụng được với Cu(OH)2 tại đây hoặc phải gồm gốc COOH là axit, hoặc cần có tối thiểu 2 nhóm OH ở hai cacbon gần cạnh trở lên, do đó các chất thỏa mãn gồm glixerol, glucozơ với axit fomic.

Bạn đang xem: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic


Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam hỗn hợp saccarozo 17,1% trong môi trường xung quanh axit ta thu được dung dịch X. Cho AgNO3/NH3 vào hỗn hợp X cùng đun vơi thu được khối lượng bạc là bao nhiêu?


Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tung được Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường là:


Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho tổng thể khí CO2 sinh ra phản vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. Năng suất phản ứng lên men là.


Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy trọn vẹn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 ngay số mol H2O.

(b) trong hợp chất hữu cơ độc nhất thiết phải tất cả cacbon cùng hiđro.

(c) hồ hết hợp chất hữu cơ tất cả thành phần nguyên tố như là nhau, yếu tắc phân tử hơn kém nhau một hay những nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

(d) dung dịch glucozơ bị khử do AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.

Số câu tuyên bố đúng là:


Xenlulozơ điaxetat (X) được dùng để làm sản xuất phim hình ảnh hoặc tơ axetat. Công thức dễ dàng và đơn giản nhất (công thức thực nghiệm) của X là:


Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất đều phải có phản ứng tráng gương và phản ứng khử Cu(OH)2/OH- thành Cu2O là.


Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với năng suất 78%. Tổng thể lượng CO2 hình thành được hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 thu được 550 gam kết tủa cùng dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thêm được 100 gam kết tủa. Tính khối lượng tinh bột vẫn sử dụng?


Đốt cháy trọn vẹn 10,26 gam một cacbohiđrat X nhận được 8,064 lít CO2(ở đktc) và 5,94 gam H2O. X tất cả M


Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) tất cả các cacbohiđrat đều sở hữu phản ứng thủy phân.

(b) Thủy phân trọn vẹn tinh bột chiếm được glucozơ.

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc.

Xem thêm: A4 B4 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Bậc 4, Khai Triển Hằng Đẳng Thức (A^4+B^4)

(d) Glucozơ làm mất đi màu nước brom.

Số phát biểu đúng là:


Khi đốt cháy một cacbohiđrat X được mH2O : mCO 2= 33:88 . Công thức phân tử của X là:


Một đoạn mạch xenlulozơ có trọng lượng là 48,6 mg. Số mắt xích glucozơ (C6H10O5) tất cả trong đoạn mạch đó là:


Thủy phân trọn vẹn 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm saccarozơ cùng mantozơ thu được tất cả hổn hợp Y. Biết rằng hỗn hòa hợp Y bội nghịch ứng toàn vẹn 0,015 mol Br2. Nếu lấy dung dịch đựng 3,42 gam hỗn hợp X mang lại phản ứng lượng dư AgNO3/NH3thì trọng lượng Ag tạo ra thành là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam